Band: X

Seite: 211 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Extrat d' igl Contrat —
Social de J. J. Rousseau 211
Quests eligias, agls quals vign confido l' autoritat suvraina en baign
savens in po dispots, tge sainza usurpar precisamantg l' autoritat suvraina
confidada ad els, ne monchan betg d' oprimer en part igls Vaschigns, e
datan igl malventireval exaimpel, e pir mengia suando, de violar senza
scrupel, e senza tema igls dretgs e la libertat d' igls particulars. Els
aman ordinariamantg igls daners, et en perquegl olmas venalas, e cur
ch' in vol angal gudagnear, sche gudognin adegna ple vendend quegl tg' é
igl pli respectabel, tge d' eassar galanthomm, els se vendan agl enprem
tge igls vot comprar, tge anporta ad els tge seia l' in oder l' otar, mo
tg' els survignan daners. Aber schets vus, in puo meter pli bglears, agls
quals in confeida igl fatg. Concedo, aber tots vegnien ad haver las medemas
inclinaziuns, las medemas passiuns. Tots enten las medemas circonstanzas
vegnien a far la medema tgosa; tots vegnien a deir, tg' els ne seian betg
enterasos, e vegnien ad eassar enganaturs; tots vegnien a plidar d' igl
baign public, e ne partratgan tge per sasez; tots vegnien a se gloriar de
la güsteia, et seron ingüsts; els n' en ambitius tge per las ritgezas, els n' on
tge la passion per igls danners. Iglie sainza dubitonza ple d' enconaschienscha
… enten igls eligias oder deputos, e ple varte ainten igl pieval.
In puo sclareir, instrueir quel tge s' angona, aber cho retigneir quel tge
se venda. In autur attribuescha la perdita de la Libertat de Florenza,
a quegl, tge igl pieval ne giuditgiva betg en corp unia, sco a Roma, igl
taimp de la Republica, igls crims, igls fallamaints de Lesa - Maestat, igliera
per quegl destinos diesch Darschedars, aber pacs, dei el, corrompin con pac.
Sch' igl Stand na n' é ch' ina persogna morala, e tge la sia veta ne
consista tge ainten l' uniun d' igls sias members, e sch' igl pli important
d' igls sias quitos é quel de la sia conservatiun, sche sto el veir ina forza
generala e conpulsiva per movar e disponar mintga part en la maniera la
pli convegnevla agl tot. Sco la nateira dat a mintga homm ina forza absoluta
… sur tots igls sias members, dat igl patg social agl corp politic ina
forza absoluta sur tots igls sias, et é questa medema forza, guvernada de
la voluntat generala, tge porta igl nom de Suvrainitat. Dasper la parsogna
… public sto in considerar las persognas privatas, tge la componan, e
che la veta e la libertat en naturalmantg independentas dad' ella. In sto
pia baign distinguer igls dretgs respectifs d' igl Vaschign, e d' igl Suvrain,
e las obligaziuns tge hon de satisfar igls enprems en qualitat de Sugiets,
e igls dretgs natirals d' igls quals els duessen guder en qualitat d' homm.
Tot igl survetsch, ch' in vaschign puo render agl Stand, é el ubliia,
dalunga tge igl Suvrain igl domonda; aber igl Suvrain de sia vart ne puo
dumandar nigna tgosa, inutile agl Cumegn, d' igls sias sugiets; el ne puo
niang voleir: partge sot la lescha de la raschun ne vinn nuot fatg senza
14*
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Extrat d' igl Contrat — <lb/>
Social de J. J. Rousseau 211 <lb/>
Quests eligias, agls quals vign confido l' autoritat suvraina en baign <lb/>
savens in po dispots, tge sainza usurpar precisamantg l' autoritat suvraina <lb/>
confidada ad els, ne monchan betg d' oprimer en part igls Vaschigns, e <lb/>
datan igl malventireval exaimpel, e pir mengia suando, de violar senza <lb/>
scrupel, e senza tema igls dretgs e la libertat d' igls particulars. Els <lb/>
aman ordinariamantg igls daners, et en perquegl olmas venalas, e cur <lb/>
ch' in vol angal gudagnear, sche gudognin adegna ple vendend quegl tg' é <lb/>
igl pli respectabel, tge d' eassar galanthomm, els se vendan agl enprem <lb/>
tge igls vot comprar, tge anporta ad els tge seia l' in oder l' otar, mo <lb/>
tg' els survignan daners. Aber schets vus, in puo meter pli bglears, agls <lb/>
quals in confeida igl fatg. Concedo, aber tots vegnien ad haver las medemas <lb/>
inclinaziuns, las medemas passiuns. Tots enten las medemas circonstanzas <lb/>
vegnien a far la medema tgosa; tots vegnien a deir, tg' els ne seian betg <lb/>
enterasos, e vegnien ad eassar enganaturs; tots vegnien a plidar d' igl <lb/>
baign public, e ne partratgan tge per sasez; tots vegnien a se gloriar de <lb/>
la güsteia, et seron ingüsts; els n' en ambitius tge per las ritgezas, els n' on <lb/>
tge la passion per igls danners. Iglie sainza dubitonza ple d' enconaschienscha <lb/>
… enten igls eligias oder deputos, e ple varte ainten igl pieval. <lb/>
In puo sclareir, instrueir quel tge s' angona, aber cho retigneir quel tge <lb/>
se venda. In autur attribuescha la perdita de la Libertat de Florenza, <lb/>
a quegl, tge igl pieval ne giuditgiva betg en corp unia, sco a Roma, igl <lb/>
taimp de la Republica, igls crims, igls fallamaints de Lesa - Maestat, igliera <lb/>
per quegl destinos diesch Darschedars, aber pacs, dei el, corrompin con pac. <lb/>
Sch' igl Stand na n' é ch' ina persogna morala, e tge la sia veta ne <lb/>
consista tge ainten l' uniun d' igls sias members, e sch' igl pli important <lb/>
d' igls sias quitos é quel de la sia conservatiun, sche sto el veir ina forza <lb/>
generala e conpulsiva per movar e disponar mintga part en la maniera la <lb/>
pli convegnevla agl tot. Sco la nateira dat a mintga homm ina forza absoluta <lb/>
… sur tots igls sias members, dat igl patg social agl corp politic ina <lb/>
forza absoluta sur tots igls sias, et é questa medema forza, guvernada de <lb/>
la voluntat generala, tge porta igl nom de Suvrainitat. Dasper la parsogna <lb/>
… public sto in considerar las persognas privatas, tge la componan, e <lb/>
che la veta e la libertat en naturalmantg independentas dad' ella. In sto <lb/>
pia baign distinguer igls dretgs respectifs d' igl Vaschign, e d' igl Suvrain, <lb/>
e las obligaziuns tge hon de satisfar igls enprems en qualitat de Sugiets, <lb/>
e igls dretgs natirals d' igls quals els duessen guder en qualitat d' homm. <lb/>
Tot igl survetsch, ch' in vaschign puo render agl Stand, é el ubliia, <lb/>
dalunga tge igl Suvrain igl domonda; aber igl Suvrain de sia vart ne puo <lb/>
dumandar nigna tgosa, inutile agl Cumegn, d' igls sias sugiets; el ne puo <lb/>
niang voleir: partge sot la lescha de la raschun ne vinn nuot fatg senza <lb/>
14* </body> </text></TEI>