Band: X

Seite: 228 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
228 Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs
19. DIgl Cunsegl pitschen ving givischia tge el comissioneschia igls
Oberkeits tge quels fetschen suendar igl sis attinento, igl Decret
veros la Cuvertas, a fin tge en 14. Deis siava questa Publicatiung,
tot igls viturings sejan Prevedias eun questas nadadas cun igl
sis Noms.
20. La sostas tge sa tgiaten en schleat Stand dessen digls Cumengs nir
renovadas é drizadas.
21. Sen Mintgia Strada Saron 3. Speditours Salarés scu suonda: sen
la Strada sott vignian nudos tiers la fitgia 14. x
p. 1/1
Stuck entier,
ou ena Suma, ainten la Bref digls quals quel da Tusang ed Spleja
hón d' aveir 4. x. per eng quel da St. Bernardin aber 6. x. per
1 Stuck. Igl vituring tge reiva paja ultra da quel 2 x. per Some
a mintgia Speditour ed a St. Bernadin, ear quel tge magna davent.
Daplé paja igl Entschaedigungs Cassa a mintgia Speditour ane 2. x.
per Some, provisoriamaintg per 2 ons: ed per gust muteif igls
Speditours dessen mintgia 3. meis dar aint alla Comissiung en Extract
fidimó digls sis Codeschs sur igl tomber digls Collis passars. Igls
viturings da Misoc dessen nir tignias da paear 3. Stails 2. x. à
St. Bernardin, Igls Deputós da val da Rhain sa riservan, schi puon
persuader amicabilmaintg ils viturings digl sis Port, da paear 2. x.
per Some a Spleja éar cura tge tgiargen lo davent.
Sen la Strada soura ving observo igl medem, engal cun la Differenza
tge ving betg nudó plé tgé 12. x. ainten las Brefs per 1. Some,
digls quals igls Speditours da Lansch, Beiva é Casauia teiran 4. x.
per eng. —
22mo. Igl zoll digl martgea, della mercanzeja tge ving menada davent,
ving digls 20. Junij davent paea aigles Cavalants ed digls 14. Julij,
ear aigls vitturings da Roda, aber a quests engal schi els en provedias
… dellas bisigneolas cuvertas, Car igls Cavalants hen obliias ad
observar questas Conditiungs. —
[f. 2v] 23mo. Per la Poletta sen igls confings del Italia ving giurtó a mintgia
vituring 3. x. per ½ Collo sen igl eir en aint, sen la Bref. —
24mo. Igls Fagotts dessen nir mess en Roda per termeter en avant, scu
auters Collis sainza ritard.
Questas hen las maseiras, Stadas convegnidas é Stabileidas ainten
diversas Conferenzas, tranter igls resp: Sigrs. - Deputós digls lods. -
Porto d' ena vart ed d' ena Deputatiung della Comissiung digl Handletg,
… cun zuzug da Duas Sigrs. Speditours da l' autre vart las qualas
he nia decretó da perschentar aigl l' odl. Pitschen cunseigl sen Vorschlag
… Sottoscritgias da d' ambas las parts, cun giuntar igl givischamaintg
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 228 Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs <lb/>
19. DIgl Cunsegl pitschen ving givischia tge el comissioneschia igls <lb/>
Oberkeits tge quels fetschen suendar igl sis attinento, igl Decret <lb/>
veros la Cuvertas, a fin tge en 14. Deis siava questa Publicatiung, <lb/>
tot igls viturings sejan Prevedias eun questas nadadas cun igl <lb/>
sis Noms. <lb/>
20. La sostas tge sa tgiaten en schleat Stand dessen digls Cumengs nir <lb/>
renovadas é drizadas. <lb/>
21. Sen Mintgia Strada Saron 3. Speditours Salarés scu suonda: sen <lb/>
la Strada sott vignian nudos tiers la fitgia 14. x <lb/>
p. 1/1 <lb/>
Stuck entier, <lb/>
ou ena Suma, ainten la Bref digls quals quel da Tusang ed Spleja <lb/>
hón d' aveir 4. x. per eng quel da St. Bernardin aber 6. x. per <lb/>
1 Stuck. Igl vituring tge reiva paja ultra da quel 2 x. per Some <lb/>
a mintgia Speditour ed a St. Bernadin, ear quel tge magna davent. <lb/>
Daplé paja igl Entschaedigungs Cassa a mintgia Speditour ane 2. x. <lb/>
per Some, provisoriamaintg per 2 ons: ed per gust muteif igls <lb/>
Speditours dessen mintgia 3. meis dar aint alla Comissiung en Extract <lb/>
fidimó digls sis Codeschs sur igl tomber digls Collis passars. Igls <lb/>
viturings da Misoc dessen nir tignias da paear 3. Stails 2. x. à <lb/>
St. Bernardin, Igls Deputós da val da Rhain sa riservan, schi puon <lb/>
persuader amicabilmaintg ils viturings digl sis Port, da paear 2. x. <lb/>
per Some a Spleja éar cura tge tgiargen lo davent. <lb/>
Sen la Strada soura ving observo igl medem, engal cun la Differenza <lb/>
tge ving betg nudó plé tgé 12. x. ainten las Brefs per 1. Some, <lb/>
digls quals igls Speditours da Lansch, Beiva é Casauia teiran 4. x. <lb/>
per eng. — <lb/>
22mo. Igl zoll digl martgea, della mercanzeja tge ving menada davent, <lb/>
ving digls 20. Junij davent paea aigles Cavalants ed digls 14. Julij, <lb/>
ear aigls vitturings da Roda, aber a quests engal schi els en provedias <lb/>
… dellas bisigneolas cuvertas, Car igls Cavalants hen obliias ad <lb/>
observar questas Conditiungs. — <lb/>
[f. 2v] 23mo. Per la Poletta sen igls confings del Italia ving giurtó a mintgia <lb/>
vituring 3. x. per ½ Collo sen igl eir en aint, sen la Bref. — <lb/>
24mo. Igls Fagotts dessen nir mess en Roda per termeter en avant, scu <lb/>
auters Collis sainza ritard. <lb/>
Questas hen las maseiras, Stadas convegnidas é Stabileidas ainten <lb/>
diversas Conferenzas, tranter igls resp: Sigrs. - Deputós digls lods. - <lb/>
Porto d' ena vart ed d' ena Deputatiung della Comissiung digl Handletg, <lb/>
… cun zuzug da Duas Sigrs. Speditours da l' autre vart las qualas <lb/>
he nia decretó da perschentar aigl l' odl. Pitschen cunseigl sen Vorschlag <lb/>
… Sottoscritgias da d' ambas las parts, cun giuntar igl givischamaintg </body> </text></TEI>