Band: X

Seite: 395 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Gian Battista Pol 395
la squidanza. Schi quel se lascha giu aintigl mies cunturn, pains' igl
cotschen tar sesez, schi niron bleras postas betg ple a frequentar la mi
fuschigna, ma bagn la si. Bagn e fleisa vign el a luvrar ved igl sies
mastier, e stgirentar la nomina digl sies mestar vigl. Poss i(e)[a] varteir, tgi
el am fe(s)tscha quegl, el tg' è sto en' eda mies lerbub? Na, quegl surport' en
oter! — Sot sumigliants pensierts' è madiro ainten el la sgarschevla resoluziung
… de mordrager igl cumpagn. El leva se digl letg, sglischa an
fuschigna, fo aint fi, peglia ena loma gida e la fo nir cotschna. Sen quegl
se lasch' el adascous ainten la tgombra digl cumpagn, e sainza commiseraziung
… avant quel bel sen chiet catsch' el aint igl fer bugliaint aintigl cuntaint
… cor digl brav cumpagn. Dasper la si fuschigna ho' l suttero igl corp.
Mort era' l oss igl temia rival, ma svania ('e 'l) [è 'l] er sto igl pos aint igl
intem digl cotschen. [p. 40] Cun tott las sis sgarschou[r]s è oss levo se igl
remors della cunsenstga et ho stgirento igl avant schi legar senn. El è
fugia davent dagl li digl sies malfatg e se stratg anturn per las muntognas;
ma invan, dapertott niv el prosequia dagl spirt digl mordragea. Bagn bot
è' l nia catschea puspe a tga, nu tg' el ho an desperaziung finalmantg
sfratschea la testa ved l' agna fuschigna. Igl sies corp è sto pavel agls
corvs. Segl sventirevel post, nu tgi ageva avant en mang schi lavorious
è ossa ena munschna de crappa surcarscheida cun spinatscha et urtgilas.—
GIAN BATTISTA POL.
Poesias.
(Ineditum nach den Abschriften, die Herr Lehrer Jacob Uffer von dem
Autograph des Dichters genommen.)
1. Igl chiet mond.
1. Agl fons della noss' orma,
Glunsch no' tgi dolour dorma,
Dad admirabla glisch sclarond,
Stat an chiet en intern mond.
2. Agl mond zupo flurescha,
L' auror 'igl benadescha,
Igl scherm de nobla veira glisch,
Anvelgi' e hass n' on betg co risch.
3. Tgi e an cuntantezza?
Nou' ò igl mond chietezza? …
Schi te' gl chiet canoschas betg,
Ist pover pir tg' i' t deian retg.
4. O mond an mias avagnas,
An deis da turblas pagnas
Va ia tschartgé igl isch tar tè:
La veira vei' oss magna mè.
5. Schi pagnas dalla veta
A mè igl mond tarmeta,
Schi 'm plai partot ple navot zond
Fui ia tar tè, ò chiet mond.
6. Schi an marusa veta
A la verdat dubeta
E la mi cretta vo balond
Fui ia tar tè, o chiet mond.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Gian Battista Pol 395 <lb/>
la squidanza. Schi quel se lascha giu aintigl mies cunturn, pains' igl <lb/>
cotschen tar sesez, schi niron bleras postas betg ple a frequentar la mi <lb/>
fuschigna, ma bagn la si. Bagn e fleisa vign el a luvrar ved igl sies <lb/>
mastier, e stgirentar la nomina digl sies mestar vigl. Poss i(e)[a] varteir, tgi <lb/>
el am fe(s)tscha quegl, el tg' è sto en' eda mies lerbub? Na, quegl surport' en <lb/>
oter! — Sot sumigliants pensierts' è madiro ainten el la sgarschevla resoluziung <lb/>
… de mordrager igl cumpagn. El leva se digl letg, sglischa an <lb/>
fuschigna, fo aint fi, peglia ena loma gida e la fo nir cotschna. Sen quegl <lb/>
se lasch' el adascous ainten la tgombra digl cumpagn, e sainza commiseraziung <lb/>
… avant quel bel sen chiet catsch' el aint igl fer bugliaint aintigl cuntaint <lb/>
… cor digl brav cumpagn. Dasper la si fuschigna ho' l suttero igl corp. <lb/>
Mort era' l oss igl temia rival, ma svania ('e 'l) [è 'l] er sto igl pos aint igl <lb/>
intem digl cotschen. [p. 40] Cun tott las sis sgarschou[r]s è oss levo se igl <lb/>
remors della cunsenstga et ho stgirento igl avant schi legar senn. El è <lb/>
fugia davent dagl li digl sies malfatg e se stratg anturn per las muntognas; <lb/>
ma invan, dapertott niv el prosequia dagl spirt digl mordragea. Bagn bot <lb/>
è' l nia catschea puspe a tga, nu tg' el ho an desperaziung finalmantg <lb/>
sfratschea la testa ved l' agna fuschigna. Igl sies corp è sto pavel agls <lb/>
corvs. Segl sventirevel post, nu tgi ageva avant en mang schi lavorious <lb/>
è ossa ena munschna de crappa surcarscheida cun spinatscha et urtgilas.— <lb/>
GIAN BATTISTA POL. <lb/>
Poesias. <lb/>
(Ineditum nach den Abschriften, die Herr Lehrer Jacob Uffer von dem <lb/>
Autograph des Dichters genommen.) <lb/>
1. Igl chiet mond. <lb/>
1. Agl fons della noss' orma, <lb/>
Glunsch no' tgi dolour dorma, <lb/>
Dad admirabla glisch sclarond, <lb/>
Stat an chiet en intern mond. <lb/>
2. Agl mond zupo flurescha, <lb/>
L' auror 'igl benadescha, <lb/>
Igl scherm de nobla veira glisch, <lb/>
Anvelgi' e hass n' on betg co risch. <lb/>
3. Tgi e an cuntantezza? <lb/>
Nou' ò igl mond chietezza? … <lb/>
Schi te' gl chiet canoschas betg, <lb/>
Ist pover pir tg' i' t deian retg. <lb/>
4. O mond an mias avagnas, <lb/>
An deis da turblas pagnas <lb/>
Va ia tschartgé igl isch tar tè: <lb/>
La veira vei' oss magna mè. <lb/>
5. Schi pagnas dalla veta <lb/>
A mè igl mond tarmeta, <lb/>
Schi 'm plai partot ple navot zond <lb/>
Fui ia tar tè, ò chiet mond. <lb/>
6. Schi an marusa veta <lb/>
A la verdat dubeta <lb/>
E la mi cretta vo balond <lb/>
Fui ia tar tè, o chiet mond. </body> </text></TEI>