Band: X

Seite: 482 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
482 Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir
CODESCH DA LECTURA PER LAS SCOLAS
PRIMARAS DE SURMEIR.
Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir.
[p. 137] B. Grischung.
a. La val Albula.
1.
Nous vagn schon santia, tgi Casti ò en grond trafic a muteiv dellas
diffarentas veias, tgi lò sa uneschan. Suandagn oz las diversas direcziungs
de chellas tras la vallada.
2.
Viagiainsa da Casti vers la dumang, schi rivainsa ainten la vischnanca
de Surava. La vallada è cò largia, e spondas bagncultivadas orneschan la
vart dretga dell' Albula, duront tgi las teissas spondas alla vart sanestra
èn cuvertas cun gronds, bels gôts. Sur Surava sa dolza sen en crest aint
igl gôt la ruigna digl vigl casti de Belfort, igl cal appartigniva agls barungs
de Vaz.
Davainz Surava, a Cresta, sa sparta la veia. En rom magna tras
Alvagni, Farrera, Tagn a Tavo; l' oter vò agl Bogn d' Alvagni cun retga
funtanga de solper. Davainz igl Bogn sbucca l' ava de Tavo, la cala
ramurescha tras stretgas e profondas tgavorgias giu da Tavo, ainten igl
fluss Albula. En' ota e lunga punt della veiadafer, tgi traversescha la val
an madema direcziung scu la strada, è tschantada sen immens pilasters sur
la profonda stretga dell' ava de Tavo. Betg gliunsch davainz chesta punt
stat an buna situaziung la vischnanca de Filisour. Siva Filisour vign la
val fitg stretga. Nous rivagn alla Bellaluna. Lò vasainsa anc las restanzas
d' ena fabrica de fer. Dalunga siva vainsa da passar tras ena stretga.
Igl stradung magna da mang dretg tras ena parè perpendiculara de crap.
Ainten la profonditad ramurescha l' Albula tranter pareis da crap de varga
tschent meters otezza. Chella stretga sa nomna igl Crap de Barvogn. Ma bagnspert
… sa derva [p. 138] la val, ed ainten mez bela prada stat la gronda vischnanca
… de Barvogn. Ena carunga d' otas muntognas della cadagna dell' Albula
serra la val. Igl stradung magna an bleras stirtas sur la muntogna ainten
la Nagiadegna. An stirtas suteranas tras tunnels magna la veiadafer an
madema direcziung sé Preda, tgi schea stgers sen mez la muntogna. Lò
svanescha ella ainten igl interiour della muntogna, per neir puspè alla
glisch digl dé dall' otra vart dell' Albula a Nagiadegna. Chel tunel ò la
lunghezza de quasi 6 km.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 482 Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir <lb/>
CODESCH DA LECTURA PER LAS SCOLAS <lb/>
PRIMARAS DE SURMEIR. <lb/>
Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir. <lb/>
[p. 137] B. Grischung. <lb/>
a. La val Albula. <lb/>
1. <lb/>
Nous vagn schon santia, tgi Casti ò en grond trafic a muteiv dellas <lb/>
diffarentas veias, tgi lò sa uneschan. Suandagn oz las diversas direcziungs <lb/>
de chellas tras la vallada. <lb/>
2. <lb/>
Viagiainsa da Casti vers la dumang, schi rivainsa ainten la vischnanca <lb/>
de Surava. La vallada è cò largia, e spondas bagncultivadas orneschan la <lb/>
vart dretga dell' Albula, duront tgi las teissas spondas alla vart sanestra <lb/>
èn cuvertas cun gronds, bels gôts. Sur Surava sa dolza sen en crest aint <lb/>
igl gôt la ruigna digl vigl casti de Belfort, igl cal appartigniva agls barungs <lb/>
de Vaz. <lb/>
Davainz Surava, a Cresta, sa sparta la veia. En rom magna tras <lb/>
Alvagni, Farrera, Tagn a Tavo; l' oter vò agl Bogn d' Alvagni cun retga <lb/>
funtanga de solper. Davainz igl Bogn sbucca l' ava de Tavo, la cala <lb/>
ramurescha tras stretgas e profondas tgavorgias giu da Tavo, ainten igl <lb/>
fluss Albula. En' ota e lunga punt della veiadafer, tgi traversescha la val <lb/>
an madema direcziung scu la strada, è tschantada sen immens pilasters sur <lb/>
la profonda stretga dell' ava de Tavo. Betg gliunsch davainz chesta punt <lb/>
stat an buna situaziung la vischnanca de Filisour. Siva Filisour vign la <lb/>
val fitg stretga. Nous rivagn alla Bellaluna. Lò vasainsa anc las restanzas <lb/>
d' ena fabrica de fer. Dalunga siva vainsa da passar tras ena stretga. <lb/>
Igl stradung magna da mang dretg tras ena parè perpendiculara de crap. <lb/>
Ainten la profonditad ramurescha l' Albula tranter pareis da crap de varga <lb/>
tschent meters otezza. Chella stretga sa nomna igl Crap de Barvogn. Ma bagnspert <lb/>
… sa derva [p. 138] la val, ed ainten mez bela prada stat la gronda vischnanca <lb/>
… de Barvogn. Ena carunga d' otas muntognas della cadagna dell' Albula <lb/>
serra la val. Igl stradung magna an bleras stirtas sur la muntogna ainten <lb/>
la Nagiadegna. An stirtas suteranas tras tunnels magna la veiadafer an <lb/>
madema direcziung sé Preda, tgi schea stgers sen mez la muntogna. Lò <lb/>
svanescha ella ainten igl interiour della muntogna, per neir puspè alla <lb/>
glisch digl dé dall' otra vart dell' Albula a Nagiadegna. Chel tunel ò la <lb/>
lunghezza de quasi 6 km. </body> </text></TEI>