Band: X

Seite: 711 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Kinderspiele
711
digls gronds surpeglia la plazza digl om necr. El sa metta d' en mang
tot sulet e cloma plagn frappa: „Tamez igl om necr?“ „Na, anc dei betg“,
è la rasposta de tots igls oters. Mintgign prova de rivar sen loter mang
digl plaz, avant tgi nir an mang a chel. Chel tgi vign tschiffo digl om
necr ò ded eir digl mang de chel e gidar tgappar igls oters. Uscheia vign 5
continuo igl gi, anfignen tgi tots en digl mang digl om necr. Igl unfant,
tgi vign tgappo igl pi davos, po ramplazzar l' otr' eda igl om necr.
7. Far eir ad alp igls tavangs.
Rivond nò igl taimp de stad, peglian unfants ansemen tavangs. I
vign catschea ad el en fastei tras sies corp cugl mang ed igl fatg sgular 10
schend: „Ossa vò ad' alp.“
8. Fendar lenna.
Dus mattatschs sa mettan an branclas giu mèz, legn a per e stagn
cunter loter. Igl pi pitschen sa metta an schanuglias davos chels dus e
fora sies tgea tranter igls des de chels. Dus mattatschs sa postan davos 15
chella gruppa, tgappan en seisavel mattatsch per en bratsch e per ena
tgoma ed igl petgan cugl tgigl cunter igl tgigl digl mattatsch, tgi fora igl
tgea tranter igls dus amprems. Igl gi continuescha, anfignen tg' igl terz
mattatsch, numno „cogn“ e pitgea aint, uscheia tg' el formescha ena largia
tranter igls dus mattatschs, uscheia tgi chels vignan legn ord loter. 20
9. Dar à tressels.
Chel gi vign fatg da dus mattatschs cun batungs u perlas. Digl
mang dell' anza en chels „crousch“, da loter mang „buc“. Mintgign mett' an
giu egn u ples batungs. Egn pegla chels u scassa chels ainta mang e pat' els
ad ot. L' oter
cloma: „Crousch u buc?“ Gl' emprem rasponda egn digls 25
numnos pleds. Chels batungs, tg' en giu mez digl mang, scu glè clamo,
appartignan a chel tg' igls ò patto ad ot, igls oters en da chel tg' ò clamo.
Perda chel, tgi ò patto se igls batungs, tots igls sies, ò igl gudagneder igl
dretg de pattar se lotr' èda.
10. Tgappar fer. 30
Mintgign digls giuiders sto tgappar cun en mang ved ensatge de fer,
p. e. ved ena clav, ena sèra, ena gotta, en blech u en giatar. Egn digls
giuiders ò nign fer an mang. Chel ò de ampruar de tgappar legn u loter
digls unfants, igls cals bandungan igl sies toc fer clamond: „Tgappam!
Ia na va fer!“ Chel, igl cal az lascha tschappar, ò de ramplazzar pigl gi 35
sequent igl cumarat.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Kinderspiele <lb/>
711 <lb/>
digls gronds surpeglia la plazza digl om necr. El sa metta d' en mang <lb/>
tot sulet e cloma plagn frappa: „Tamez igl om necr?“ „Na, anc dei betg“, <lb/>
è la rasposta de tots igls oters. Mintgign prova de rivar sen loter mang <lb/>
digl plaz, avant tgi nir an mang a chel. Chel tgi vign tschiffo digl om <lb/>
necr ò ded eir digl mang de chel e gidar tgappar igls oters. Uscheia vign 5 <lb/>
continuo igl gi, anfignen tgi tots en digl mang digl om necr. Igl unfant, <lb/>
tgi vign tgappo igl pi davos, po ramplazzar l' otr' eda igl om necr. <lb/>
7. Far eir ad alp igls tavangs. <lb/>
Rivond nò igl taimp de stad, peglian unfants ansemen tavangs. I <lb/>
vign catschea ad el en fastei tras sies corp cugl mang ed igl fatg sgular 10 <lb/>
schend: „Ossa vò ad' alp.“ <lb/>
8. Fendar lenna. <lb/>
Dus mattatschs sa mettan an branclas giu mèz, legn a per e stagn <lb/>
cunter loter. Igl pi pitschen sa metta an schanuglias davos chels dus e <lb/>
fora sies tgea tranter igls des de chels. Dus mattatschs sa postan davos 15 <lb/>
chella gruppa, tgappan en seisavel mattatsch per en bratsch e per ena <lb/>
tgoma ed igl petgan cugl tgigl cunter igl tgigl digl mattatsch, tgi fora igl <lb/>
tgea tranter igls dus amprems. Igl gi continuescha, anfignen tg' igl terz <lb/>
mattatsch, numno „cogn“ e pitgea aint, uscheia tg' el formescha ena largia <lb/>
tranter igls dus mattatschs, uscheia tgi chels vignan legn ord loter. 20 <lb/>
9. Dar à tressels. <lb/>
Chel gi vign fatg da dus mattatschs cun batungs u perlas. Digl <lb/>
mang dell' anza en chels „crousch“, da loter mang „buc“. Mintgign mett' an <lb/>
giu egn u ples batungs. Egn pegla chels u scassa chels ainta mang e pat' els <lb/>
ad ot. L' oter <lb/>
cloma: „Crousch u buc?“ Gl' emprem rasponda egn digls 25 <lb/>
numnos pleds. Chels batungs, tg' en giu mez digl mang, scu glè clamo, <lb/>
appartignan a chel tg' igls ò patto ad ot, igls oters en da chel tg' ò clamo. <lb/>
Perda chel, tgi ò patto se igls batungs, tots igls sies, ò igl gudagneder igl <lb/>
dretg de pattar se lotr' èda. <lb/>
10. Tgappar fer. 30 <lb/>
Mintgign digls giuiders sto tgappar cun en mang ved ensatge de fer, <lb/>
p. e. ved ena clav, ena sèra, ena gotta, en blech u en giatar. Egn digls <lb/>
giuiders ò nign fer an mang. Chel ò de ampruar de tgappar legn u loter <lb/>
digls unfants, igls cals bandungan igl sies toc fer clamond: „Tgappam! <lb/>
Ia na va fer!“ Chel, igl cal az lascha tschappar, ò de ramplazzar pigl gi 35 <lb/>
sequent igl cumarat. </body> </text></TEI>