Band: X

Seite: 765 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Aberglauben
765
7 Schi las tgandailas arden cler sin igl se de nozzas, schi monta quigl
gronda vantoira.
8 Da chel mang tgi las candeilas sen igl altar fon pi pitschna glisch
igl de de nozzas, digl mang digl spus oder digl mang della spusa,
moral chel igl amprem.
9 Bler sagitem e bler sagitinem.
10 Cur tgi ena donna porta betg igl anel, schi tangs deis l' ò betg purto,
òlla da star aint igl purgiatira.
11 Per tg' igl pantg sconfla betg mengia fitg, cur tg' el vign culo, vigna
mes aint igl anel da spusa.
12 Cur tgi ena donna perda igl anel, vign detg, tg' igl sis om mora
bagn spert.
13 Cur tgi vign batagea en unfant e bragia betg, schi moral bagn spert.
14 Schi en unfant magles en toc plom, pudess chel betg creschar ple.
15 Ins dess betg mettar igl pang sotsocr, schiglio bragel Nussigner.
16 Cura tg' igls unfants patan igl pang giu mez, tgi Nussigner bragia.
17 Igl pang trembla set gedas ainten furn, per tema de nir sot igls
daints digl portg.
18 Sche la donna metta aint la stad igl amprem bratsch fain aint igl
bacleni, sche fani las vatgas vadealas. Sche igl om metta aint igl
amprem bratsch, sche fani las vatgas vadis.
19 Trest tutgier da mezde, mora dalunga ensatgi.
20 Duas dumengias bara, vegni aunc ina terza.
21 Schi dat l' oura dantant alzarse Nussigner, sche mora enzatgi.
22 Igl giappar digls tgangs porta, schi chel vign santia durant la notg,
svanteira.
23 Sch' ins sainta ad eir en' oura ainten lis, noua tgi gle nigna, schi
anunziesch' igl la mort d' en agen da tgesa oder d' en tierparaint.
24 Schi las giazlas sa laschan giu segl tetg d' ena tgesa, mora ensatgi
an chella bagn dalunga siva.
25 Sche las tgazlas cratschlan e fan canera entorn ina tgiesa, schi mori
daleung ina parseuna ord quella tgiesa.
26 Sch' ins scorva fossa da bunmang, schi dat' igl en onn da disgraztgas.
27 La fileunza della creusch sigl dias monta la mort.
28 Tatgs melens sen las unglas digl mang dretg seia legreia, sen igl
mang sanester tristezia.
29 Sch' ins vesa tatgs alvs ne melens sen las unglas, schi catav' ins, tgi
chel tal vegia detg mansignas.
30 Sch' in mort a igls igls aviarts, sche mori daleunga in oter.
31 Sch' igls badegls, cun igls cals ins tgava la fossa, cappetan an crousch
sur la fossa ve, mora dalunga sesour ensatgi.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Aberglauben <lb/>
765 <lb/>
7 Schi las tgandailas arden cler sin igl se de nozzas, schi monta quigl <lb/>
gronda vantoira. <lb/>
8 Da chel mang tgi las candeilas sen igl altar fon pi pitschna glisch <lb/>
igl de de nozzas, digl mang digl spus oder digl mang della spusa, <lb/>
moral chel igl amprem. <lb/>
9 Bler sagitem e bler sagitinem. <lb/>
10 Cur tgi ena donna porta betg igl anel, schi tangs deis l' ò betg purto, <lb/>
òlla da star aint igl purgiatira. <lb/>
11 Per tg' igl pantg sconfla betg mengia fitg, cur tg' el vign culo, vigna <lb/>
mes aint igl anel da spusa. <lb/>
12 Cur tgi ena donna perda igl anel, vign detg, tg' igl sis om mora <lb/>
bagn spert. <lb/>
13 Cur tgi vign batagea en unfant e bragia betg, schi moral bagn spert. <lb/>
14 Schi en unfant magles en toc plom, pudess chel betg creschar ple. <lb/>
15 Ins dess betg mettar igl pang sotsocr, schiglio bragel Nussigner. <lb/>
16 Cura tg' igls unfants patan igl pang giu mez, tgi Nussigner bragia. <lb/>
17 Igl pang trembla set gedas ainten furn, per tema de nir sot igls <lb/>
daints digl portg. <lb/>
18 Sche la donna metta aint la stad igl amprem bratsch fain aint igl <lb/>
bacleni, sche fani las vatgas vadealas. Sche igl om metta aint igl <lb/>
amprem bratsch, sche fani las vatgas vadis. <lb/>
19 Trest tutgier da mezde, mora dalunga ensatgi. <lb/>
20 Duas dumengias bara, vegni aunc ina terza. <lb/>
21 Schi dat l' oura dantant alzarse Nussigner, sche mora enzatgi. <lb/>
22 Igl giappar digls tgangs porta, schi chel vign santia durant la notg, <lb/>
svanteira. <lb/>
23 Sch' ins sainta ad eir en' oura ainten lis, noua tgi gle nigna, schi <lb/>
anunziesch' igl la mort d' en agen da tgesa oder d' en tierparaint. <lb/>
24 Schi las giazlas sa laschan giu segl tetg d' ena tgesa, mora ensatgi <lb/>
an chella bagn dalunga siva. <lb/>
25 Sche las tgazlas cratschlan e fan canera entorn ina tgiesa, schi mori <lb/>
daleung ina parseuna ord quella tgiesa. <lb/>
26 Sch' ins scorva fossa da bunmang, schi dat' igl en onn da disgraztgas. <lb/>
27 La fileunza della creusch sigl dias monta la mort. <lb/>
28 Tatgs melens sen las unglas digl mang dretg seia legreia, sen igl <lb/>
mang sanester tristezia. <lb/>
29 Sch' ins vesa tatgs alvs ne melens sen las unglas, schi catav' ins, tgi <lb/>
chel tal vegia detg mansignas. <lb/>
30 Sch' in mort a igls igls aviarts, sche mori daleunga in oter. <lb/>
31 Sch' igls badegls, cun igls cals ins tgava la fossa, cappetan an crousch <lb/>
sur la fossa ve, mora dalunga sesour ensatgi. </body> </text></TEI>