Band: X

Seite: 446 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
446 Giatgen Gisep Candreia
GIATGEN GISEP CANDREIA.
Advocat Joseph Farrér.
(Annalas X pag. 253 — 257.)
Multis ille bonis flebilis occidit,
Nulli flebilior quam . . . . . . .
(Hor. I. 24.)
La societad raeto - rumanscha ho fatg sainza dubi gl' onn passó ena
sensibla perdita tras la mort de Signour advocat Joseph Farrér e se sainta
cotras obliida d' igl deditgir chestas pocas lengias de pia memoria e sincera
recunaschenscha.
Joseph Farrér era naschia a Sterva gl' onn 1859 da genitours religious
e bagnstants, igl cals spargnevan navott per l' educaziung e la cultivaziung
digl talentous unfant. Igls amprems 14 onns ho el passantó agnten ilg sies
lia natal agnten ena çerta intima relaziung culla nateira romantica, la cala
igl circumdava, entusiasmó dell' occupaziung agricola, ereditaria agnten la
sia famiglia, participond sez allas lavours della campagna cun plascheir
e veira inclinaziung. Las impressiungs de chell' amprema epocha della
sia veta se preschantavan cleras e distinctas durant igl curs della sia
davosa malsogna e, perschvadia dell' insufficienza della scienza medicala e
dell' importanza della nateira e dell' aria per la restauraziung della sia
sanadad, manageva el cun elegica resignaziung, tgi, a bagn ponderar, seigl
tuttegna ena çerta mancanza de risguard e de recunaschenscha visavi digl
sies lia natal, noua tg' ins vegia adegna galdia la miglra sanadat e tants
reels plascheirs, d' igl volver alla lunga igl dies e de tschartger utró contentezza,
… vanteira e prosperitad, e tgi ena tala indolenza na resta betg adegna
sainza fatalas consequenzas.
Igls onns 1873 — 1880 ho igl defunct frequentó la scola cantonala a
Coira e fatg tras la secziung gimnasiala cun en success fitg favorevel. Scu
scolar cantonal, principalmantg agnten las classas superiouras, appartigniva
Farrér agl domber limitó d' alums, [p. 254] igls cals, independents de
caracter e giudeza, insensiblamantg ed involuntariamantg plang a plang
s' emancipeschan intellectualmantg dagl schematismus scolastic ed ançevan a
suondar inspiraziungs particularas e pratitgir atgnas veias, sainza negligentar
e trascurar las pretenziungs quotidianas, tgi la scola impona. „Jurare in
verba magistri“ n' era betg ena deblezza digl scolar Farrér, inimei an
general de mintga pedanteria intransigenta. — Sellas universitads de
München, Heidelberg, Strasburg e Basel ho el fatg igls sies studis de
giurisprudenza, sainza an madem taimp amblidar u negligentar la sia
cultivaziung generala.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 446 Giatgen Gisep Candreia <lb/>
GIATGEN GISEP CANDREIA. <lb/>
Advocat Joseph Farrér. <lb/>
(Annalas X pag. 253 — 257.) <lb/>
Multis ille bonis flebilis occidit, <lb/>
Nulli flebilior quam . . . . . . . <lb/>
(Hor. I. 24.) <lb/>
La societad raeto - rumanscha ho fatg sainza dubi gl' onn passó ena <lb/>
sensibla perdita tras la mort de Signour advocat Joseph Farrér e se sainta <lb/>
cotras obliida d' igl deditgir chestas pocas lengias de pia memoria e sincera <lb/>
recunaschenscha. <lb/>
Joseph Farrér era naschia a Sterva gl' onn 1859 da genitours religious <lb/>
e bagnstants, igl cals spargnevan navott per l' educaziung e la cultivaziung <lb/>
digl talentous unfant. Igls amprems 14 onns ho el passantó agnten ilg sies <lb/>
lia natal agnten ena çerta intima relaziung culla nateira romantica, la cala <lb/>
igl circumdava, entusiasmó dell' occupaziung agricola, ereditaria agnten la <lb/>
sia famiglia, participond sez allas lavours della campagna cun plascheir <lb/>
e veira inclinaziung. Las impressiungs de chell' amprema epocha della <lb/>
sia veta se preschantavan cleras e distinctas durant igl curs della sia <lb/>
davosa malsogna e, perschvadia dell' insufficienza della scienza medicala e <lb/>
dell' importanza della nateira e dell' aria per la restauraziung della sia <lb/>
sanadad, manageva el cun elegica resignaziung, tgi, a bagn ponderar, seigl <lb/>
tuttegna ena çerta mancanza de risguard e de recunaschenscha visavi digl <lb/>
sies lia natal, noua tg' ins vegia adegna galdia la miglra sanadat e tants <lb/>
reels plascheirs, d' igl volver alla lunga igl dies e de tschartger utró contentezza, <lb/>
… vanteira e prosperitad, e tgi ena tala indolenza na resta betg adegna <lb/>
sainza fatalas consequenzas. <lb/>
Igls onns 1873 — 1880 ho igl defunct frequentó la scola cantonala a <lb/>
Coira e fatg tras la secziung gimnasiala cun en success fitg favorevel. Scu <lb/>
scolar cantonal, principalmantg agnten las classas superiouras, appartigniva <lb/>
Farrér agl domber limitó d' alums, [p. 254] igls cals, independents de <lb/>
caracter e giudeza, insensiblamantg ed involuntariamantg plang a plang <lb/>
s' emancipeschan intellectualmantg dagl schematismus scolastic ed ançevan a <lb/>
suondar inspiraziungs particularas e pratitgir atgnas veias, sainza negligentar <lb/>
e trascurar las pretenziungs quotidianas, tgi la scola impona. „Jurare in <lb/>
verba magistri“ n' era betg ena deblezza digl scolar Farrér, inimei an <lb/>
general de mintga pedanteria intransigenta. — Sellas universitads de <lb/>
München, Heidelberg, Strasburg e Basel ho el fatg igls sies studis de <lb/>
giurisprudenza, sainza an madem taimp amblidar u negligentar la sia <lb/>
cultivaziung generala. </body> </text></TEI>