Band: X

Seite: 580 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
580 Gion Giatgen Gallin
Tranter quels dombr' ia tots quels, igls quals vignan cò, e confessan;
aber sainsa la duevla Disposiziung, sei igl u par Mancanza digl Examen,
u della Riglaled, u digl Propest. La duevla Disposiziung aber manca a
quels, igls quals confessan betg tant par far veira Penitenzia e se migliorarar;
sco par svidar, sco nous schain, or igl Satg avant eñ Spiritual, tgi nigls
conoscia betg, quels, tgi veivan forsa Oñs et Oñs schon aint eñ qual
Occasiung, ple u manc prossima, e par quegl fuian la Stola digl lur agien
Plevant, senaquegl tgi possan sco els smegnan tant pli liberamaintg continuar
anavant eña tala Amizizia, eña tala Conversaziung etc. tots quels damai
tgi confessan sainsa veira, cordiala Riglaled, e sainsa Propest de fugigr
betg angal igl Putgia sez; sonder er l' Occasiung digl Putgia — tots quels,
tgi creian de veir fatg Penitenzia, cun veir cunfessõõ se alla buna Fe igls
Putgias, e se partratgian betg, tgi la veira Penitenzia consista ainten quegl
sco dei s. Gregori, „tgins planscha digl Mal tgins ò fatg, e tgins tuorna betg
ple a far de quegl tgins vegia de planscher“. Ach miserabels quells, tgi
fon [f. 4r] talas Confessiungs, els convertan sez igls sointgs Sacramaints
quellas Fontangas de totas Grazias an Fontangas de Smaledicziung. Betg
avonda, dei s. Barnard, senregla quel d' esser crudõõ, igl qual vot star
anc pli dei sen la Veia glischa; e de veir fallõõ la Veia, igl qual, certgia
betg egn tg' igl magna — l' anzagna della veira Riglaled è de fugir
l' Occasiung. E se tgiatan forsa pacs de quels, tgi fon talas Confessiungs?
[Less Dia.] er sen quest s. Salvadi? Aber ia tem, tgi blers e fitg blers,
par igls quals quest Li e Taimpel de Penitenzia, è plitost eñ Li de cometter
novs, ed anc pli gronds Putgias. — I vign aber er ed esser gio eñqualtgin
de quels par igls quals quest s. Taimpel è eñ Li de Penitenzia, sco el è er
eñ Li de Grazia.
II.
Siva tgi Salomon ò gia fatg se quel nomnõõ Taimpel agl Altissim,
e igl deditgia ad ell cun tota possevla Pompa e Solemnitat, schi è igl Signer
igl comparia, e igl ò fatg las pli consolevlas Empromischungs, de tadlar
las Oraziungs tgi vignan ed esser fatgias ainten quel Taimpel, tgigls sias
Iigls vignan ed esser daverts e las sias Oreglias attentas sen quellas
Oraziungs, e tgi el vigna dar ad els las Grazias ainten igls lur Basigns.
Questas divinas Empromischungs vignan zwar de la s. Baselgia, aplitgiedas
ed extendeidas sen mintgia Baselgia e de mintgigna cartia, tgi Dia la vegia
cerneida or par [f. 4v] sia Habitaziung, senaquegl ainten ella vigna lodõõ,
ed adorõõ igl sias ss. Nom e tgi possa lò vigilar, e mussar la sia infinita
Careza agl sias Pievel.
Aber particularmaintg para a me tgi quellas divinas Empromischungs
possan nigr applitgiedas, gea seian complaneidas ainten quest s. Taimpel. e
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 580 Gion Giatgen Gallin <lb/>
Tranter quels dombr' ia tots quels, igls quals vignan cò, e confessan; <lb/>
aber sainsa la duevla Disposiziung, sei igl u par Mancanza digl Examen, <lb/>
u della Riglaled, u digl Propest. La duevla Disposiziung aber manca a <lb/>
quels, igls quals confessan betg tant par far veira Penitenzia e se migliorarar; <lb/>
sco par svidar, sco nous schain, or igl Satg avant eñ Spiritual, tgi nigls <lb/>
conoscia betg, quels, tgi veivan forsa Oñs et Oñs schon aint eñ qual <lb/>
Occasiung, ple u manc prossima, e par quegl fuian la Stola digl lur agien <lb/>
Plevant, senaquegl tgi possan sco els smegnan tant pli liberamaintg continuar <lb/>
anavant eña tala Amizizia, eña tala Conversaziung etc. tots quels damai <lb/>
tgi confessan sainsa veira, cordiala Riglaled, e sainsa Propest de fugigr <lb/>
betg angal igl Putgia sez; sonder er l' Occasiung digl Putgia — tots quels, <lb/>
tgi creian de veir fatg Penitenzia, cun veir cunfessõõ se alla buna Fe igls <lb/>
Putgias, e se partratgian betg, tgi la veira Penitenzia consista ainten quegl <lb/>
sco dei s. Gregori, „tgins planscha digl Mal tgins ò fatg, e tgins tuorna betg <lb/>
ple a far de quegl tgins vegia de planscher“. Ach miserabels quells, tgi <lb/>
fon [f. 4r] talas Confessiungs, els convertan sez igls sointgs Sacramaints <lb/>
quellas Fontangas de totas Grazias an Fontangas de Smaledicziung. Betg <lb/>
avonda, dei s. Barnard, senregla quel d' esser crudõõ, igl qual vot star <lb/>
anc pli dei sen la Veia glischa; e de veir fallõõ la Veia, igl qual, certgia <lb/>
betg egn tg' igl magna — l' anzagna della veira Riglaled è de fugir <lb/>
l' Occasiung. E se tgiatan forsa pacs de quels, tgi fon talas Confessiungs? <lb/>
[Less Dia.] er sen quest s. Salvadi? Aber ia tem, tgi blers e fitg blers, <lb/>
par igls quals quest Li e Taimpel de Penitenzia, è plitost eñ Li de cometter <lb/>
novs, ed anc pli gronds Putgias. — I vign aber er ed esser gio eñqualtgin <lb/>
de quels par igls quals quest s. Taimpel è eñ Li de Penitenzia, sco el è er <lb/>
eñ Li de Grazia. <lb/>
II. <lb/>
Siva tgi Salomon ò gia fatg se quel nomnõõ Taimpel agl Altissim, <lb/>
e igl deditgia ad ell cun tota possevla Pompa e Solemnitat, schi è igl Signer <lb/>
igl comparia, e igl ò fatg las pli consolevlas Empromischungs, de tadlar <lb/>
las Oraziungs tgi vignan ed esser fatgias ainten quel Taimpel, tgigls sias <lb/>
Iigls vignan ed esser daverts e las sias Oreglias attentas sen quellas <lb/>
Oraziungs, e tgi el vigna dar ad els las Grazias ainten igls lur Basigns. <lb/>
Questas divinas Empromischungs vignan zwar de la s. Baselgia, aplitgiedas <lb/>
ed extendeidas sen mintgia Baselgia e de mintgigna cartia, tgi Dia la vegia <lb/>
cerneida or par [f. 4v] sia Habitaziung, senaquegl ainten ella vigna lodõõ, <lb/>
ed adorõõ igl sias ss. Nom e tgi possa lò vigilar, e mussar la sia infinita <lb/>
Careza agl sias Pievel. <lb/>
Aber particularmaintg para a me tgi quellas divinas Empromischungs <lb/>
possan nigr applitgiedas, gea seian complaneidas ainten quest s. Taimpel. e </body> </text></TEI>