Band: X

Seite: 578 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
578
Gion Giatgen Gallin
e dellas sias Grazias — schi parigl a me, tgi anc bler pli solemna, e legrevla
stopia esser la Festa della Benedicziung d' eña Baselgia, la quala Dia ò,
siva tgi ella è ad el consecrada, e deditgieda, exornõõ cun grondas Miraclas,
e Grazias parteidas or ainten ella. Eña tala Festa DD. zelebrainsa segl
De d' oz, essend tgi nous fasciain oz la Memoria della gronda Grazia tgi
Dia ò fatg betg angal ad eña ludevla Vischnanca de Salucc, oder della
nossa antiera Terra; sonder a mintgia Fidevel, tgi vot far igl Viadi sen
questa Montogna; cun cerner or, e santifitgier quest sointg Taimpel, par
esser ainten quel adorõõ, e par darveir [f. 1v] igls sias Iigls, e igl sias Cor
a tots quels, tgi cun christiana Pietat recorran ainten igls lur Basigns tier
el tras la Interzessiung de Maria santissima, miraculousa Protectoura de
quest sointg Salvadi. Oder tgi na duess betg cun tota Legreia angraztger
a Dia, schi el dolza igls Iigls, e vei sen questas Taflas tantas Pardetgias
della divina Buntad, e della Pussanza della Interzessiung de nossa Doña;
oder schi legn u l' oter ò ainten eñ qualtgi Basigns, sez experimentõõ la
medema Buntad, Misericordia, e Pussanza. Betg aber angal ainten Basigns temporals
… e corporals catainsa cò igl desiderõõ Agigt e Remedi; sonder la divina
Misericordia sesporscha er a quels, tgi cun la duevla Dispossiziung givischan
de nigr gidõõs ainten Basigns dell' Orma e quegl duess far nigr la nossa
angraztgevladat an[c] pli gronda. Par cooperar damai tenour mia Obligaziung
tier la duevla Zelebraziung della hodierna Festa less ia aint igls mias
Auditours excitar quella Angratztgevladat, e igls animar tier la veira Devoziung
… cun la quala vous dessas nigr ainten quest s. Li, — e par quegl
consideresch ia quest sointg Taimpel I. sco eñ Li de Penitenzia, e II. sco
eñ(a) Li de Grazia.
[f.
2r] I.
Zwar sa ia bain, tgi mintgia Taimpel è en certa Maniera eñ Li de
Penitenzia, e tgi tots igls Putgiants tgi se preschaintan lò cun la duevla
Disposiziung pon survagnir igl Pardung e la Remischung digls lur Putgias.
Aber schi ia fatsch Reflexiung sen la greva e gronda Mortificaziung, tgi
stò nigr fatgia de quels, tgi votan ainten quest s. Taimpel acquistar igl
Pardung digls Putgias, e schi ia consideresch la Bistanta tgi tals ascernan,
par tant pli sigr nigr schliia digls sias Putgias, schi parigl a me, tgi la
divina Misericordia stopia tant pli manevel se lascer comover de pardonar
a nous igls noss Putgias e tgi par Consequenza quest Sanctuari seia en
eña Maniera particulara eñ Li de placar la divina Majestat, eñ Li de
Penitenzia. Tutgiont tiers alla Mortificaziung stò bain mintgign confessar,
tgi quella na seia betg leva, de nigr qui sen questa Montogna schon par
quels tgi een igls pli manevels, non deir de quels, tgi fon eñ Viadi d' eñ,
duos u anc ple Deis par rivar a quest sointg Taimpel. E schi quella
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 578 <lb/>
Gion Giatgen Gallin <lb/>
e dellas sias Grazias — schi parigl a me, tgi anc bler pli solemna, e legrevla <lb/>
stopia esser la Festa della Benedicziung d' eña Baselgia, la quala Dia ò, <lb/>
siva tgi ella è ad el consecrada, e deditgieda, exornõõ cun grondas Miraclas, <lb/>
e Grazias parteidas or ainten ella. Eña tala Festa DD. zelebrainsa segl <lb/>
De d' oz, essend tgi nous fasciain oz la Memoria della gronda Grazia tgi <lb/>
Dia ò fatg betg angal ad eña ludevla Vischnanca de Salucc, oder della <lb/>
nossa antiera Terra; sonder a mintgia Fidevel, tgi vot far igl Viadi sen <lb/>
questa Montogna; cun cerner or, e santifitgier quest sointg Taimpel, par <lb/>
esser ainten quel adorõõ, e par darveir [f. 1v] igls sias Iigls, e igl sias Cor <lb/>
a tots quels, tgi cun christiana Pietat recorran ainten igls lur Basigns tier <lb/>
el tras la Interzessiung de Maria santissima, miraculousa Protectoura de <lb/>
quest sointg Salvadi. Oder tgi na duess betg cun tota Legreia angraztger <lb/>
a Dia, schi el dolza igls Iigls, e vei sen questas Taflas tantas Pardetgias <lb/>
della divina Buntad, e della Pussanza della Interzessiung de nossa Doña; <lb/>
oder schi legn u l' oter ò ainten eñ qualtgi Basigns, sez experimentõõ la <lb/>
medema Buntad, Misericordia, e Pussanza. Betg aber angal ainten Basigns temporals <lb/>
… e corporals catainsa cò igl desiderõõ Agigt e Remedi; sonder la divina <lb/>
Misericordia sesporscha er a quels, tgi cun la duevla Dispossiziung givischan <lb/>
de nigr gidõõs ainten Basigns dell' Orma e quegl duess far nigr la nossa <lb/>
angraztgevladat an[c] pli gronda. Par cooperar damai tenour mia Obligaziung <lb/>
tier la duevla Zelebraziung della hodierna Festa less ia aint igls mias <lb/>
Auditours excitar quella Angratztgevladat, e igls animar tier la veira Devoziung <lb/>
… cun la quala vous dessas nigr ainten quest s. Li, — e par quegl <lb/>
consideresch ia quest sointg Taimpel I. sco eñ Li de Penitenzia, e II. sco <lb/>
eñ(a) Li de Grazia. <lb/>
[f. <lb/>
2r] I. <lb/>
Zwar sa ia bain, tgi mintgia Taimpel è en certa Maniera eñ Li de <lb/>
Penitenzia, e tgi tots igls Putgiants tgi se preschaintan lò cun la duevla <lb/>
Disposiziung pon survagnir igl Pardung e la Remischung digls lur Putgias. <lb/>
Aber schi ia fatsch Reflexiung sen la greva e gronda Mortificaziung, tgi <lb/>
stò nigr fatgia de quels, tgi votan ainten quest s. Taimpel acquistar igl <lb/>
Pardung digls Putgias, e schi ia consideresch la Bistanta tgi tals ascernan, <lb/>
par tant pli sigr nigr schliia digls sias Putgias, schi parigl a me, tgi la <lb/>
divina Misericordia stopia tant pli manevel se lascer comover de pardonar <lb/>
a nous igls noss Putgias e tgi par Consequenza quest Sanctuari seia en <lb/>
eña Maniera particulara eñ Li de placar la divina Majestat, eñ Li de <lb/>
Penitenzia. Tutgiont tiers alla Mortificaziung stò bain mintgign confessar, <lb/>
tgi quella na seia betg leva, de nigr qui sen questa Montogna schon par <lb/>
quels tgi een igls pli manevels, non deir de quels, tgi fon eñ Viadi d' eñ, <lb/>
duos u anc ple Deis par rivar a quest sointg Taimpel. E schi quella </body> </text></TEI>