Band: X

Seite: 483 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir 483
3.
Dirigiainsa igls noss pass da Casti ancunter mesanotg, rivainsa ad
Alvaschagn. Tranter Casti ed Alvaschagn stat alla sanestra davos en mot
la baselgia de Misteil, la pi viglia baselgia digl noss conturn. La chietezza
de chel lia vign oz interotta dagl tschivel della locomotiva, tgi passa lò
manevel tras en tunnel. Cuntinuainsa igl noss viadi an madema direcziung,
rivainsa a Nivagl, noua tg' igls barungs de Vaz vevan a sies taimp igl
casti de residenza. Sur Nivagl sen sponda sugleleiva stat Vaz, consistent
ôr dallas treis vischnancas Lain, Muldain e Zorten. La prada teissa dafor
Vaz, numnada Creusen, furma cò igl confegn della val. Avant nous stat
la stretga digl Schyn. Las felsas perpendicularas alla dretga digl fluss
Albula, sumigliontas ad enorms meirs, òn do alla vallada igl nom Surmeir.
Tras chels prezapizzas manava d' en taimp la suletta e privlousa veia de
comunicaziung tranter Albula e Dumgliastga. Dall' otra vart dell' ava
comparan sen ota sponda las vischnancas de Mon e Sterva e sur igl Schyn
Mot cugls sies bietgs bregn - neirs. Tras la val corra igl fluss Albula, tgi
nescha segl colm Albula.
4.
Igls abitants della vallada s' occupeschan quasi sulettamaintg cun agricultura
… e tratga de bistga. Igl fons dat buna fanada; pi stgersa è la
garnezza. Pomma gartegia anc cumpatentamaintg [p. 139] agl Bogn, ad
Alvagni, Alvaschagn ed a Filisour. Prest mintga vischnanca ò las sias
alps, noua tgi la bistga sa vivainta duront la stad. La gronda part digls
abitants discorra rumantsch. Angal Farrera, Tagn, Filisour e Mot en
vischnancas tudestgas. 11 vischnancas confessan la religiung catolica,
dantant tgi 6 vischnancas èn protestantas.
9. Viada sur Planeiras a Coira.
1.
Da Casti magna ena strada an diffarentas stirtas a Lansch. Circa
treis carts d' oura sur Casti sa catta igl lia istoric Vazerol. En modest
monumaint è lò puso an memoria dell' uniung dellas treis leias grischungas
(1471). Lansch stat agl pè dell' ota pizza de Lansch. Ena bela baselgia
ed ena stupenta tgesa de scola èn igl ornamaint della vischnanca. Betg
gliunsch sur Lansch dasper la veia stat la baselgia de S. Cassian cun mireia.
Lò ans vign andamaint tranter oter er igl rachint della tgora ed igl louv.
2.
Cun pitschna pendenza magna alloura la veia sur Planeiras. Nous
rivagn tar en grond bel hotel nov alla dretga della veia. Chel scu er
diffarentas plaschevlas villas porschan bung confort agls esters, tgi bandungan
31*
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Codesch da lectura per las scolas primaras de Surmeir 483 <lb/>
3. <lb/>
Dirigiainsa igls noss pass da Casti ancunter mesanotg, rivainsa ad <lb/>
Alvaschagn. Tranter Casti ed Alvaschagn stat alla sanestra davos en mot <lb/>
la baselgia de Misteil, la pi viglia baselgia digl noss conturn. La chietezza <lb/>
de chel lia vign oz interotta dagl tschivel della locomotiva, tgi passa lò <lb/>
manevel tras en tunnel. Cuntinuainsa igl noss viadi an madema direcziung, <lb/>
rivainsa a Nivagl, noua tg' igls barungs de Vaz vevan a sies taimp igl <lb/>
casti de residenza. Sur Nivagl sen sponda sugleleiva stat Vaz, consistent <lb/>
ôr dallas treis vischnancas Lain, Muldain e Zorten. La prada teissa dafor <lb/>
Vaz, numnada Creusen, furma cò igl confegn della val. Avant nous stat <lb/>
la stretga digl Schyn. Las felsas perpendicularas alla dretga digl fluss <lb/>
Albula, sumigliontas ad enorms meirs, òn do alla vallada igl nom Surmeir. <lb/>
Tras chels prezapizzas manava d' en taimp la suletta e privlousa veia de <lb/>
comunicaziung tranter Albula e Dumgliastga. Dall' otra vart dell' ava <lb/>
comparan sen ota sponda las vischnancas de Mon e Sterva e sur igl Schyn <lb/>
Mot cugls sies bietgs bregn - neirs. Tras la val corra igl fluss Albula, tgi <lb/>
nescha segl colm Albula. <lb/>
4. <lb/>
Igls abitants della vallada s' occupeschan quasi sulettamaintg cun agricultura <lb/>
… e tratga de bistga. Igl fons dat buna fanada; pi stgersa è la <lb/>
garnezza. Pomma gartegia anc cumpatentamaintg [p. 139] agl Bogn, ad <lb/>
Alvagni, Alvaschagn ed a Filisour. Prest mintga vischnanca ò las sias <lb/>
alps, noua tgi la bistga sa vivainta duront la stad. La gronda part digls <lb/>
abitants discorra rumantsch. Angal Farrera, Tagn, Filisour e Mot en <lb/>
vischnancas tudestgas. 11 vischnancas confessan la religiung catolica, <lb/>
dantant tgi 6 vischnancas èn protestantas. <lb/>
9. Viada sur Planeiras a Coira. <lb/>
1. <lb/>
Da Casti magna ena strada an diffarentas stirtas a Lansch. Circa <lb/>
treis carts d' oura sur Casti sa catta igl lia istoric Vazerol. En modest <lb/>
monumaint è lò puso an memoria dell' uniung dellas treis leias grischungas <lb/>
(1471). Lansch stat agl pè dell' ota pizza de Lansch. Ena bela baselgia <lb/>
ed ena stupenta tgesa de scola èn igl ornamaint della vischnanca. Betg <lb/>
gliunsch sur Lansch dasper la veia stat la baselgia de S. Cassian cun mireia. <lb/>
Lò ans vign andamaint tranter oter er igl rachint della tgora ed igl louv. <lb/>
2. <lb/>
Cun pitschna pendenza magna alloura la veia sur Planeiras. Nous <lb/>
rivagn tar en grond bel hotel nov alla dretga della veia. Chel scu er <lb/>
diffarentas plaschevlas villas porschan bung confort agls esters, tgi bandungan <lb/>
31* </body> </text></TEI>