Band: X

Seite: 725 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Volkslieder 725
Tott las mis marusas hon en mueder verd,
Tar la mi pi tgera vign ia igl pi spert.
5 Tott las mis marusas hon en mueder grigsch,
Tar la mi pi tgera vign ia da gligsch.
3.
Star allegher ed eir a plaz,
Chegl è la lavour digls mats,
A decr urden sur dellas mattangs,
Chegl è chegl tgi fon.
5 Tots igls mats on la bucca fegna,
Ma digls crecr n' a n' egl betg egna;
Ainten bucca onigl aint spir mel,
Antigl cor onigl aint spir fel.
Matta, matta, ta partgeira
10 Da lioms e da rantadeira,
Da herox e da mutschignugs
Ed er d' encaltga barletgugs.
Matta, matta, betg cartagn,
Per betg necr an mangs,
15 Tgi gl' on la bucca fegna,
E n' è betg digls crecr egna.
4.
Igl mis marugs l' è en bel giouenet,
En bel giouenet,
Ed el so sunar igl hackbrett,
Igl hackbrett, tgi el so sunar,
5 Tot per far inamorar.
5.
Sche dartgo igl vegn è bun
martgea,
Las mattangs fon schever,
Tgaven igl paintg se digl bretg,
E daten per da bever.
6.
Chegl è la lavucr digls matz,
Tot anviern dad ecr a platz,
Sieva recr or las mattangs;
Mo laschagn, tgi reian d' ellas,
5 Schi honigl els la grazia d' ellas,
Chels tgi creian de cuglenar,
Restan tgunsch els cuglenos.
7.
Alva, cotschna da bel sang,
Mattang gronda n' ist mianc,
En per igls scu ena flocr,
Ed ena bucca da tot onocr.
8.
Ei, sung lavo é a bun' oura,
Per tgatar la mia.
L' ho tgato sen igl banc,
Cu tgi la dormiva.
5 Marusa, la mi tgera,
Sto se a toca mang,
Tgi vign davent,
Tgi vign davent dumang.
Schi te vast davent,
10 Ia na so tge far,
Oter tgi ruir Dia,
L' at viglia partgirar.
Schi te vol davent eir,
Ia na so tge deir,
15 Oter tgi ruir Dia,
L' at viglia benedeir.
9.
I va igl mis curtegn,
Lo crescha duas pumers,
L' egn porta nouschs muscat
E loter neghels er.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Volkslieder 725 <lb/>
Tott las mis marusas hon en mueder verd, <lb/>
Tar la mi pi tgera vign ia igl pi spert. <lb/>
5 Tott las mis marusas hon en mueder grigsch, <lb/>
Tar la mi pi tgera vign ia da gligsch. <lb/>
3. <lb/>
Star allegher ed eir a plaz, <lb/>
Chegl è la lavour digls mats, <lb/>
A decr urden sur dellas mattangs, <lb/>
Chegl è chegl tgi fon. <lb/>
5 Tots igls mats on la bucca fegna, <lb/>
Ma digls crecr n' a n' egl betg egna; <lb/>
Ainten bucca onigl aint spir mel, <lb/>
Antigl cor onigl aint spir fel. <lb/>
Matta, matta, ta partgeira <lb/>
10 Da lioms e da rantadeira, <lb/>
Da herox e da mutschignugs <lb/>
Ed er d' encaltga barletgugs. <lb/>
Matta, matta, betg cartagn, <lb/>
Per betg necr an mangs, <lb/>
15 Tgi gl' on la bucca fegna, <lb/>
E n' è betg digls crecr egna. <lb/>
4. <lb/>
Igl mis marugs l' è en bel giouenet, <lb/>
En bel giouenet, <lb/>
Ed el so sunar igl hackbrett, <lb/>
Igl hackbrett, tgi el so sunar, <lb/>
5 Tot per far inamorar. <lb/>
5. <lb/>
Sche dartgo igl vegn è bun <lb/>
martgea, <lb/>
Las mattangs fon schever, <lb/>
Tgaven igl paintg se digl bretg, <lb/>
E daten per da bever. <lb/>
6. <lb/>
Chegl è la lavucr digls matz, <lb/>
Tot anviern dad ecr a platz, <lb/>
Sieva recr or las mattangs; <lb/>
Mo laschagn, tgi reian d' ellas, <lb/>
5 Schi honigl els la grazia d' ellas, <lb/>
Chels tgi creian de cuglenar, <lb/>
Restan tgunsch els cuglenos. <lb/>
7. <lb/>
Alva, cotschna da bel sang, <lb/>
Mattang gronda n' ist mianc, <lb/>
En per igls scu ena flocr, <lb/>
Ed ena bucca da tot onocr. <lb/>
8. <lb/>
Ei, sung lavo é a bun' oura, <lb/>
Per tgatar la mia. <lb/>
L' ho tgato sen igl banc, <lb/>
Cu tgi la dormiva. <lb/>
5 Marusa, la mi tgera, <lb/>
Sto se a toca mang, <lb/>
Tgi vign davent, <lb/>
Tgi vign davent dumang. <lb/>
Schi te vast davent, <lb/>
10 Ia na so tge far, <lb/>
Oter tgi ruir Dia, <lb/>
L' at viglia partgirar. <lb/>
Schi te vol davent eir, <lb/>
Ia na so tge deir, <lb/>
15 Oter tgi ruir Dia, <lb/>
L' at viglia benedeir. <lb/>
9. <lb/>
I va igl mis curtegn, <lb/>
Lo crescha duas pumers, <lb/>
L' egn porta nouschs muscat <lb/>
E loter neghels er. </body> </text></TEI>