Band: I

Seite: 150 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
150 Canzuns de Valterina
CANZUNS DE VALTERINA.
Canzun sur las presentas fatshendas de Valtrina a Clavena tschentada si dad in
Patriot sin l' entschatta dilg onn 1789. Fliegendes Blatt in 12°.
I.
[p. 3] 1.
Jou Vez, ca nos Undraus Cumins
Entscheiven a mirar,
Coi va cuils faitgs en nos Confins
A vulten quen far dar.
2.
5 Valtrin' ei lur pli gron quitau
A lain gnir endamen,
Con soun ad els ei ha custau,
Per quella prender en.
* Sut il plaid Valtrina eis ei
cou tras a tras era de comprender
… Clavenna.
[p. 4] 3.
Perquei garegian els d' udir,
10 Danunder sei la Crusch,
Ca la Valtrina fa Sentir
Sin tuts mouns sia Vusch.
4.
Vus manigieis, ca nos Signurs
La cuolpa sein de quei:
15 Sche mi lubis, O Cars mes purs',
Vi metter or, co gl' ei.
5.
In ton la Cuolp' ein certs Signurs,
Ch' han faitg bia per passiun,
Ad han struclau bein biar Savurs
20 Per far pli gron tschagrun.
[p. 5] 6.
In' autra Cuolp' ein er' ils Purs,
(A Tgi vul cunter gir?)
Ufficis Venden ad honurs
Pli Car, ch' ei pon Vertir.
7.
25 Ufficis deis, a nuot mireis
Sin Umens de Vertits:
Sin Tgi, ca dat il biar Urdeis
A bucca sils merits.
8.
Tras quei ston ils officials,
30 Per bucca star en Don,
Savens duvrar remidies tals,
Ca fan il mal pli gron.
[p. 6] 9.
La tierza Cuolp' ein tals a quals
Dils untertoners Sez,
35 Ca pli che nus ein nauschs a mals,
Mo Zupen vi lur Vez.
10.
Quels fan Zun vess dad ubidir
A lessen Cumondar,
Perquei fan Ton per encurir
40 De se puder schligiar.
11.
Jou plaidel mo de tals a quals
A buc dil general,
Che strusch sa quei, cha fan quels tals,
A nus vul buc schi mal.
Pils 21.
Sin ilg Davos dei er minchia singiura Vugadia esser culponta a sieu
Singiur Vugau, da cumparchir anqual caussa d' bien ner pressent, sut peina
da lur hanur e Reputaziun.
Pils 22.
Sin la fin ha ün' hundreivla cumpangia da matts da Vieulden sa schau
ent sin minchia p[u]ing da niess Schentament da salvar l' ün l' auter fei a carezia.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 150 Canzuns de Valterina <lb/>
CANZUNS DE VALTERINA. <lb/>
Canzun sur las presentas fatshendas de Valtrina a Clavena tschentada si dad in <lb/>
Patriot sin l' entschatta dilg onn 1789. Fliegendes Blatt in 12°. <lb/>
I. <lb/>
[p. 3] 1. <lb/>
Jou Vez, ca nos Undraus Cumins <lb/>
Entscheiven a mirar, <lb/>
Coi va cuils faitgs en nos Confins <lb/>
A vulten quen far dar. <lb/>
2. <lb/>
5 Valtrin' ei lur pli gron quitau <lb/>
A lain gnir endamen, <lb/>
Con soun ad els ei ha custau, <lb/>
Per quella prender en. <lb/>
* Sut il plaid Valtrina eis ei <lb/>
cou tras a tras era de comprender <lb/>
… Clavenna. <lb/>
[p. 4] 3. <lb/>
Perquei garegian els d' udir, <lb/>
10 Danunder sei la Crusch, <lb/>
Ca la Valtrina fa Sentir <lb/>
Sin tuts mouns sia Vusch. <lb/>
4. <lb/>
Vus manigieis, ca nos Signurs <lb/>
La cuolpa sein de quei: <lb/>
15 Sche mi lubis, O Cars mes purs', <lb/>
Vi metter or, co gl' ei. <lb/>
5. <lb/>
In ton la Cuolp' ein certs Signurs, <lb/>
Ch' han faitg bia per passiun, <lb/>
Ad han struclau bein biar Savurs <lb/>
20 Per far pli gron tschagrun. <lb/>
[p. 5] 6. <lb/>
In' autra Cuolp' ein er' ils Purs, <lb/>
(A Tgi vul cunter gir?) <lb/>
Ufficis Venden ad honurs <lb/>
Pli Car, ch' ei pon Vertir. <lb/>
7. <lb/>
25 Ufficis deis, a nuot mireis <lb/>
Sin Umens de Vertits: <lb/>
Sin Tgi, ca dat il biar Urdeis <lb/>
A bucca sils merits. <lb/>
8. <lb/>
Tras quei ston ils officials, <lb/>
30 Per bucca star en Don, <lb/>
Savens duvrar remidies tals, <lb/>
Ca fan il mal pli gron. <lb/>
[p. 6] 9. <lb/>
La tierza Cuolp' ein tals a quals <lb/>
Dils untertoners Sez, <lb/>
35 Ca pli che nus ein nauschs a mals, <lb/>
Mo Zupen vi lur Vez. <lb/>
10. <lb/>
Quels fan Zun vess dad ubidir <lb/>
A lessen Cumondar, <lb/>
Perquei fan Ton per encurir <lb/>
40 De se puder schligiar. <lb/>
11. <lb/>
Jou plaidel mo de tals a quals <lb/>
A buc dil general, <lb/>
Che strusch sa quei, cha fan quels tals, <lb/>
A nus vul buc schi mal. <lb/>
Pils 21. <lb/>
Sin ilg Davos dei er minchia singiura Vugadia esser culponta a sieu <lb/>
Singiur Vugau, da cumparchir anqual caussa d' bien ner pressent, sut peina <lb/>
da lur hanur e Reputaziun. <lb/>
Pils 22. <lb/>
Sin la fin ha ün' hundreivla cumpangia da matts da Vieulden sa schau <lb/>
ent sin minchia p[u]ing da niess Schentament da salvar l' ün l' auter fei a carezia. </body> </text></TEI>