Band: X

Seite: 703 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Rätsel 703
98 Tge cresch' igl angiu?
La cua della vatga.
99 En veiv port' en mort, ed igl mort tganta?
La vatga cun la stgela ainten culez.
100 Tgi pischa adegna sainza calar ainten en poz ed igl poz vign
mai plagn? Igl ditschung.
101 Quel tgi ha el, ha quitos e fadoja; quel tgi pearda el, ha displaschair;
… quel tgi gudogna el, ha betg ple el?
Igl process.
102 Grand scu ina tgeasa, pintg scu ina moir, peter scu fel, deutsch
scu mel? Igl nuscher e la nausch.
103 Ena coza plagna scrotas?
Igl tetg.
104 I vign adegna pi grond, sch' in peglia davent ed adegna pi pitschen,
sch' ins meta vitiers?
Igl fi.
105 Ena viglia tgi canta, tgi la biglia vign dellas costas ora?
La resgia ed igl rasgem.
106 Ensatge radond, tgi ò tantas fanestras scu igl casti da Coira e
tgearn liaint? Igl cup det.
107 Pi grond tgi en plugl, pi pitschen tg' ena meir, cun ple fanestras
tgi la tgesa digl retg?
Igl diclar.
108 En om tgi è ainten mintga tgeasa e meida mintga de savens
tgapitscha? Igl sacret.
109 Veid vo plagn, vign piglia per la cua e tign?
Igl sdom.
110 Igl è en pivel femnas, tgi da de ans veigl betg e da noatg ans
veigl? Las steilas.
111 En giat alv, tgi vo tras en giater fer?
La poppa glin ed igl tschariesch.
112 Zitgi an ena panaglia, tgi fo gist scu en sturn e nign tgi dastga
rasponder? Igl prer sen la canzla.
113 Ena curveia plagn barletgas?
Igl tetg della tgeasa.
114 Ensatge tgi vo totade strubont tortas e la seira ol angal egna?
La coua digl portg.
115 Ensatge tgi o adegna igl vainter plagn urden?
La stgafa.
116 Ensatge tgi o fi ainten igl vainter e tgod ainten las ureglias?
La pegna.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Rätsel 703 <lb/>
98 Tge cresch' igl angiu? <lb/>
La cua della vatga. <lb/>
99 En veiv port' en mort, ed igl mort tganta? <lb/>
La vatga cun la stgela ainten culez. <lb/>
100 Tgi pischa adegna sainza calar ainten en poz ed igl poz vign <lb/>
mai plagn? Igl ditschung. <lb/>
101 Quel tgi ha el, ha quitos e fadoja; quel tgi pearda el, ha displaschair; <lb/>
… quel tgi gudogna el, ha betg ple el? <lb/>
Igl process. <lb/>
102 Grand scu ina tgeasa, pintg scu ina moir, peter scu fel, deutsch <lb/>
scu mel? Igl nuscher e la nausch. <lb/>
103 Ena coza plagna scrotas? <lb/>
Igl tetg. <lb/>
104 I vign adegna pi grond, sch' in peglia davent ed adegna pi pitschen, <lb/>
sch' ins meta vitiers? <lb/>
Igl fi. <lb/>
105 Ena viglia tgi canta, tgi la biglia vign dellas costas ora? <lb/>
La resgia ed igl rasgem. <lb/>
106 Ensatge radond, tgi ò tantas fanestras scu igl casti da Coira e <lb/>
tgearn liaint? Igl cup det. <lb/>
107 Pi grond tgi en plugl, pi pitschen tg' ena meir, cun ple fanestras <lb/>
tgi la tgesa digl retg? <lb/>
Igl diclar. <lb/>
108 En om tgi è ainten mintga tgeasa e meida mintga de savens <lb/>
tgapitscha? Igl sacret. <lb/>
109 Veid vo plagn, vign piglia per la cua e tign? <lb/>
Igl sdom. <lb/>
110 Igl è en pivel femnas, tgi da de ans veigl betg e da noatg ans <lb/>
veigl? Las steilas. <lb/>
111 En giat alv, tgi vo tras en giater fer? <lb/>
La poppa glin ed igl tschariesch. <lb/>
112 Zitgi an ena panaglia, tgi fo gist scu en sturn e nign tgi dastga <lb/>
rasponder? Igl prer sen la canzla. <lb/>
113 Ena curveia plagn barletgas? <lb/>
Igl tetg della tgeasa. <lb/>
114 Ensatge tgi vo totade strubont tortas e la seira ol angal egna? <lb/>
La coua digl portg. <lb/>
115 Ensatge tgi o adegna igl vainter plagn urden? <lb/>
La stgafa. <lb/>
116 Ensatge tgi o fi ainten igl vainter e tgod ainten las ureglias? <lb/>
La pegna. </body> </text></TEI>