Band: X

Seite: 532 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
532 Constituziung comunala per la vischnanca Salouf
Art. 19.
Tgi tgi exepzionalmantg fo giu (u)[e]na furela sto madem dalunga far
se chella durond igl fanar aber, ho da far se chella, chel tgi pas[s]a igl davos.
Surpassamaints vignan punias cun 50 cts. — 1 fr.
Art. 20.
Igl paschantar s. h. tiers, noua gle da passar tras fons esters è
strantg scumando, sulet igl paschantar sen bagns, [p. 34] tg' on betg da
passar tras oters è lubia, pero dont duevla tgira sainza don digl confinant.
Surpassamaints vignan punias cun 1 — 2 frs.
Art. 21.
Igl scumanzar igl fagn grass a tgesa e sen las aclas vign mintgamai
fixo digl cumegn. Avant chel termin è angal liber tals pros tgi douran
betg passagio tras oters.
Contravenziungs vignan puneidas cun 3 — 5 frs.
Art. 22.
Igl dretg de passagio cun fagn gras[s] a tgesa e sen las aclas po angal
nir exerzito sen pros betg anc saeas tras far tganvol, reservo specials dretgs
tranter privats, scu veias da fons viels etc., metont igl fagn derivant an
urdan an clavo digl resp. proprietari; d' oter taimp è egn betg obliia de
far tganvol anfignan St. Baltermia, da lo davent, sto el santaleir cun igl
resp. proprietari sur far u betg far.
Strof per surpassamaints 1 — 2 frs.
Buval.
Art. 23.
Igl bual d' aton sen teritori da tgesa po mai nir avert avant igls
24 September e coza duront igls 25 deis subsequents. L' avertura vign
fixada on ad on digl cumegn.
Art. 24.
Mintgign po catscher la sia biestga per veia tant gliunsch scu el vot,
pero pi spert tg' el reiva sen fons, lascher salda.
Igl catscher chella pi gliuns an igl bual u dislocar d' en li an l' oter
è proebia.
[p. 35] Art. 25.
Per biestga manedla è igl bual inlimito, de permaveira aber vign
chel saro cun igl 30 Avregl per ons tampreifs per ons tardeifs anfignan
igls 8 Matgs.
Art. 26.
Igl ladar d' aton è proebia antiramantg davent d' igls 24 September
anfignan 8 deis siva fatg adiver digl bual.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 532 Constituziung comunala per la vischnanca Salouf <lb/>
Art. 19. <lb/>
Tgi tgi exepzionalmantg fo giu (u)[e]na furela sto madem dalunga far <lb/>
se chella durond igl fanar aber, ho da far se chella, chel tgi pas[s]a igl davos. <lb/>
Surpassamaints vignan punias cun 50 cts. — 1 fr. <lb/>
Art. 20. <lb/>
Igl paschantar s. h. tiers, noua gle da passar tras fons esters è <lb/>
strantg scumando, sulet igl paschantar sen bagns, [p. 34] tg' on betg da <lb/>
passar tras oters è lubia, pero dont duevla tgira sainza don digl confinant. <lb/>
Surpassamaints vignan punias cun 1 — 2 frs. <lb/>
Art. 21. <lb/>
Igl scumanzar igl fagn grass a tgesa e sen las aclas vign mintgamai <lb/>
fixo digl cumegn. Avant chel termin è angal liber tals pros tgi douran <lb/>
betg passagio tras oters. <lb/>
Contravenziungs vignan puneidas cun 3 — 5 frs. <lb/>
Art. 22. <lb/>
Igl dretg de passagio cun fagn gras[s] a tgesa e sen las aclas po angal <lb/>
nir exerzito sen pros betg anc saeas tras far tganvol, reservo specials dretgs <lb/>
tranter privats, scu veias da fons viels etc., metont igl fagn derivant an <lb/>
urdan an clavo digl resp. proprietari; d' oter taimp è egn betg obliia de <lb/>
far tganvol anfignan St. Baltermia, da lo davent, sto el santaleir cun igl <lb/>
resp. proprietari sur far u betg far. <lb/>
Strof per surpassamaints 1 — 2 frs. <lb/>
Buval. <lb/>
Art. 23. <lb/>
Igl bual d' aton sen teritori da tgesa po mai nir avert avant igls <lb/>
24 September e coza duront igls 25 deis subsequents. L' avertura vign <lb/>
fixada on ad on digl cumegn. <lb/>
Art. 24. <lb/>
Mintgign po catscher la sia biestga per veia tant gliunsch scu el vot, <lb/>
pero pi spert tg' el reiva sen fons, lascher salda. <lb/>
Igl catscher chella pi gliuns an igl bual u dislocar d' en li an l' oter <lb/>
è proebia. <lb/>
[p. 35] Art. 25. <lb/>
Per biestga manedla è igl bual inlimito, de permaveira aber vign <lb/>
chel saro cun igl 30 Avregl per ons tampreifs per ons tardeifs anfignan <lb/>
igls 8 Matgs. <lb/>
Art. 26. <lb/>
Igl ladar d' aton è proebia antiramantg davent d' igls 24 September <lb/>
anfignan 8 deis siva fatg adiver digl bual. </body> </text></TEI>