Band: X

Seite: 579 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Priedi … 579
37*
Mortificaziung vign fatgia cun eñ bun Fegn, cun eñ [f. 2v] veir Spirt de
Penitenzia, cun l' Intenziung d' impetrar tant pli manevel la Grazia de far
eña buna Penitenzia, e de survagnir igl Pardung digls sias Putgias, schi
è sainsa Dubitanza schon quella Mortificaziung plascevla a Dia, ed habla
de urbeir or de Dia, schi betg igl sez Pardung digls Putgias, gio igl
manc la Grazia de far cun pli buna Disposiziung l' Ovra de Penitenzia,
de la quala dependa schi fitg la Remischung digls noss Putgias. —
Vard ia sen la Bistanta, tgi vign clamada en Agigt de quels, tgi
volan sen questa sointgia Montogna far Penitenzia, schi vei ia, tgi glè gist
quella, tgi della s. Baselgia vign cun tota Raschung nomnada igl Refugi
digls Putgiants, la Mama della Misericordia, la nossa Dulceza, la nossa
Veta, la nossa Speranza e Bistanta — quella, tgi a tants schon ò se mussõõ
sco eña veira Mama, quella, la quala ò schi grond Deletg d' esser cun igls
Christiangs par trer els tots tier igl sias Santissim Fegl, e lòtras tier la
Gloria perpetna. E podess ella veir eñ Putgiant, tgi con tota Confidanza
recorra tier ella, sco tier la sia Bistanta, Protectoura e Mama misericordevla,
sainsa s' interprender par ell, e igl urbeir or la Grazia [f. 3r] de Dia, e
igl Pardung digls sias Putgias? podess ella veir en Putgiant sternia cò agl
Pè de quell Altar, tgi en sia Memoria è erigia, e spondont petras e sinzeras
Larmas de Penitenzia, sainsa se lascer lotras comover de preschentar ellas
ensemlamaintg cun la sia pussanta Oraziung sco eña Unfrenda a Dia par
placar la divina Majestat? Na, na, ella na pò betg, partge sco dei s. Bernard
… — „la Regigna de Ciel è misericordevla.“ „Et angal quel dess tasceir
de la tia Misericordia, o Beada Purschealla, igl qual te ò invocõõ aint igls
sias Basigns, e catõõ, tgi te n' igl seias betg succurreida.“ Schi Maria
aber è schon cun mintgign, tgi recorra tier ella schi misericordevla, quant
de ple vign ella ed urbeir or Grazia e Misericordia a quels, tgi surcargea
digl Burdi digls lur Putgias givischan de nigr de quel deliberõõs, e par
tal Fegn fòn quell grev Viadi an Veneraziung de nossa Doña. Ainten te
o Maria, tgiatan igls Angals Letezia, igls Gists Grazia, e igls Putgiants
Pardung. — Poss ia aber deir quegl de tots quels Putgiants, tgi vignan
sen questa sointgia Montogna, par far Ovras de Penitenzia? Ach less Dia!
tgi ia pudess deir quegl de tots! aber ia tem tgi er quest Li de Penitenzia
seia sco tots oters par blers betg angal betg eñ Li de Penitenzia; sonder
sez eñ Li, noua tgi els stagl se schliier digls Putgias vigls, gravegian sesez
cun anc pli grevs! — Ia tem, tgi seia pac(e)s e fitg pacs de quels, tgi
von sco igl Publican aint igl Evangeli giustifitgias a [f. 3v] Tgeasa; blers
aber fitg blers de quels, tgi tuornan, sco igl Pharisaer a Tgeasa betg
angal betg giustifitgias; sonder anc pli gronds Putgiants, tgi quegl tgi eran
avant.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Priedi … 579 <lb/>
37* <lb/>
Mortificaziung vign fatgia cun eñ bun Fegn, cun eñ [f. 2v] veir Spirt de <lb/>
Penitenzia, cun l' Intenziung d' impetrar tant pli manevel la Grazia de far <lb/>
eña buna Penitenzia, e de survagnir igl Pardung digls sias Putgias, schi <lb/>
è sainsa Dubitanza schon quella Mortificaziung plascevla a Dia, ed habla <lb/>
de urbeir or de Dia, schi betg igl sez Pardung digls Putgias, gio igl <lb/>
manc la Grazia de far cun pli buna Disposiziung l' Ovra de Penitenzia, <lb/>
de la quala dependa schi fitg la Remischung digls noss Putgias. — <lb/>
Vard ia sen la Bistanta, tgi vign clamada en Agigt de quels, tgi <lb/>
volan sen questa sointgia Montogna far Penitenzia, schi vei ia, tgi glè gist <lb/>
quella, tgi della s. Baselgia vign cun tota Raschung nomnada igl Refugi <lb/>
digls Putgiants, la Mama della Misericordia, la nossa Dulceza, la nossa <lb/>
Veta, la nossa Speranza e Bistanta — quella, tgi a tants schon ò se mussõõ <lb/>
sco eña veira Mama, quella, la quala ò schi grond Deletg d' esser cun igls <lb/>
Christiangs par trer els tots tier igl sias Santissim Fegl, e lòtras tier la <lb/>
Gloria perpetna. E podess ella veir eñ Putgiant, tgi con tota Confidanza <lb/>
recorra tier ella, sco tier la sia Bistanta, Protectoura e Mama misericordevla, <lb/>
sainsa s' interprender par ell, e igl urbeir or la Grazia [f. 3r] de Dia, e <lb/>
igl Pardung digls sias Putgias? podess ella veir en Putgiant sternia cò agl <lb/>
Pè de quell Altar, tgi en sia Memoria è erigia, e spondont petras e sinzeras <lb/>
Larmas de Penitenzia, sainsa se lascer lotras comover de preschentar ellas <lb/>
ensemlamaintg cun la sia pussanta Oraziung sco eña Unfrenda a Dia par <lb/>
placar la divina Majestat? Na, na, ella na pò betg, partge sco dei s. Bernard <lb/>
… — „la Regigna de Ciel è misericordevla.“ „Et angal quel dess tasceir <lb/>
de la tia Misericordia, o Beada Purschealla, igl qual te ò invocõõ aint igls <lb/>
sias Basigns, e catõõ, tgi te n' igl seias betg succurreida.“ Schi Maria <lb/>
aber è schon cun mintgign, tgi recorra tier ella schi misericordevla, quant <lb/>
de ple vign ella ed urbeir or Grazia e Misericordia a quels, tgi surcargea <lb/>
digl Burdi digls lur Putgias givischan de nigr de quel deliberõõs, e par <lb/>
tal Fegn fòn quell grev Viadi an Veneraziung de nossa Doña. Ainten te <lb/>
o Maria, tgiatan igls Angals Letezia, igls Gists Grazia, e igls Putgiants <lb/>
Pardung. — Poss ia aber deir quegl de tots quels Putgiants, tgi vignan <lb/>
sen questa sointgia Montogna, par far Ovras de Penitenzia? Ach less Dia! <lb/>
tgi ia pudess deir quegl de tots! aber ia tem tgi er quest Li de Penitenzia <lb/>
seia sco tots oters par blers betg angal betg eñ Li de Penitenzia; sonder <lb/>
sez eñ Li, noua tgi els stagl se schliier digls Putgias vigls, gravegian sesez <lb/>
cun anc pli grevs! — Ia tem, tgi seia pac(e)s e fitg pacs de quels, tgi <lb/>
von sco igl Publican aint igl Evangeli giustifitgias a [f. 3v] Tgeasa; blers <lb/>
aber fitg blers de quels, tgi tuornan, sco igl Pharisaer a Tgeasa betg <lb/>
angal betg giustifitgias; sonder anc pli gronds Putgiants, tgi quegl tgi eran <lb/>
avant. </body> </text></TEI>