Band: X

Seite: 684 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
684 Sprichwörter
23 Raschauna poc per betg gnoir an baitas.
24 Tgi tgi partratga pac, ò adegna taimp da paterlar.
25 Vallanavot a tgesa, vallanavot a colm.
26 Broca veut brietg.
27 En om viso è mez salvo.
28 Satg furò n' ò mai aint navot.
29 Mintga moni a la si scua.
30 Bliers parents e pocs amis, tge loin toi danvauns en tes castitgs.
31 Bagn ambustia, mez cusia.
32 Saltar da tschever, bargir da curesma.
33 La tgaglia a ureglias, la planoira a igls.
34 Tign igl blotzger per survignoir igl crezar.
35 Gronda parada, paca entrada.
36 Fegn filo, mez tassia.
37 Ava correnta na fò mai poz.
38 La planta croda digl mang la penda.
39 Sch' ans feta in pal, schi par' igl in cardinal.
40 Igls parderts fan blier, tg' igls toms sacorschan.
41 Quegl tg' ins meta aint igl sias lia, tgat' ins sainza glioisch.
42 Igls omens se moven e las muntognas staten salda.
43 Tgi tgi cuschigna, savoira.
44 I vo mai mal per tots.
45 Ins sto betga dar in trettel pi grond tgi la fora.
46 Ena creanza teira l' otra.
47 Raspatar igl tgang pigl patrung.
48 En satg veid stat betg sedretg.
49 Spargnadoiras van an tarladoiras.
50 Della signareia e della por' ora dein betg piglier fantaseia.
51 Igl om canosch' in ved la parola, igl utschi ved las plemas.
52 A mintga nar plea sia tgapela.
53 Mintga sogn vot sia candeila.
54 Ple tg' ins o, e ple tg' ins vot.
55 Bauns survetschs, schleata paia.
56 Per cumandar è mai crapo nign.
57 Mintg' onda camonda.
58 Scu igl tgir la curegia.
59 Aria da sfessa manda l' om a la fossa.
60 Tgi saloda, sambroda.
61 Veiver e laschear veiver.
62 Ins peglia betg surviaint per far navot.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 684 Sprichwörter <lb/>
23 Raschauna poc per betg gnoir an baitas. <lb/>
24 Tgi tgi partratga pac, ò adegna taimp da paterlar. <lb/>
25 Vallanavot a tgesa, vallanavot a colm. <lb/>
26 Broca veut brietg. <lb/>
27 En om viso è mez salvo. <lb/>
28 Satg furò n' ò mai aint navot. <lb/>
29 Mintga moni a la si scua. <lb/>
30 Bliers parents e pocs amis, tge loin toi danvauns en tes castitgs. <lb/>
31 Bagn ambustia, mez cusia. <lb/>
32 Saltar da tschever, bargir da curesma. <lb/>
33 La tgaglia a ureglias, la planoira a igls. <lb/>
34 Tign igl blotzger per survignoir igl crezar. <lb/>
35 Gronda parada, paca entrada. <lb/>
36 Fegn filo, mez tassia. <lb/>
37 Ava correnta na fò mai poz. <lb/>
38 La planta croda digl mang la penda. <lb/>
39 Sch' ans feta in pal, schi par' igl in cardinal. <lb/>
40 Igls parderts fan blier, tg' igls toms sacorschan. <lb/>
41 Quegl tg' ins meta aint igl sias lia, tgat' ins sainza glioisch. <lb/>
42 Igls omens se moven e las muntognas staten salda. <lb/>
43 Tgi tgi cuschigna, savoira. <lb/>
44 I vo mai mal per tots. <lb/>
45 Ins sto betga dar in trettel pi grond tgi la fora. <lb/>
46 Ena creanza teira l' otra. <lb/>
47 Raspatar igl tgang pigl patrung. <lb/>
48 En satg veid stat betg sedretg. <lb/>
49 Spargnadoiras van an tarladoiras. <lb/>
50 Della signareia e della por' ora dein betg piglier fantaseia. <lb/>
51 Igl om canosch' in ved la parola, igl utschi ved las plemas. <lb/>
52 A mintga nar plea sia tgapela. <lb/>
53 Mintga sogn vot sia candeila. <lb/>
54 Ple tg' ins o, e ple tg' ins vot. <lb/>
55 Bauns survetschs, schleata paia. <lb/>
56 Per cumandar è mai crapo nign. <lb/>
57 Mintg' onda camonda. <lb/>
58 Scu igl tgir la curegia. <lb/>
59 Aria da sfessa manda l' om a la fossa. <lb/>
60 Tgi saloda, sambroda. <lb/>
61 Veiver e laschear veiver. <lb/>
62 Ins peglia betg surviaint per far navot. </body> </text></TEI>