Band: X

Seite: 227 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs 227
15*
14mo. Essend tge igl surnumo Decret obliescha igls viturings da Scargear
la mercanzeja ainten las vogtas ou igls arviults digls Comengs,
noua tge sa tgiaten betg Sostas, schi ving engal ane mess vetiers, tge
igls viturings della Strada soura dessen betg menar la mercanzeja
ainten vischnancas déra vart, ed or digl Pass, et betg s' aluntanar
della Strada Imperiale cun la mércanzeja. La Strada Sott, fo en
quest pointg Exceptiungs. Per quest muteif duessen nir assignias
ainten igls Lijs tranter ena Sosta, é L' otra pe: sen la Strada
soura a Malex, a Churvalden, a Parpang, a Castij, a Tinizung &.
sen la Strada Sott: a Banadoutz, ad Andées, a Donat ed a Hinter
Rhein &. per part digls Cumengs interessées, eng oder plés arviolts,
ou en mancanza da tals, Courts seradas, sot l' Inspectiung d' en
Gijró oder d' en ater hom fido, noua tge igls viturings possan
scargear et serar aint la mercanzeja.
15. La legala ordinatiung: tge ainten ena, ed la madema Bref da Fuor,
na vigna mainudo plé
tge 2/2
Colli a Coira ed tge aigl medem
taimps vignia givischia igl istesscar digls Spediturs da Clavenna,
et Bellinzung, eparticolarmaintg sen la Strada da Béllinzung [f. 2r]
fitg necessari: La mercanzeja aber, tgé igl proprietari cumondo da
cunder ensemen fo Exceptiung.
16m. Per igls Speditours da schartar sé, stón nir Stabileidas las sequentas
conditiungs a Ning Speditours, seja da Coira, da Claveña, da Béllinzung
… ou Forest, ne puo ni avert, ni zupadamaintg és esser
interesso, ou Louvrar en gust Fach. aigl cuntrari. —
b. Dessen gust publiis Speditours aveir igl exclusiv Privilegi da
Speditiung riguard la mercanzeja da transit, ou mercanzie reale,
ed ning a Speditiung private da questa sort dess ver lij, dasperas
à l' otra.
17mo. La possanta interventiung d' igl Cunsegl pitschen tier igl Cantung
Tessein per obtigngr tge a Bellinzung na vignian paradas las Fitgiras
Sainza las Brefs scu ear tge vignia engal
sen 2/2
Colli do' ór ena
Bref sard per en a volta igl solet metel per dismetter igl pernizius
Disurden, mend' aint s' en la Strada da Bellinzung riguard la mercanzeja
… tge passa en aint, ed da Salvar quest pass della sia antiera
Decadenzo.
18. Igls speditours per la Strada nó dessen favorisar nignias tgeasas da
Speditiung da Coira, Clavenna, ou Bellinzung ple tge las otras,
tras pli sperta splideida della sia mercanzeja bain aber adegne
termeter davent la mercanzeja igl emprem rivada ear igl emprem
en cass contrari seron els per quels responsabels.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs 227 <lb/>
15* <lb/>
14mo. Essend tge igl surnumo Decret obliescha igls viturings da Scargear <lb/>
la mercanzeja ainten las vogtas ou igls arviults digls Comengs, <lb/>
noua tge sa tgiaten betg Sostas, schi ving engal ane mess vetiers, tge <lb/>
igls viturings della Strada soura dessen betg menar la mercanzeja <lb/>
ainten vischnancas déra vart, ed or digl Pass, et betg s' aluntanar <lb/>
della Strada Imperiale cun la mércanzeja. La Strada Sott, fo en <lb/>
quest pointg Exceptiungs. Per quest muteif duessen nir assignias <lb/>
ainten igls Lijs tranter ena Sosta, é L' otra pe: sen la Strada <lb/>
soura a Malex, a Churvalden, a Parpang, a Castij, a Tinizung &. <lb/>
sen la Strada Sott: a Banadoutz, ad Andées, a Donat ed a Hinter <lb/>
Rhein &. per part digls Cumengs interessées, eng oder plés arviolts, <lb/>
ou en mancanza da tals, Courts seradas, sot l' Inspectiung d' en <lb/>
Gijró oder d' en ater hom fido, noua tge igls viturings possan <lb/>
scargear et serar aint la mercanzeja. <lb/>
15. La legala ordinatiung: tge ainten ena, ed la madema Bref da Fuor, <lb/>
na vigna mainudo plé <lb/>
tge 2/2 <lb/>
Colli a Coira ed tge aigl medem <lb/>
taimps vignia givischia igl istesscar digls Spediturs da Clavenna, <lb/>
et Bellinzung, eparticolarmaintg sen la Strada da Béllinzung [f. 2r] <lb/>
fitg necessari: La mercanzeja aber, tgé igl proprietari cumondo da <lb/>
cunder ensemen fo Exceptiung. <lb/>
16m. Per igls Speditours da schartar sé, stón nir Stabileidas las sequentas <lb/>
conditiungs a Ning Speditours, seja da Coira, da Claveña, da Béllinzung <lb/>
… ou Forest, ne puo ni avert, ni zupadamaintg és esser <lb/>
interesso, ou Louvrar en gust Fach. aigl cuntrari. — <lb/>
b. Dessen gust publiis Speditours aveir igl exclusiv Privilegi da <lb/>
Speditiung riguard la mercanzeja da transit, ou mercanzie reale, <lb/>
ed ning a Speditiung private da questa sort dess ver lij, dasperas <lb/>
à l' otra. <lb/>
17mo. La possanta interventiung d' igl Cunsegl pitschen tier igl Cantung <lb/>
Tessein per obtigngr tge a Bellinzung na vignian paradas las Fitgiras <lb/>
Sainza las Brefs scu ear tge vignia engal <lb/>
sen 2/2 <lb/>
Colli do' ór ena <lb/>
Bref sard per en a volta igl solet metel per dismetter igl pernizius <lb/>
Disurden, mend' aint s' en la Strada da Bellinzung riguard la mercanzeja <lb/>
… tge passa en aint, ed da Salvar quest pass della sia antiera <lb/>
Decadenzo. <lb/>
18. Igls speditours per la Strada nó dessen favorisar nignias tgeasas da <lb/>
Speditiung da Coira, Clavenna, ou Bellinzung ple tge las otras, <lb/>
tras pli sperta splideida della sia mercanzeja bain aber adegne <lb/>
termeter davent la mercanzeja igl emprem rivada ear igl emprem <lb/>
en cass contrari seron els per quels responsabels. </body> </text></TEI>