Band: X

Seite: 541 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
La val Surses e la sia vegetaziung
541
La defilada da Ses è angal pacs tschents meters lunga e schispert
scu nous ischan passos igl misterious crap, von las muntognas puspè egna
ord l' otra.
A fons la val ramplunga anc adegna la Gelgia e sur las sias ondas
spimontas magna en punt - lenn vé tar las ruignas
della „Schmelza“ u
„Ferareia de Ses“. Dasper chella sa dolza la Motta de Vallac e davos
lezza schea igl hof Dèl, cun la sia baselgetta deditgida a s. Roc.
Passond la davosa galareia, en lia fitg interessant per botanichers,
aintra igl noss Stradung danovamaintg ainten igl gôt. En pitschen cart
d' oura da viada e nous ischan Ansom - Burvagn, agl plang de Vaznoz, noua
tgi stava d' en taimp la furtga digl tribunal de Surses.
Davant nous sa derasa Sotgôt, igl amprem scalem della val Surses,
ena contrada adatada per allegrar ed interessar mintg' amei della nateira.
Passond igl hof Burvagn e caminond vers Cunter e Suagnign vign
chel maletg veapi grondious. — La sola della val è, schi gliunsch scu
visibla, furmada da dus terrassas, dagl plang tgi vign percuria della Gelgia
e della terrassa tgi porta las treis vischnancas Cunter, Suagnign (S. Mitgel)
e Tinizong. D' ena vart e da l' otra vign chel bel lartg tscharclo aint da
muntognas massivas, las calas s' approximeschan aint davains Tinizong per
furmar la stretga de Rona.
Vers gl' occident sa dolza igl Piz Curver cun igls sies trabants igl
Piz Toissa dad ena, igl Mot la Ritg, Martegnas, Crestôta ed igl Piz Mezz
da l' otra vart. Exepzionond igl Piz Toissa, consista chella cadagna per
gronda part ôr da schiefer - grisch. Ella sparta Surses da Schons e sa
sbassa cun mievla pendenza dalla culmogna noagiu tar la riva della Gelgia.
Segls ôts sa derasan spazzadas d' alps e colms; pi bass tiradas da gôts e
numerousas aclas ed anc pi bass vign chella costera vivazitada dellas treis
sobras vischnancas: Salouf, Parsons e Riom cun igl sies Casti antic. — Tranter
igl Piz Toissa ed igls corns grischs digl Curver sa catta sen l' otezza da
2434 meters sur mar igl venerabel sanctuari da Ziteil.
Vers mezdé sa dolza l' impossanta ala da crap digl Piz Arblatsch,
igl cal furma anseman cun igl marveglious Piz Forbisch, en bratsch lateral
della cadagna digl Piz Platta, tgi sparta — scu continuaziung della cadagna
digl Curver — Surgôt dad Avras.
Tranter igl Piz Forbisch ed igl Piz Arblatsch dad ena e la cadagna
digl Curver da l' otra vart s' extenda la val Nandro. Chella ranferma ena
fitg interessanta flora e dombra er schiglio tar las pi belas vals alpinas
digl Grischung.
Manc agreabla tgi la sponda sanestra de Surses para sen l' amprema
îglida dad esser la sia cumpogna da vart dretga. Ella vign furmada dagl
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> La val Surses e la sia vegetaziung <lb/>
541 <lb/>
La defilada da Ses è angal pacs tschents meters lunga e schispert <lb/>
scu nous ischan passos igl misterious crap, von las muntognas puspè egna <lb/>
ord l' otra. <lb/>
A fons la val ramplunga anc adegna la Gelgia e sur las sias ondas <lb/>
spimontas magna en punt - lenn vé tar las ruignas <lb/>
della „Schmelza“ u <lb/>
„Ferareia de Ses“. Dasper chella sa dolza la Motta de Vallac e davos <lb/>
lezza schea igl hof Dèl, cun la sia baselgetta deditgida a s. Roc. <lb/>
Passond la davosa galareia, en lia fitg interessant per botanichers, <lb/>
aintra igl noss Stradung danovamaintg ainten igl gôt. En pitschen cart <lb/>
d' oura da viada e nous ischan Ansom - Burvagn, agl plang de Vaznoz, noua <lb/>
tgi stava d' en taimp la furtga digl tribunal de Surses. <lb/>
Davant nous sa derasa Sotgôt, igl amprem scalem della val Surses, <lb/>
ena contrada adatada per allegrar ed interessar mintg' amei della nateira. <lb/>
Passond igl hof Burvagn e caminond vers Cunter e Suagnign vign <lb/>
chel maletg veapi grondious. — La sola della val è, schi gliunsch scu <lb/>
visibla, furmada da dus terrassas, dagl plang tgi vign percuria della Gelgia <lb/>
e della terrassa tgi porta las treis vischnancas Cunter, Suagnign (S. Mitgel) <lb/>
e Tinizong. D' ena vart e da l' otra vign chel bel lartg tscharclo aint da <lb/>
muntognas massivas, las calas s' approximeschan aint davains Tinizong per <lb/>
furmar la stretga de Rona. <lb/>
Vers gl' occident sa dolza igl Piz Curver cun igls sies trabants igl <lb/>
Piz Toissa dad ena, igl Mot la Ritg, Martegnas, Crestôta ed igl Piz Mezz <lb/>
da l' otra vart. Exepzionond igl Piz Toissa, consista chella cadagna per <lb/>
gronda part ôr da schiefer - grisch. Ella sparta Surses da Schons e sa <lb/>
sbassa cun mievla pendenza dalla culmogna noagiu tar la riva della Gelgia. <lb/>
Segls ôts sa derasan spazzadas d' alps e colms; pi bass tiradas da gôts e <lb/>
numerousas aclas ed anc pi bass vign chella costera vivazitada dellas treis <lb/>
sobras vischnancas: Salouf, Parsons e Riom cun igl sies Casti antic. — Tranter <lb/>
igl Piz Toissa ed igls corns grischs digl Curver sa catta sen l' otezza da <lb/>
2434 meters sur mar igl venerabel sanctuari da Ziteil. <lb/>
Vers mezdé sa dolza l' impossanta ala da crap digl Piz Arblatsch, <lb/>
igl cal furma anseman cun igl marveglious Piz Forbisch, en bratsch lateral <lb/>
della cadagna digl Piz Platta, tgi sparta — scu continuaziung della cadagna <lb/>
digl Curver — Surgôt dad Avras. <lb/>
Tranter igl Piz Forbisch ed igl Piz Arblatsch dad ena e la cadagna <lb/>
digl Curver da l' otra vart s' extenda la val Nandro. Chella ranferma ena <lb/>
fitg interessanta flora e dombra er schiglio tar las pi belas vals alpinas <lb/>
digl Grischung. <lb/>
Manc agreabla tgi la sponda sanestra de Surses para sen l' amprema <lb/>
îglida dad esser la sia cumpogna da vart dretga. Ella vign furmada dagl </body> </text></TEI>