Band: X

Seite: 702 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
702
Rätsel
83 Radondina radondella
Ni tgapitscha ni tgapela
Cun en bot sen mez igl des?
La sola pantg.
84 Tgi vo aint d' ena rosna e vign ora da treis?
Cura tg' ins teira aint la tgameischa.
85 Pi bler gl' è e pi pac gl' è
Pi pac gl' è e pi bler gl' è?
Rosna faner e fagn.
86 Sch' ins tre per la mamma, sche dat igl fegl sigl bab?
Tutgier igl zen.
87 Ensatge o igl tgea da lenn, igl vainter da metall, la glianga da
fer e cloma veivs e morts?
Igl zen.
88 En om tranter catter meirs, tgi sbrigia adegna?
Igl batagl digl zen.
89 Ensatge sesom ena miraglia, tgi cloma tott la sbiraglia?
Igl zen.
90 Dunschealla della rass' alva e nas cotschen; pi dei tg' ella stat e
pi pintga tg' ella vign?
La candeila vidada.
91 Nescha tras igl freid, mora tras igl tgod, crescha cun las rischs an se?
Candeila da glatsch.
92 En god bagn plagn morders?
Igl tgea plagn plugls.
93 In catschieder va a tgatscha; quigl tg' el tgapa, bet' el davent,
quigl tg' el tgapa betg, port' el a tgeasa?
Quel tgi tgapa pelaschs u plugls.
94 En va a god e vign da god cun igl tgea giu mez e stat sot igl
bang pegna. Las gotas digls calzers.
95 En pomer, tgi ò dodesch roms,
E mintga rom, tgi ò sies niev,
E mintga niev, tgi ò catter ovs,
E mintga de tgi sgola or en?
Igl onn.
96 La tatta stat avierta
Igl tat dat giu liaint?
Igl pisung.
97 Davant scu' na furtga, ainten mez scu en butschegn, davos scu
ena scua e catter pals tgi tignan el?
La vatga.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 702 <lb/>
Rätsel <lb/>
83 Radondina radondella <lb/>
Ni tgapitscha ni tgapela <lb/>
Cun en bot sen mez igl des? <lb/>
La sola pantg. <lb/>
84 Tgi vo aint d' ena rosna e vign ora da treis? <lb/>
Cura tg' ins teira aint la tgameischa. <lb/>
85 Pi bler gl' è e pi pac gl' è <lb/>
Pi pac gl' è e pi bler gl' è? <lb/>
Rosna faner e fagn. <lb/>
86 Sch' ins tre per la mamma, sche dat igl fegl sigl bab? <lb/>
Tutgier igl zen. <lb/>
87 Ensatge o igl tgea da lenn, igl vainter da metall, la glianga da <lb/>
fer e cloma veivs e morts? <lb/>
Igl zen. <lb/>
88 En om tranter catter meirs, tgi sbrigia adegna? <lb/>
Igl batagl digl zen. <lb/>
89 Ensatge sesom ena miraglia, tgi cloma tott la sbiraglia? <lb/>
Igl zen. <lb/>
90 Dunschealla della rass' alva e nas cotschen; pi dei tg' ella stat e <lb/>
pi pintga tg' ella vign? <lb/>
La candeila vidada. <lb/>
91 Nescha tras igl freid, mora tras igl tgod, crescha cun las rischs an se? <lb/>
Candeila da glatsch. <lb/>
92 En god bagn plagn morders? <lb/>
Igl tgea plagn plugls. <lb/>
93 In catschieder va a tgatscha; quigl tg' el tgapa, bet' el davent, <lb/>
quigl tg' el tgapa betg, port' el a tgeasa? <lb/>
Quel tgi tgapa pelaschs u plugls. <lb/>
94 En va a god e vign da god cun igl tgea giu mez e stat sot igl <lb/>
bang pegna. Las gotas digls calzers. <lb/>
95 En pomer, tgi ò dodesch roms, <lb/>
E mintga rom, tgi ò sies niev, <lb/>
E mintga niev, tgi ò catter ovs, <lb/>
E mintga de tgi sgola or en? <lb/>
Igl onn. <lb/>
96 La tatta stat avierta <lb/>
Igl tat dat giu liaint? <lb/>
Igl pisung. <lb/>
97 Davant scu' na furtga, ainten mez scu en butschegn, davos scu <lb/>
ena scua e catter pals tgi tignan el? <lb/>
La vatga. </body> </text></TEI>