Band: X

Seite: 642 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
642 Märchen
El vo seat onns e seat sois pigl got antuarn, naua tgi vevan mano
la Maroia ed igls unfants. Allaura roiv' el ina saira avant la tgeasetta
dalla si donna. El petga. La Maroia varda or e dumonda, tge el viglia.
Igl prenzi rasponda: „I roi, lasche gnoir aint me e star sur noaz per
5 l' amaur da Di.“ La Maroia o ancunaschi la vausch, ma betg laschea aint
el, tochen tg' el o betg set: per l' amaur da Di, da Nossadonna, da Nussigner
e son Giusepp. Ella o allaura dumando, tge el viglia da maglear. El dess
angual soir; ella saptga dar tge tgi sea. El rasponda, el sea betg vangonz
da maglear, tutoina dess ella dar laiz e pang, el sea ear tant curri antuarn
10 tota se. La Maroia vo an tgadafia, patraiza: laiz e pang e an in hui
egl sto qua. Siva tschaina o la Maroia set, el dess oir a lez. Ma el o
raspundi, el sea betg vangonz dad oir aintan lez, aintan lez sea el betg.
Basta, la Maroia e gnoida da far oir sigl begl ed o do in plimatsch. Ella
o antschiet a filar dasperas e battarlar cugls seas duos buabs. Plang si
15 lascha igl prenzi dar sau ina tgoma sper igl begl sau. Tot da bass soi
la Maroia li Son: „Va voi e dolza soi la tgoma li bab.“ „E quigl meas
bab? „Ea, tai tgimaun“, rasponda la mamma e mossa cugl det da taschair.
Igl Son vo voi e dolza soi la tgoma. Planget lascha igl prenzi dar sau
lotra tgoma sper igl begl sau. Puspe repetta la Maroia igls medems pleds.
20 Igl Son vo voi e vot dulzar soi la tgoma, ma igl prenzi tigneva quella
schi fiz, tg' el o betg pudi sulet. Allaura soi la Maroia: Va voi, Satgen,
e soida igl Son dulzar la tgoma digl bab sigl begl.“ „E quigl meas
bab?“
soi igl Satgen. „Ea, ma tai tgimaun“ e stada la rasposta. Tots duas en
allaura gnis a froida culla tgoma. Igl prenzi fo scu sch' el durmess anc
25 in' ureala, ma el era adoina sto dasdo. Plangsi leava el soi, sfrauscha or
igls igls da sien ed antschev' a raschunar, tg' el vesa vi e santi tgosas, tgi
sean betg pusseblas. La Maroia manesa, tgi tar Di sea navot nunpussebel.
Sin quigl saglia igl prenzi antuarn culiez li si donna. Els sambratschan
e son betg soir in pled dalla spoira legroia. Igl prenzi veva schi si betg
30 cunaschi la Maroia, parquigl tg' ella veva ossa soi bratscha.
Els en allaura anc stos in per sois aintan quella tgeasetta e siva
soi igl prenzi li si donna, schi fess betg tutoin' ad ella, de bandunar quella
tgeasa ed oir anavos aint igl tgasti, par vurdar, sch' igls seas vigls sean
anc voivs u betg. „Mabain gliez“ o la Maroia raspundi. Ella saptga star
35 qua schi si scu' lla viglia ed oir caura tg' ella veglia.
Els on faiz igl pentel cun la si vestgadoira ed en is or tgeasa.
Avant tgeasa o la Maroia faiz sametter tots an schanuglias ed angraztgear
par igl bigliaun ratschiert. Curtg' els en levos sin pais, era la tgeasetta
svanoida. Els von e vignan aintan igl seas tgasti. Igl rez e la regina
40 eran bain anc voivs, ma tot alvs e vigls dalla tristezia ed ancreschadetna
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 642 Märchen <lb/>
El vo seat onns e seat sois pigl got antuarn, naua tgi vevan mano <lb/>
la Maroia ed igls unfants. Allaura roiv' el ina saira avant la tgeasetta <lb/>
dalla si donna. El petga. La Maroia varda or e dumonda, tge el viglia. <lb/>
Igl prenzi rasponda: „I roi, lasche gnoir aint me e star sur noaz per <lb/>
5 l' amaur da Di.“ La Maroia o ancunaschi la vausch, ma betg laschea aint <lb/>
el, tochen tg' el o betg set: per l' amaur da Di, da Nossadonna, da Nussigner <lb/>
e son Giusepp. Ella o allaura dumando, tge el viglia da maglear. El dess <lb/>
angual soir; ella saptga dar tge tgi sea. El rasponda, el sea betg vangonz <lb/>
da maglear, tutoina dess ella dar laiz e pang, el sea ear tant curri antuarn <lb/>
10 tota se. La Maroia vo an tgadafia, patraiza: laiz e pang e an in hui <lb/>
egl sto qua. Siva tschaina o la Maroia set, el dess oir a lez. Ma el o <lb/>
raspundi, el sea betg vangonz dad oir aintan lez, aintan lez sea el betg. <lb/>
Basta, la Maroia e gnoida da far oir sigl begl ed o do in plimatsch. Ella <lb/>
o antschiet a filar dasperas e battarlar cugls seas duos buabs. Plang si <lb/>
15 lascha igl prenzi dar sau ina tgoma sper igl begl sau. Tot da bass soi <lb/>
la Maroia li Son: „Va voi e dolza soi la tgoma li bab.“ „E quigl meas <lb/>
bab? „Ea, tai tgimaun“, rasponda la mamma e mossa cugl det da taschair. <lb/>
Igl Son vo voi e dolza soi la tgoma. Planget lascha igl prenzi dar sau <lb/>
lotra tgoma sper igl begl sau. Puspe repetta la Maroia igls medems pleds. <lb/>
20 Igl Son vo voi e vot dulzar soi la tgoma, ma igl prenzi tigneva quella <lb/>
schi fiz, tg' el o betg pudi sulet. Allaura soi la Maroia: Va voi, Satgen, <lb/>
e soida igl Son dulzar la tgoma digl bab sigl begl.“ „E quigl meas <lb/>
bab?“ <lb/>
soi igl Satgen. „Ea, ma tai tgimaun“ e stada la rasposta. Tots duas en <lb/>
allaura gnis a froida culla tgoma. Igl prenzi fo scu sch' el durmess anc <lb/>
25 in' ureala, ma el era adoina sto dasdo. Plangsi leava el soi, sfrauscha or <lb/>
igls igls da sien ed antschev' a raschunar, tg' el vesa vi e santi tgosas, tgi <lb/>
sean betg pusseblas. La Maroia manesa, tgi tar Di sea navot nunpussebel. <lb/>
Sin quigl saglia igl prenzi antuarn culiez li si donna. Els sambratschan <lb/>
e son betg soir in pled dalla spoira legroia. Igl prenzi veva schi si betg <lb/>
30 cunaschi la Maroia, parquigl tg' ella veva ossa soi bratscha. <lb/>
Els en allaura anc stos in per sois aintan quella tgeasetta e siva <lb/>
soi igl prenzi li si donna, schi fess betg tutoin' ad ella, de bandunar quella <lb/>
tgeasa ed oir anavos aint igl tgasti, par vurdar, sch' igls seas vigls sean <lb/>
anc voivs u betg. „Mabain gliez“ o la Maroia raspundi. Ella saptga star <lb/>
35 qua schi si scu' lla viglia ed oir caura tg' ella veglia. <lb/>
Els on faiz igl pentel cun la si vestgadoira ed en is or tgeasa. <lb/>
Avant tgeasa o la Maroia faiz sametter tots an schanuglias ed angraztgear <lb/>
par igl bigliaun ratschiert. Curtg' els en levos sin pais, era la tgeasetta <lb/>
svanoida. Els von e vignan aintan igl seas tgasti. Igl rez e la regina <lb/>
40 eran bain anc voivs, ma tot alvs e vigls dalla tristezia ed ancreschadetna </body> </text></TEI>