Band: X

Seite: 540 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
540 Andreia Grisch
quasi ad egntigneir igl pè massiv della muntogna e renda chel pitost
monoton.
Plé variaziung tgi la costera dretga, porscha la sanestra. — Cun
mievla pendenza sa sbassa cò la muntogna digls ôts noagiu per crudar
finalmaintg scu teissa sponda, surtratga cun gôt da pegn, giu cunter la
riva della Gelgia. Segl our da chel pè ert sa dasfo igl gôt bagnspert an
ples gruppas, tgi circumdeschan la suglialeiva vischnanchetta de Mon e las
miraglias meischas della baselgia da s. Cosmus e s. Damian, duront tgi
davains Mon aintasé sa dolza ôr digl mievel plato, furmo da schiefer - grisch,
igl impossant tgeghel caltschignous digl Piz Toissa.
Chel dombra, scu pizza da dolomit, isulada e mez - persa ainten en
circus de muntognas da schiefer ed anc plé an consequenza della sia furma
da vulcan, tar igls pi remarcabels colms grischungs. Non obstant alla sia
furma da crater, sò igl Piz Toissa — essent muntogna sedimentada —
naturalmaintg esser nign vulcan. I para pitost tgi la sia tschemma seia
stada pusada oriundamaintg sen gex, igl cal è — scu Theobald *) suppona —
nia schlavatschea davent tras avas suterranas. Cugl taimp è chel taler
betg sto plé ferm avonda per purtar igl pasant della tschemma. El è do
aint e la tschemma è sfundrada furmond igl hodiern tracter, tgi vign
numno la Paschanga.
L' ava tgi fonda ainten las numerousas fessas e rosnas della Paschanga
para da sa reuneir per gronda part giun igl gôt digl Balandegn e furmar
lò la remarcabla funtanga tgi produtgescha bôt fitg blera, bôt fitg pac' ava
(Ual digl Balandegn).
Continuond igl noss viadi tras igl gôt sur Casti vign la val véapi
stretga. Igl stupent stradung sa storscha tranter pegns e tievs ôr, travarsescha
… chi e lò ena bovetta arschigliousa e magna nous bagnspert tar
ena bova da serpentin, tgi è continuadamaintg an muvimaint. — Scu scalem
sen scalem schean a cò l' egn sur l' oter igls ours da numerousas veias.
Passond
chel „sbassaveias“ sa dolza davant nous ena tarmenta crepla
tgi para da sarar giu tot passagi. Ella consista ôr da dolomit, igl cal
descenda dagl Piz Crap u Piz Mitgel noagiu per furmar la romantica stretga
da Ses. — La veia è per gronda part tagleida ainten igl crap. Sot ella
sbrofla e marmogna giun la profonditad della val la Gelgia, sur ella
loancunter sa stenda chi e lò ord las fessas della crepla blotta en aniev
u zundrign sburtgia. Vé da l' otra vart da l' ava ò igl gôt stuia far per
part lartg a noschas bovas e digls ôts noagiu schmanatschan lò igls corns
digl impossant Piz Toissa.
*) Theobald: Beschreibung zur geol. Karte der Schweiz, Blatt X & XV,
pag. 233.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 540 Andreia Grisch <lb/>
quasi ad egntigneir igl pè massiv della muntogna e renda chel pitost <lb/>
monoton. <lb/>
Plé variaziung tgi la costera dretga, porscha la sanestra. — Cun <lb/>
mievla pendenza sa sbassa cò la muntogna digls ôts noagiu per crudar <lb/>
finalmaintg scu teissa sponda, surtratga cun gôt da pegn, giu cunter la <lb/>
riva della Gelgia. Segl our da chel pè ert sa dasfo igl gôt bagnspert an <lb/>
ples gruppas, tgi circumdeschan la suglialeiva vischnanchetta de Mon e las <lb/>
miraglias meischas della baselgia da s. Cosmus e s. Damian, duront tgi <lb/>
davains Mon aintasé sa dolza ôr digl mievel plato, furmo da schiefer - grisch, <lb/>
igl impossant tgeghel caltschignous digl Piz Toissa. <lb/>
Chel dombra, scu pizza da dolomit, isulada e mez - persa ainten en <lb/>
circus de muntognas da schiefer ed anc plé an consequenza della sia furma <lb/>
da vulcan, tar igls pi remarcabels colms grischungs. Non obstant alla sia <lb/>
furma da crater, sò igl Piz Toissa — essent muntogna sedimentada — <lb/>
naturalmaintg esser nign vulcan. I para pitost tgi la sia tschemma seia <lb/>
stada pusada oriundamaintg sen gex, igl cal è — scu Theobald *) suppona — <lb/>
nia schlavatschea davent tras avas suterranas. Cugl taimp è chel taler <lb/>
betg sto plé ferm avonda per purtar igl pasant della tschemma. El è do <lb/>
aint e la tschemma è sfundrada furmond igl hodiern tracter, tgi vign <lb/>
numno la Paschanga. <lb/>
L' ava tgi fonda ainten las numerousas fessas e rosnas della Paschanga <lb/>
para da sa reuneir per gronda part giun igl gôt digl Balandegn e furmar <lb/>
lò la remarcabla funtanga tgi produtgescha bôt fitg blera, bôt fitg pac' ava <lb/>
(Ual digl Balandegn). <lb/>
Continuond igl noss viadi tras igl gôt sur Casti vign la val véapi <lb/>
stretga. Igl stupent stradung sa storscha tranter pegns e tievs ôr, travarsescha <lb/>
… chi e lò ena bovetta arschigliousa e magna nous bagnspert tar <lb/>
ena bova da serpentin, tgi è continuadamaintg an muvimaint. — Scu scalem <lb/>
sen scalem schean a cò l' egn sur l' oter igls ours da numerousas veias. <lb/>
Passond <lb/>
chel „sbassaveias“ sa dolza davant nous ena tarmenta crepla <lb/>
tgi para da sarar giu tot passagi. Ella consista ôr da dolomit, igl cal <lb/>
descenda dagl Piz Crap u Piz Mitgel noagiu per furmar la romantica stretga <lb/>
da Ses. — La veia è per gronda part tagleida ainten igl crap. Sot ella <lb/>
sbrofla e marmogna giun la profonditad della val la Gelgia, sur ella <lb/>
loancunter sa stenda chi e lò ord las fessas della crepla blotta en aniev <lb/>
u zundrign sburtgia. Vé da l' otra vart da l' ava ò igl gôt stuia far per <lb/>
part lartg a noschas bovas e digls ôts noagiu schmanatschan lò igls corns <lb/>
digl impossant Piz Toissa. <lb/>
*) Theobald: Beschreibung zur geol. Karte der Schweiz, Blatt X & XV, <lb/>
pag. 233. </body> </text></TEI>