Band: X

Seite: 594 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
594 Andrea Steier
ANDREA STEIER.
Il casti de Riom.
(Il Pelegrin, X Annada, Nr. 8, p. 128.)
Sella collina sot Riom
Veist 'na ruigna sa dulzar,
Gl' è Retia ampla, en casti,
Tgi bler savess at relatar. —
Anticas èn las sias restanzas
Digl prenza Retus vign chinto,
Tgi chel igl vegia biagia;
Dumella onns òl passanto!
Dei siva Retus cò avdavan
Igls castelans romans paiangs,
Tgi s' òn cugl pivel convertia
Tras la missiung de bungs cristiangs.
Savenz tirangs cò abitavan
Crudevels, loschs e noschs regents,
Tg' igls concarstgangs persequitavan
Tras ladarnetschs fitg permanents.
Cugls sies trabants, cun si' sbiraglia
Ferm dominavigl igl paeis
Igls pros ed êrs, la grond' canaglia
Zinzlav' an tocs sut igls sies peis.
Catschevan tot la si' muaglia
Sen prada estra, tras igl fagn
E pover chel, tgi sa sduaglia
Per la bultgier giu digl sies bagn.
Blers viandants da vigl passavan
Tras nossa val, tras noss Sursès.
Cants aint igls mangs digls sbirs
crudavan
Da sé Nallac anfignen Ses! —
Sbluttos da tots daners els nivan,
Mess an fermanza, an parschung,
Ed igls paraints sbursar pudevan
Per acquistar dalibraziung.
Ma agls castis er schmanatscheva
Savens en privel starmantous;
Partgé igl pivel sasa niva,
Sa revoltava furious.
Da taimps privlous e noschs raschungan

Igl vigl rampar, igl ferm portal,
Scu er la veia suterrana
Giu digl casti tar igl ual. —
Sen violenzas e burascas
Suondan taimps de pasch(s) e pôss
Sot la regenz' episcopala
E curtg' igls Rets s' òn liberos.
An Retia ampla oss' avdavan
Igls omens libers, populars
Scu' gl nobel Banadetg Fontana
Tg' è cunaschia da tots scolars.
Igls taimps d' ambrogls oss suandavan

Sbuond igl vigl, clamond ple dretgs
Pigl pivel tgi s' emanzipava
Digl vigl tagl nov cugls sies daletgs.
La Retia ampla oss calava
Ded esser sedia da regents
Angal per forza cò avdavan
Savenz a ferm igls delinquents.
Anc tschentaners er cò rastavan
Batgett' ed actas digl noss cres.
Anfignen tg' en destign crudevel
Dasfatg ò 'gl bel casti d' Surses.
Da totta pompa e grondezza
Angal igls meirs veist sa dulzar,
Asil de sprers, tulangs ed evlas,
Ma tschentaners pon anc cuzzar!
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 594 Andrea Steier <lb/>
ANDREA STEIER. <lb/>
Il casti de Riom. <lb/>
(Il Pelegrin, X Annada, Nr. 8, p. 128.) <lb/>
Sella collina sot Riom <lb/>
Veist 'na ruigna sa dulzar, <lb/>
Gl' è Retia ampla, en casti, <lb/>
Tgi bler savess at relatar. — <lb/>
Anticas èn las sias restanzas <lb/>
Digl prenza Retus vign chinto, <lb/>
Tgi chel igl vegia biagia; <lb/>
Dumella onns òl passanto! <lb/>
Dei siva Retus cò avdavan <lb/>
Igls castelans romans paiangs, <lb/>
Tgi s' òn cugl pivel convertia <lb/>
Tras la missiung de bungs cristiangs. <lb/>
Savenz tirangs cò abitavan <lb/>
Crudevels, loschs e noschs regents, <lb/>
Tg' igls concarstgangs persequitavan <lb/>
Tras ladarnetschs fitg permanents. <lb/>
Cugls sies trabants, cun si' sbiraglia <lb/>
Ferm dominavigl igl paeis <lb/>
Igls pros ed êrs, la grond' canaglia <lb/>
Zinzlav' an tocs sut igls sies peis. <lb/>
Catschevan tot la si' muaglia <lb/>
Sen prada estra, tras igl fagn <lb/>
E pover chel, tgi sa sduaglia <lb/>
Per la bultgier giu digl sies bagn. <lb/>
Blers viandants da vigl passavan <lb/>
Tras nossa val, tras noss Sursès. <lb/>
Cants aint igls mangs digls sbirs <lb/>
crudavan <lb/>
Da sé Nallac anfignen Ses! — <lb/>
Sbluttos da tots daners els nivan, <lb/>
Mess an fermanza, an parschung, <lb/>
Ed igls paraints sbursar pudevan <lb/>
Per acquistar dalibraziung. <lb/>
Ma agls castis er schmanatscheva <lb/>
Savens en privel starmantous; <lb/>
Partgé igl pivel sasa niva, <lb/>
Sa revoltava furious. <lb/>
Da taimps privlous e noschs raschungan <lb/>
… <lb/>
Igl vigl rampar, igl ferm portal, <lb/>
Scu er la veia suterrana <lb/>
Giu digl casti tar igl ual. — <lb/>
Sen violenzas e burascas <lb/>
Suondan taimps de pasch(s) e pôss <lb/>
Sot la regenz' episcopala <lb/>
E curtg' igls Rets s' òn liberos. <lb/>
An Retia ampla oss' avdavan <lb/>
Igls omens libers, populars <lb/>
Scu' gl nobel Banadetg Fontana <lb/>
Tg' è cunaschia da tots scolars. <lb/>
Igls taimps d' ambrogls oss suandavan <lb/>
… <lb/>
Sbuond igl vigl, clamond ple dretgs <lb/>
Pigl pivel tgi s' emanzipava <lb/>
Digl vigl tagl nov cugls sies daletgs. <lb/>
La Retia ampla oss calava <lb/>
Ded esser sedia da regents <lb/>
Angal per forza cò avdavan <lb/>
Savenz a ferm igls delinquents. <lb/>
Anc tschentaners er cò rastavan <lb/>
Batgett' ed actas digl noss cres. <lb/>
Anfignen tg' en destign crudevel <lb/>
Dasfatg ò 'gl bel casti d' Surses. <lb/>
Da totta pompa e grondezza <lb/>
Angal igls meirs veist sa dulzar, <lb/>
Asil de sprers, tulangs ed evlas, <lb/>
Ma tschentaners pon anc cuzzar! </body> </text></TEI>