Band: X

Seite: 645 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Sagen
645
dasper la voja cun in pal smanaschant ainten mam, quigl prinzipalmaintsch
durant notschs da cler glina. Blers de quels, tgi eran sfurzos ded oir da
notsch a Sartons, untgeven or quel lia, pigleven ina voja pi leunga, per
betg entupar quel sgarschaivel om, tgi tementava e stermentava mintga passant,
er igl pi curascheus. Ossa da blers onns enna ves' in betg ple quella comparazieun. 5
… In carteva, tgi fess sto in spiert, tgi habitava da sche ainten las
rosnas digl teuv. El daveva avair do fia agl god, per far la in pro per
ses adiever. Per quel delict davev' el far penetienzia siua la mort sin igl
lia digl malfatsch. Gle oss schon blers onns, tga nin vign ple disturbo de
quel spiert. 10
6. La Tschalarera.
Da taimp vigl existeva a Savognin ena scola d' unfants pitschens.
Chella tg' instruiva senumnava Tschalarera ed era ena streia. Ella musava
agls unfants de midar l' ora, far plover e far dar suglegl.
7. Las stavleras. 15
Las stavleras roivan da notg si l' alp e fan in terribel sfarasem, coran
e soltan entorn tigia d' alp. Ellas catschan la biestga giu digls stavels sper
precipezgias voi, tg' in crai, tge tot sei' en tocs. Aber la damaun cattan igls
fumegls d' alp puspe la biestga sigl plaz, enqual giedas cun strom da rois
ainten igls pais. 20
8. Igl butatsch cun igls.
Igl butatsch cun igls niva via ensatge scu fis en butatsch e chel saruclava
… d' ena gronda sponda giu anfignen giudem e niva santia dantant en
fracasch, scu nis scargea crappa.
9. Igl butatsch cun igls e la streia. 25
Treis catscheders da Tinizung gevan se cuntar las aclas da Tinizung
a tgatscha. Sen en li numno l' Anzagna onigl via, tgi ruclava giu d' ena
sponda en butatsch cun igls.
Egn de chels treis catscheders dei, tgi chegl seia igl miglar. El
largia sen chegl en colp e sageta or en igl agl butatsch. Chel e ruclo 30
anavant giu pala sponda ed igls treis catscheders on continuo igl tur
da tgatscha. Chel madem tgi veva sagiato or igl igl o gia en taimp
siva da chegl d' ecr a Clavena cun igl bov par fregna. Segl viada savota
el ena carmera e chella dumonda igl parmess da pudecr ecr cun el segl
tgar. Igl om o chegl lubia e er fatg l' observaztgiung, tgi la femna era 35
angal cun en igl. Cura tgi la carmera era agl li distino, ella nida giu digl
tgar angraztgiont fitg agl viturin per sia buntat ed er anc ragalo a chel
ena gronda e bella tschinta cotschna da seida da metar anturn veta. Tott
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Sagen <lb/>
645 <lb/>
dasper la voja cun in pal smanaschant ainten mam, quigl prinzipalmaintsch <lb/>
durant notschs da cler glina. Blers de quels, tgi eran sfurzos ded oir da <lb/>
notsch a Sartons, untgeven or quel lia, pigleven ina voja pi leunga, per <lb/>
betg entupar quel sgarschaivel om, tgi tementava e stermentava mintga passant, <lb/>
er igl pi curascheus. Ossa da blers onns enna ves' in betg ple quella comparazieun. 5 <lb/>
… In carteva, tgi fess sto in spiert, tgi habitava da sche ainten las <lb/>
rosnas digl teuv. El daveva avair do fia agl god, per far la in pro per <lb/>
ses adiever. Per quel delict davev' el far penetienzia siua la mort sin igl <lb/>
lia digl malfatsch. Gle oss schon blers onns, tga nin vign ple disturbo de <lb/>
quel spiert. 10 <lb/>
6. La Tschalarera. <lb/>
Da taimp vigl existeva a Savognin ena scola d' unfants pitschens. <lb/>
Chella tg' instruiva senumnava Tschalarera ed era ena streia. Ella musava <lb/>
agls unfants de midar l' ora, far plover e far dar suglegl. <lb/>
7. Las stavleras. 15 <lb/>
Las stavleras roivan da notg si l' alp e fan in terribel sfarasem, coran <lb/>
e soltan entorn tigia d' alp. Ellas catschan la biestga giu digls stavels sper <lb/>
precipezgias voi, tg' in crai, tge tot sei' en tocs. Aber la damaun cattan igls <lb/>
fumegls d' alp puspe la biestga sigl plaz, enqual giedas cun strom da rois <lb/>
ainten igls pais. 20 <lb/>
8. Igl butatsch cun igls. <lb/>
Igl butatsch cun igls niva via ensatge scu fis en butatsch e chel saruclava <lb/>
… d' ena gronda sponda giu anfignen giudem e niva santia dantant en <lb/>
fracasch, scu nis scargea crappa. <lb/>
9. Igl butatsch cun igls e la streia. 25 <lb/>
Treis catscheders da Tinizung gevan se cuntar las aclas da Tinizung <lb/>
a tgatscha. Sen en li numno l' Anzagna onigl via, tgi ruclava giu d' ena <lb/>
sponda en butatsch cun igls. <lb/>
Egn de chels treis catscheders dei, tgi chegl seia igl miglar. El <lb/>
largia sen chegl en colp e sageta or en igl agl butatsch. Chel e ruclo 30 <lb/>
anavant giu pala sponda ed igls treis catscheders on continuo igl tur <lb/>
da tgatscha. Chel madem tgi veva sagiato or igl igl o gia en taimp <lb/>
siva da chegl d' ecr a Clavena cun igl bov par fregna. Segl viada savota <lb/>
el ena carmera e chella dumonda igl parmess da pudecr ecr cun el segl <lb/>
tgar. Igl om o chegl lubia e er fatg l' observaztgiung, tgi la femna era 35 <lb/>
angal cun en igl. Cura tgi la carmera era agl li distino, ella nida giu digl <lb/>
tgar angraztgiont fitg agl viturin per sia buntat ed er anc ragalo a chel <lb/>
ena gronda e bella tschinta cotschna da seida da metar anturn veta. Tott </body> </text></TEI>