Band: I

Seite: 114 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
114 Cudisch de medeschinas
CUDISCH DE MEDESCHINAS.
[Cudisch de medeschinas.]
10 (Ineditum nach Ms. Bth.)
[p. 19] chil chor patesh, adera per tuts Munchaments del Magun, a
per tuts tisis,
Adera p. tuts Munchaments chil Carstgiaun pätesh Endadens, da quei chil
Carstgiaun po buca saueer,
15 Adei bien Von igl Mal Curdar Via, a quei Ei la Verdaad,
adei bien, Von la dagota, a Von crauadegen del tgierb, a Von tutas
apostemias, cha quei tut lura agli Carstgiaun quei di, na croda tiers
per Nosheer, ni don po far,
Adei bien Von tutas diegles da tgei malzoigna Ei pudes Eser
20 [p. 20] Adei bien per tuts flus del tgiau, sco quei Croda tiers,
Adei bien p. tuts Munchaments del dies, u dellas Reins, adera dels dens,
Adei bien, per igl Mal flad della buca, cha ferdas V tufas Mal,
Adei bien, Von diegles seitgias u sägitom dela persuna, a scatsha igl
Nausha tom Endadens della persuna, a fa in bien lef flat,
25 p. diegla tgiau
prein dela aũa d Miseron, a trai si pigl Nas, shä Calla Ei ferstunda,
[p. 21] p. quels chen sur Cargai dils pluils
prein fiegla d Vigna a aigl, a shmaka denter iglauter, a Vnshi a frushi
igl tgau cuntut, shä scatsha quei a Mor tut,
30 in autra Vuisa p. schcatshar ploils a
lendets del tgiau
prein da puolura chei glimada giut tgiern tshierf, a beiuer chun Vin,
quei lai buca cresher Ni pluils ni lendáts sin tgiau, a shä ti da quela
puolura spatatshas sigl tgiau, shä Mor Ei tut pluigls a lendets
35 [p. 22] Auon igl durmir, p. igls quals En sur
Natira sienalenti
prein fiegla dpolaga, a quei sauens, tiegni bein duras freshg En buca
shä prent quei giu la sien
gir a purtar a vont a vuss, Sabi Singiur Derschader, ad er a quels, Mess
hundrauss Singiurs?
Derschader: Jou vi tadlar, a far surãsen cun vies agid ad agit Da Mess
hundrauss Singiurs.
5 Massadur Dilg
ploing: ilg eis tschou prassent ilg: n. n., ilg qual gi, ca
el stopig manar ün ploing encunter ilg: n. n., A conssista ilg Sieu
ploing enten Substanzia:
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 114 Cudisch de medeschinas <lb/>
CUDISCH DE MEDESCHINAS. <lb/>
[Cudisch de medeschinas.] <lb/>
10 (Ineditum nach Ms. Bth.) <lb/>
[p. 19] chil chor patesh, adera per tuts Munchaments del Magun, a <lb/>
per tuts tisis, <lb/>
Adera p. tuts Munchaments chil Carstgiaun pätesh Endadens, da quei chil <lb/>
Carstgiaun po buca saueer, <lb/>
15 Adei bien Von igl Mal Curdar Via, a quei Ei la Verdaad, <lb/>
adei bien, Von la dagota, a Von crauadegen del tgierb, a Von tutas <lb/>
apostemias, cha quei tut lura agli Carstgiaun quei di, na croda tiers <lb/>
per Nosheer, ni don po far, <lb/>
Adei bien Von tutas diegles da tgei malzoigna Ei pudes Eser <lb/>
20 [p. 20] Adei bien per tuts flus del tgiau, sco quei Croda tiers, <lb/>
Adei bien p. tuts Munchaments del dies, u dellas Reins, adera dels dens, <lb/>
Adei bien, per igl Mal flad della buca, cha ferdas V tufas Mal, <lb/>
Adei bien, Von diegles seitgias u sägitom dela persuna, a scatsha igl <lb/>
Nausha tom Endadens della persuna, a fa in bien lef flat, <lb/>
25 p. diegla tgiau <lb/>
prein dela aũa d Miseron, a trai si pigl Nas, shä Calla Ei ferstunda, <lb/>
[p. 21] p. quels chen sur Cargai dils pluils <lb/>
prein fiegla d Vigna a aigl, a shmaka denter iglauter, a Vnshi a frushi <lb/>
igl tgau cuntut, shä scatsha quei a Mor tut, <lb/>
30 in autra Vuisa p. schcatshar ploils a <lb/>
lendets del tgiau <lb/>
prein da puolura chei glimada giut tgiern tshierf, a beiuer chun Vin, <lb/>
quei lai buca cresher Ni pluils ni lendáts sin tgiau, a shä ti da quela <lb/>
puolura spatatshas sigl tgiau, shä Mor Ei tut pluigls a lendets <lb/>
35 [p. 22] Auon igl durmir, p. igls quals En sur <lb/>
Natira sienalenti <lb/>
prein fiegla dpolaga, a quei sauens, tiegni bein duras freshg En buca <lb/>
shä prent quei giu la sien <lb/>
gir a purtar a vont a vuss, Sabi Singiur Derschader, ad er a quels, Mess <lb/>
hundrauss Singiurs? <lb/>
Derschader: Jou vi tadlar, a far surãsen cun vies agid ad agit Da Mess <lb/>
hundrauss Singiurs. <lb/>
5 Massadur Dilg <lb/>
ploing: ilg eis tschou prassent ilg: n. n., ilg qual gi, ca <lb/>
el stopig manar ün ploing encunter ilg: n. n., A conssista ilg Sieu <lb/>
ploing enten Substanzia: </body> </text></TEI>