Band: X

Seite: 537 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Constituziung comunala per la vischnanca Salouf
537
C. Spezialas determinaziungs.
Art. 49.
Tot saer e sursar comunabel sainza li(g)[z]entzga digl cumegn, vign
sagond las localitads e quantum punia cun 5 — 10 frs. con tiers restituziung.
Art. 50.
Igl tgavar e culeir se glimaias sen bagns det oters è adegna proebia.
Surpassamaints vignan punias cun 50 cts anfignan 2 frs.
Art. 51.
Igl manar or crappa digl fons, tge liber a norma de Art. 16, 17,
po nir fatg deponent tal material sen comunabel an igls lis destinos dagl
cumegn, scu Ruignas, la Gneida siva l' ava, la Vaschela siva l' ava giu,
ainten la gionda da Foppa, la sponda digl Passmal, igls fundegls da Tschi,
e Lueras ainten l' ava.
Madegn egl proebia igl sanizigir taragn comunal sainza lizenztga per
far en grond quantum crappa, fos, savlung etc.
Strof tar surpassamaints 2 — 5 frs.
Teragn comunal tgi egn dovra per curt de lena, duess chel cumprar
or digl cumegn.
Oter teragn comunal tgi egn aplitgescha per deponer lenom è fixo
gratis per 1½ on e per bietgs tgi vignan manos se da nov 2 ons siva
tgi egn vign an posses digl lenom. La madema norma vign tignia er per
deponer oter qualunque material. Spiro chel termin croda egn ainten ena
taxa d' 1 fr. anfignan 3 frs. ad on tenor igl plaz tgi egn ò aplitgia laschont
soura alla soprastanza da fixar.
[p. 42] Vignal igl plaz siva 1½ on liber schi duessal chel rastar per
1 meis liber a la disposiziung digl general.
Esters betg domiziliias, tgi metan biestga sen pastg comunal u tgi
sanizegian an qualunque maniera de tal, vignan punias cun 1 — 2 frs. e schi
igl surpassamaint è grev anfignan 50 frs.
Art. 53.
Sen festas, dumengias e firos de vischnanca en tottas lavours servillas
scumandadas sen nos teritori.
Strof per surpassamaints 2 — 5 frs.
D. Polizeia de vischnanca.
Art. 54.
Las veias prinzipalas tras vischnanca duessan surtot igl onn esser
libras da totts materials tgi impideschan igl pas[s]agio et igl curs del' ava —
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Constituziung comunala per la vischnanca Salouf <lb/>
537 <lb/>
C. Spezialas determinaziungs. <lb/>
Art. 49. <lb/>
Tot saer e sursar comunabel sainza li(g)[z]entzga digl cumegn, vign <lb/>
sagond las localitads e quantum punia cun 5 — 10 frs. con tiers restituziung. <lb/>
Art. 50. <lb/>
Igl tgavar e culeir se glimaias sen bagns det oters è adegna proebia. <lb/>
Surpassamaints vignan punias cun 50 cts anfignan 2 frs. <lb/>
Art. 51. <lb/>
Igl manar or crappa digl fons, tge liber a norma de Art. 16, 17, <lb/>
po nir fatg deponent tal material sen comunabel an igls lis destinos dagl <lb/>
cumegn, scu Ruignas, la Gneida siva l' ava, la Vaschela siva l' ava giu, <lb/>
ainten la gionda da Foppa, la sponda digl Passmal, igls fundegls da Tschi, <lb/>
e Lueras ainten l' ava. <lb/>
Madegn egl proebia igl sanizigir taragn comunal sainza lizenztga per <lb/>
far en grond quantum crappa, fos, savlung etc. <lb/>
Strof tar surpassamaints 2 — 5 frs. <lb/>
Teragn comunal tgi egn dovra per curt de lena, duess chel cumprar <lb/>
or digl cumegn. <lb/>
Oter teragn comunal tgi egn aplitgescha per deponer lenom è fixo <lb/>
gratis per 1½ on e per bietgs tgi vignan manos se da nov 2 ons siva <lb/>
tgi egn vign an posses digl lenom. La madema norma vign tignia er per <lb/>
deponer oter qualunque material. Spiro chel termin croda egn ainten ena <lb/>
taxa d' 1 fr. anfignan 3 frs. ad on tenor igl plaz tgi egn ò aplitgia laschont <lb/>
soura alla soprastanza da fixar. <lb/>
[p. 42] Vignal igl plaz siva 1½ on liber schi duessal chel rastar per <lb/>
1 meis liber a la disposiziung digl general. <lb/>
Esters betg domiziliias, tgi metan biestga sen pastg comunal u tgi <lb/>
sanizegian an qualunque maniera de tal, vignan punias cun 1 — 2 frs. e schi <lb/>
igl surpassamaint è grev anfignan 50 frs. <lb/>
Art. 53. <lb/>
Sen festas, dumengias e firos de vischnanca en tottas lavours servillas <lb/>
scumandadas sen nos teritori. <lb/>
Strof per surpassamaints 2 — 5 frs. <lb/>
D. Polizeia de vischnanca. <lb/>
Art. 54. <lb/>
Las veias prinzipalas tras vischnanca duessan surtot igl onn esser <lb/>
libras da totts materials tgi impideschan igl pas[s]agio et igl curs del' ava — </body> </text></TEI>