Band: X

Seite: 710 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
710 Kinderspiele
3. Far alla tgiptscheira.
Ples unfants sa datan igls mangs e furman en rentg. Ainten mez
chel vign mess en unfant, agl cal è cun en faziel liia se igls igls. Ossa
ò chel d' ampruar de tgappar egn digls unfants aint igl rentg. Mintg' unfant
5 amprova de mitschicr tant scu pussebel. La tgiptscheira dei: „minagli,
minagli, miau“. Igl unfant tgappo rasponda: „Miau“, ampruvond tant scu
pussebel de sfalzager la vousch. E la tgiptscheira bunga de canoscher
igl dretg unfant ved' la vousch, vign igl faziel piglia giu dad el, e loter
unfant sto eir ainten mèz scu tgiptscheira. Igl cuntrara rest el anavant
10 tgiptscheira, anfignen tg' el nomna igl dretg.
4. Far alla coua lunga.
Dus unfants sa datan igls mangs e tignan chels ad ot. Tranter els
vign oravant destino, cal digls dus unfants ò davos el igl unfiern, u igl
parveis. Igls oters unfants az tgappan l' egn loter anturn la veta e coran
15 cun totta forza avant la porta e cloman unanimamantg: „Darvi las portas.“
Rasposta: „Las portas en serradas.“ Clom: „Darvi las portas.“ Rasposta:
„Las portas en rotas.“ Clom: Fasche las drizzar.“ Rasposta: „Cant paez
persiva.“ Clom: „Chel tg' è co davos.“ Ossa corigl totts tras las portas.
Avant tg' igl davos unfant possa mitschicr or, laschan igls dus unfants a
20 bass igls mangs e retignan anavos chel dumandond, da cal mang el viglia
eir. Uscheia vign continuo igl gia anfignen, tgi totts en piglias parschuniers.
Capetigl tgi l' egn u loter è pi spert e vign de mitschicr or della falla,
resta chel pigl mument d' ena vart sulet. Igls dus unfants, tgi on furmo
las portas, az datan igls mangs an crousch. Loter sa metta an vainter
25 sur chels. Perd' el betg peisa e stadeila, vign el purto digl mang digl
parveis ed è er el en anghel. È igl cuntrara, davaint' el en comember digl
unfiern. Fitto la coua lunga, datigl en combat tranter anghels e dimunis.
5. Betg gea, betg na, betg necr e betg alv.
Ples unfants sa tschaintan an reia legn siva loter. Egn resta d' en
30 mang. Chel vò tar egn siva loter ed antscheva cun el en discurs. Igls
pleds „gea, na, neir, alv“ dastgan betg nir numnos. Davainta chegl tuttegna,
… essend, tg' igl unfant vign sen tottas manieras surmano, schi sto el
dar en impegn. Per ratschever anavos chel, sto el far ena panatenzia, per
ex. cantar ena canzung, saltar sen ena tgoma etc.
35 6. Igl om necr.
Igls unfants destineschan gl' amprem igl plaz, ainten igl cal els votan
far igl sies gi. Sen en pro vign solitamantg destino chel tras dus terms
digl pro, scu plazza libra vign igl plaz confino tras crappa e lenna. Egn
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 710 Kinderspiele <lb/>
3. Far alla tgiptscheira. <lb/>
Ples unfants sa datan igls mangs e furman en rentg. Ainten mez <lb/>
chel vign mess en unfant, agl cal è cun en faziel liia se igls igls. Ossa <lb/>
ò chel d' ampruar de tgappar egn digls unfants aint igl rentg. Mintg' unfant <lb/>
5 amprova de mitschicr tant scu pussebel. La tgiptscheira dei: „minagli, <lb/>
minagli, miau“. Igl unfant tgappo rasponda: „Miau“, ampruvond tant scu <lb/>
pussebel de sfalzager la vousch. E la tgiptscheira bunga de canoscher <lb/>
igl dretg unfant ved' la vousch, vign igl faziel piglia giu dad el, e loter <lb/>
unfant sto eir ainten mèz scu tgiptscheira. Igl cuntrara rest el anavant <lb/>
10 tgiptscheira, anfignen tg' el nomna igl dretg. <lb/>
4. Far alla coua lunga. <lb/>
Dus unfants sa datan igls mangs e tignan chels ad ot. Tranter els <lb/>
vign oravant destino, cal digls dus unfants ò davos el igl unfiern, u igl <lb/>
parveis. Igls oters unfants az tgappan l' egn loter anturn la veta e coran <lb/>
15 cun totta forza avant la porta e cloman unanimamantg: „Darvi las portas.“ <lb/>
Rasposta: „Las portas en serradas.“ Clom: „Darvi las portas.“ Rasposta: <lb/>
„Las portas en rotas.“ Clom: Fasche las drizzar.“ Rasposta: „Cant paez <lb/>
persiva.“ Clom: „Chel tg' è co davos.“ Ossa corigl totts tras las portas. <lb/>
Avant tg' igl davos unfant possa mitschicr or, laschan igls dus unfants a <lb/>
20 bass igls mangs e retignan anavos chel dumandond, da cal mang el viglia <lb/>
eir. Uscheia vign continuo igl gia anfignen, tgi totts en piglias parschuniers. <lb/>
Capetigl tgi l' egn u loter è pi spert e vign de mitschicr or della falla, <lb/>
resta chel pigl mument d' ena vart sulet. Igls dus unfants, tgi on furmo <lb/>
las portas, az datan igls mangs an crousch. Loter sa metta an vainter <lb/>
25 sur chels. Perd' el betg peisa e stadeila, vign el purto digl mang digl <lb/>
parveis ed è er el en anghel. È igl cuntrara, davaint' el en comember digl <lb/>
unfiern. Fitto la coua lunga, datigl en combat tranter anghels e dimunis. <lb/>
5. Betg gea, betg na, betg necr e betg alv. <lb/>
Ples unfants sa tschaintan an reia legn siva loter. Egn resta d' en <lb/>
30 mang. Chel vò tar egn siva loter ed antscheva cun el en discurs. Igls <lb/>
pleds „gea, na, neir, alv“ dastgan betg nir numnos. Davainta chegl tuttegna, <lb/>
… essend, tg' igl unfant vign sen tottas manieras surmano, schi sto el <lb/>
dar en impegn. Per ratschever anavos chel, sto el far ena panatenzia, per <lb/>
ex. cantar ena canzung, saltar sen ena tgoma etc. <lb/>
35 6. Igl om necr. <lb/>
Igls unfants destineschan gl' amprem igl plaz, ainten igl cal els votan <lb/>
far igl sies gi. Sen en pro vign solitamantg destino chel tras dus terms <lb/>
digl pro, scu plazza libra vign igl plaz confino tras crappa e lenna. Egn </body> </text></TEI>