Band: X

Seite: 708 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
708
Kinderlieder
67 I plova e dat suglegl,
Las streias fon cumegn,
Igl diavel e mastral,
La guidessa mastralessa
Cun la cua fessa.
68 Onna Barbla en tgamoischa,
Totta stad ogl do la boischa,
Tot aton ogl do' gl favugn,
Antocan l' o usi stiart igl grugn.
69 I tocca da mez de,
La vatga ha fatg vade,
La mamma fa maleuns,
La tatta sasa, sch' igl e beuns.
70 I toca da meaz se,
La vatga o fatg vade,
La mamma fo malauns,
Igl bab soi tgi saien betg bauns,
La tatta maglia cun seat tschadauns.

71 Cucurel, bel utschel,
Tschitscha paira, primavaira.
72 Cucurel, bel utschel,
Neu est sto?
Si Tavo.
Tge ast fatg?
5 Bavi latg.
Tgi a do?
Sontga Clo.
Dovevas bever anc ampo,
Fesses sto bel e beun crappo.
73 La canzung digl pivung.
Treis dunschelas sen en barcung,
Egna tgi feila, egna tgi cusa,
Ed egna tgi fo igl tschapel da
spusa.
74 Quatter vatgas a panteun,
Quatter gaglinas a mascheun,
Treis dunschallas sin barcheun,
Oina foila, oina cheusa,
Ed oina mazza in pelischeun.
75 Treis dunschellas sen en barcung
Egna feila, egna cusa,
L' otra mazz' en peleschung.
76 Gutrign, gutrign da Napel,
Tgi fo ballar la trapla.
Trapla, trapla da Roma,
Tgi fo ballar da donna.
5 Donna, dunschella,
Tgi fo ballar la stella.
Stella, stellign,
Tgi fo ballar te, gutrign.
77 Balla, balla bein,
Sin Fallein,
Ora Mot,
Ed ainta Tain.
78 Balla, balla seua,
Igl tgaval a rot la cheua,
Igl pulieder a rot igl f' rain,
La speusa oida or pigl Rain.
79 Balla, balla zoua,
Igl tgaval o rot la coua,
Igl tgaval o rot igl fragn,
La spousa e dad' agl ragn.
5 Igl ustier e ia a val,
A cumprar en beal tgaval;
Sen la punt de Sontga Geda,
El do giu ena grond' sfratgeda;
Sen la punt de Casti,
10 La spousa o pers igl tschapi.
La spousa e stada beala,
Igl tgaval o rot la seala,
Igl tgaval o rot igl fragn,
La spousa è dad' agl ragn.
80 Ora, bell' ora, Martegn lasch' or
la tgora,
La tgora dat en beschal,
Martegn sunga la stgela,
La stgela sunga bagn,
5 Martegn digl pulagn,
Igl pulagn vo an bovas,
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 708 <lb/>
Kinderlieder <lb/>
67 I plova e dat suglegl, <lb/>
Las streias fon cumegn, <lb/>
Igl diavel e mastral, <lb/>
La guidessa mastralessa <lb/>
Cun la cua fessa. <lb/>
68 Onna Barbla en tgamoischa, <lb/>
Totta stad ogl do la boischa, <lb/>
Tot aton ogl do' gl favugn, <lb/>
Antocan l' o usi stiart igl grugn. <lb/>
69 I tocca da mez de, <lb/>
La vatga ha fatg vade, <lb/>
La mamma fa maleuns, <lb/>
La tatta sasa, sch' igl e beuns. <lb/>
70 I toca da meaz se, <lb/>
La vatga o fatg vade, <lb/>
La mamma fo malauns, <lb/>
Igl bab soi tgi saien betg bauns, <lb/>
La tatta maglia cun seat tschadauns. <lb/>
… <lb/>
71 Cucurel, bel utschel, <lb/>
Tschitscha paira, primavaira. <lb/>
72 Cucurel, bel utschel, <lb/>
Neu est sto? <lb/>
Si Tavo. <lb/>
Tge ast fatg? <lb/>
5 Bavi latg. <lb/>
Tgi a do? <lb/>
Sontga Clo. <lb/>
Dovevas bever anc ampo, <lb/>
Fesses sto bel e beun crappo. <lb/>
73 La canzung digl pivung. <lb/>
Treis dunschelas sen en barcung, <lb/>
Egna tgi feila, egna tgi cusa, <lb/>
Ed egna tgi fo igl tschapel da <lb/>
spusa. <lb/>
74 Quatter vatgas a panteun, <lb/>
Quatter gaglinas a mascheun, <lb/>
Treis dunschallas sin barcheun, <lb/>
Oina foila, oina cheusa, <lb/>
Ed oina mazza in pelischeun. <lb/>
75 Treis dunschellas sen en barcung <lb/>
Egna feila, egna cusa, <lb/>
L' otra mazz' en peleschung. <lb/>
76 Gutrign, gutrign da Napel, <lb/>
Tgi fo ballar la trapla. <lb/>
Trapla, trapla da Roma, <lb/>
Tgi fo ballar da donna. <lb/>
5 Donna, dunschella, <lb/>
Tgi fo ballar la stella. <lb/>
Stella, stellign, <lb/>
Tgi fo ballar te, gutrign. <lb/>
77 Balla, balla bein, <lb/>
Sin Fallein, <lb/>
Ora Mot, <lb/>
Ed ainta Tain. <lb/>
78 Balla, balla seua, <lb/>
Igl tgaval a rot la cheua, <lb/>
Igl pulieder a rot igl f' rain, <lb/>
La speusa oida or pigl Rain. <lb/>
79 Balla, balla zoua, <lb/>
Igl tgaval o rot la coua, <lb/>
Igl tgaval o rot igl fragn, <lb/>
La spousa e dad' agl ragn. <lb/>
5 Igl ustier e ia a val, <lb/>
A cumprar en beal tgaval; <lb/>
Sen la punt de Sontga Geda, <lb/>
El do giu ena grond' sfratgeda; <lb/>
Sen la punt de Casti, <lb/>
10 La spousa o pers igl tschapi. <lb/>
La spousa e stada beala, <lb/>
Igl tgaval o rot la seala, <lb/>
Igl tgaval o rot igl fragn, <lb/>
La spousa è dad' agl ragn. <lb/>
80 Ora, bell' ora, Martegn lasch' or <lb/>
la tgora, <lb/>
La tgora dat en beschal, <lb/>
Martegn sunga la stgela, <lb/>
La stgela sunga bagn, <lb/>
5 Martegn digl pulagn, <lb/>
Igl pulagn vo an bovas, </body> </text></TEI>