Band: X

Seite: 225 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs 225
PROJECT PER AMELIORAR IGL' URDEN DIGL TRANSIT
AINT IGL CANTUN DIGLS GRISCHUNGS.
[f. 1r] Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl
Cantun digls Grischungs.
(Ineditum nach Ms. Lz.)
1mo. Igl emprem, ed igl pli essenzial pass tier igl bung urden consista
aint igl ristabiliment dallas publicas sostas, ed aint igl tschantar
sé igls bisignevals Speditours, en stails sustameisters; essend tge
las incumbenzas de quels medemas seu din spuditour.
2mo. Igls lys dellas sustas ou publics Rasears, hen tenor Decret digl hot
ludeval Cunsegl pitschen digl onn 1804.
a. Strada Sott: — Tusang — Spleija — et St. Bernardin.
b. Strada Soura: — Langsch — Beiva — et Casatsch. —
3n. Igls Vaschings dellas Vischnancas ou Coumengs noua tge sa tgiaten
las publicas sustas hon la prefereanscha, ed igl Cumeng puo numnar
igl Speditour: ma igl Handlungscomission é autoriso da givischiar
midada en cás tge ella en tal na tgiatta betg qualifitgia per quel
Post. Schi questa tschantada da vart digl Cumeng ving betg fatgia
ainten igl tempo d' en megs, siava la Ratscheata digl cumond digl
Pitschen Cunseigl, schi duess igl pitschen Cunseigl seigl Vorschlag
della numnada Comissiung numnar Cenz, ed igl tschantar aint. Per
la medema veja ratschaivel el sia Instructiung, et sis Doveir. La
Comissiung ho l' inspectiung sur l' exacta observangsa dallas obligatiungs
… digl Speditour, ed ella partizipescha aigl Cunseigl pitschen,
igls desurdens, igl qual pud dismetter igls Speditours. —
4mo. et tenor digl Sistema generalmaintg produtgia en tal Official public
na sto betg engal dar ena Cautiung per voluntusas cuntraventiungs
aigl sis Doveir, sonder ear per evidentas negligenzas esser responsabel.
… La Cautiung podess nir fixada sen 50. Schelta doblas, la
quala hol da prestar â cuntenteza della Comissiung en Coira. En
cas da dumondas d' indemnisatiungs per dons, plangschla cunter el
avangt igl Tribunal digl Handletg.
5m. L' obligatiung d' en tal Speditour é: tge el seja aigl Lij, aigl taim
destino, tge el peglia en mang la mercanzeja, tge el incontrescha
la peisa scu ear la cunditiung da quella tgel spendra las Brefs,
et tge el magna en Fuorma da Formular en Register gist digl fuor
tge reiva et tge vo. — L' Instructiung pli Specificiada ving el a
Romanische Forschungen XXXV. 15
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl Cantun digls Grischungs 225 <lb/>
PROJECT PER AMELIORAR IGL' URDEN DIGL TRANSIT <lb/>
AINT IGL CANTUN DIGLS GRISCHUNGS. <lb/>
[f. 1r] Project per ameliorar igl' urden digl Transit aint igl <lb/>
Cantun digls Grischungs. <lb/>
(Ineditum nach Ms. Lz.) <lb/>
1mo. Igl emprem, ed igl pli essenzial pass tier igl bung urden consista <lb/>
aint igl ristabiliment dallas publicas sostas, ed aint igl tschantar <lb/>
sé igls bisignevals Speditours, en stails sustameisters; essend tge <lb/>
las incumbenzas de quels medemas seu din spuditour. <lb/>
2mo. Igls lys dellas sustas ou publics Rasears, hen tenor Decret digl hot <lb/>
ludeval Cunsegl pitschen digl onn 1804. <lb/>
a. Strada Sott: — Tusang — Spleija — et St. Bernardin. <lb/>
b. Strada Soura: — Langsch — Beiva — et Casatsch. — <lb/>
3n. Igls Vaschings dellas Vischnancas ou Coumengs noua tge sa tgiaten <lb/>
las publicas sustas hon la prefereanscha, ed igl Cumeng puo numnar <lb/>
igl Speditour: ma igl Handlungscomission é autoriso da givischiar <lb/>
midada en cás tge ella en tal na tgiatta betg qualifitgia per quel <lb/>
Post. Schi questa tschantada da vart digl Cumeng ving betg fatgia <lb/>
ainten igl tempo d' en megs, siava la Ratscheata digl cumond digl <lb/>
Pitschen Cunseigl, schi duess igl pitschen Cunseigl seigl Vorschlag <lb/>
della numnada Comissiung numnar Cenz, ed igl tschantar aint. Per <lb/>
la medema veja ratschaivel el sia Instructiung, et sis Doveir. La <lb/>
Comissiung ho l' inspectiung sur l' exacta observangsa dallas obligatiungs <lb/>
… digl Speditour, ed ella partizipescha aigl Cunseigl pitschen, <lb/>
igls desurdens, igl qual pud dismetter igls Speditours. — <lb/>
4mo. et tenor digl Sistema generalmaintg produtgia en tal Official public <lb/>
na sto betg engal dar ena Cautiung per voluntusas cuntraventiungs <lb/>
aigl sis Doveir, sonder ear per evidentas negligenzas esser responsabel. <lb/>
… La Cautiung podess nir fixada sen 50. Schelta doblas, la <lb/>
quala hol da prestar â cuntenteza della Comissiung en Coira. En <lb/>
cas da dumondas d' indemnisatiungs per dons, plangschla cunter el <lb/>
avangt igl Tribunal digl Handletg. <lb/>
5m. L' obligatiung d' en tal Speditour é: tge el seja aigl Lij, aigl taim <lb/>
destino, tge el peglia en mang la mercanzeja, tge el incontrescha <lb/>
la peisa scu ear la cunditiung da quella tgel spendra las Brefs, <lb/>
et tge el magna en Fuorma da Formular en Register gist digl fuor <lb/>
tge reiva et tge vo. — L' Instructiung pli Specificiada ving el a <lb/>
Romanische Forschungen XXXV. 15 </body> </text></TEI>