Band: X

Seite: 230 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
230 Starteett deing ludevell meatz Cumeing Vatz, Stirvia, e Mott
dê renovaar per ilg âmprem en Lôod ê hônour dê Dia, ên baing dilg
prossim, l' hô trâs pâsch paregniadatt, é bungs kuschtems vignia kârschanthô
ê aschibaing âggia la carazada Giuschtheya ilg sieâs Ruschanevell kuêrs
eara per chôtraas mintgin dê dons kóschts, crûdatdas, nerr dischgraztgias
saptgia dê sê pertgiraar.
1.
[p. 2] Ilg amprem puintg c' hô eing Maschtraal ê Oberkeit
degien vegneir mess nerr schanthoos.
Ainten ilg nôss Cumeing degia dilg Cumeing suainter viglia ê ludevfla
isangza eing Lândamên mintgia Onn vegneir êligïa ansemell Cun 11 giroos
dê hônôrevels, intelligents, ê Cônsidarêvels hômens per dissisours, ilgs quals
degien êñ saramaintg tier Dia, ê ilgs siêas sointgs engiraar nerr dêponer
dilg ludev(e)f[e]l ê anticchissim stifft dâ Coira ê deing hônorevell Cûmeing
hônour, netz dê partartgiear, Cung dreitg ê râschung â ilg pôver scû â
ilg reitg, ê â ilg reitg scû â ilg pôver, schi baing a ilgs Terriers ê
fuleschtiers suainter sia milgdra intelligienscha dê tigneir [p. 3] ê sê cun
affect, añimatztgiung, tschingtgeigts amicitstgia dischmatzetztgia ñhî dêl
eingnia tgiôsa ñhî d' el = otra, Cohtras ilg ruschanevell vegniss împidia sê
laschear manaar davênt, erra tôtts ilgs Cûnseilgs, ê secreets dê t' hâ: scheir,
ê quests û = ordens della tearra ainten tôts ilgs puings de observar.
Essend állôura eâra beitg baing manevell oder pussêabell tott queilg
tge âd' eing dreitg ving avangt dê prêscreiver, sche degia ainten ôtra
maniera nêrr schigliôh mintga giroo eligia faar, queilg = tge êing devotztgius
tîmorât gischt giroo faar dovêss fidêvell ê sainsa schlêata meditatztgiung
nerr passtgiung.
2.
[p. 4] Cûrtge ilgs giroôs paraints heñ allas parts.
Cûrtge lâs parts ilgs giroos tschassainten, ê suainter lâ Constitutzgiung
… de nossa terra ilg dreitg dûmôndan, sche degilg tôts quels giroos
ilgs quals allas parts pli datier ainten lâ parantella dê Sanck ôder cramaeada
fussen, tge ainten ilg têartz groô êir lâschaints nerr zapaar = giu sche
âber ilgs giroos végnissen beitg tschassanthôos, sche degilg navottatangtmains
ainten énna litta dê dreitg Bab, feilg, fraar, quinoo, seir, padraschter,
figliaschter eara cûnseir beitg seer.
3.
[p. 5] Cúrtge ilgs giroos degien vegneir traitgs aint.
Ainten enna litta dè dreitg nôuvâ anguâll duas giroós vóhn laschaints,
degien negings ôters giroos vegneir traitgs aint. = Sche aber dê quels ples
schtgeisa hávessen, sche ónn ilg tottas duas pârts la libertaat quell dreitg
sainsa pli = à = navangt treer = aint de laschear seér añavangt ê sche
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 230 Starteett deing ludevell meatz Cumeing Vatz, Stirvia, e Mott <lb/>
dê renovaar per ilg âmprem en Lôod ê hônour dê Dia, ên baing dilg <lb/>
prossim, l' hô trâs pâsch paregniadatt, é bungs kuschtems vignia kârschanthô <lb/>
ê aschibaing âggia la carazada Giuschtheya ilg sieâs Ruschanevell kuêrs <lb/>
eara per chôtraas mintgin dê dons kóschts, crûdatdas, nerr dischgraztgias <lb/>
saptgia dê sê pertgiraar. <lb/>
1. <lb/>
[p. 2] Ilg amprem puintg c' hô eing Maschtraal ê Oberkeit <lb/>
degien vegneir mess nerr schanthoos. <lb/>
Ainten ilg nôss Cumeing degia dilg Cumeing suainter viglia ê ludevfla <lb/>
isangza eing Lândamên mintgia Onn vegneir êligïa ansemell Cun 11 giroos <lb/>
dê hônôrevels, intelligents, ê Cônsidarêvels hômens per dissisours, ilgs quals <lb/>
degien êñ saramaintg tier Dia, ê ilgs siêas sointgs engiraar nerr dêponer <lb/>
dilg ludev(e)f[e]l ê anticchissim stifft dâ Coira ê deing hônorevell Cûmeing <lb/>
hônour, netz dê partartgiear, Cung dreitg ê râschung â ilg pôver scû â <lb/>
ilg reitg, ê â ilg reitg scû â ilg pôver, schi baing a ilgs Terriers ê <lb/>
fuleschtiers suainter sia milgdra intelligienscha dê tigneir [p. 3] ê sê cun <lb/>
affect, añimatztgiung, tschingtgeigts amicitstgia dischmatzetztgia ñhî dêl <lb/>
eingnia tgiôsa ñhî d' el = otra, Cohtras ilg ruschanevell vegniss împidia sê <lb/>
laschear manaar davênt, erra tôtts ilgs Cûnseilgs, ê secreets dê t' hâ: scheir, <lb/>
ê quests û = ordens della tearra ainten tôts ilgs puings de observar. <lb/>
Essend állôura eâra beitg baing manevell oder pussêabell tott queilg <lb/>
tge âd' eing dreitg ving avangt dê prêscreiver, sche degia ainten ôtra <lb/>
maniera nêrr schigliôh mintga giroo eligia faar, queilg = tge êing devotztgius <lb/>
tîmorât gischt giroo faar dovêss fidêvell ê sainsa schlêata meditatztgiung <lb/>
nerr passtgiung. <lb/>
2. <lb/>
[p. 4] Cûrtge ilgs giroôs paraints heñ allas parts. <lb/>
Cûrtge lâs parts ilgs giroos tschassainten, ê suainter lâ Constitutzgiung <lb/>
… de nossa terra ilg dreitg dûmôndan, sche degilg tôts quels giroos <lb/>
ilgs quals allas parts pli datier ainten lâ parantella dê Sanck ôder cramaeada <lb/>
fussen, tge ainten ilg têartz groô êir lâschaints nerr zapaar = giu sche <lb/>
âber ilgs giroos végnissen beitg tschassanthôos, sche degilg navottatangtmains <lb/>
ainten énna litta dê dreitg Bab, feilg, fraar, quinoo, seir, padraschter, <lb/>
figliaschter eara cûnseir beitg seer. <lb/>
3. <lb/>
[p. 5] Cúrtge ilgs giroos degien vegneir traitgs aint. <lb/>
Ainten enna litta dè dreitg nôuvâ anguâll duas giroós vóhn laschaints, <lb/>
degien negings ôters giroos vegneir traitgs aint. = Sche aber dê quels ples <lb/>
schtgeisa hávessen, sche ónn ilg tottas duas pârts la libertaat quell dreitg <lb/>
sainsa pli = à = navangt treer = aint de laschear seér añavangt ê sche </body> </text></TEI>