Band: X

Seite: 607 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Ensatge sur digl Startet ed igls tschantamaints della Quideia da Surses 607
„egna tschagna cun vegn - vuclegna da Marde' d - Tschever seira“. Igl martgea
era nia fatg ainten la premaveira, igl onn sessour da Marde' - Tschever - seira
e igl cumprader da Riom rivo a Salouf tar la tschagna, tgi vegia cuzo
anfignen la dumang da Mesemda - della - Tschendra.
(15.) [14.] Anc ensatge davart paiamaints e della posiziung digl creditour
… e debitour.
Igls noss vigls tamevan fitg igls dabets — ena buna sanadevla tgosa.
Tgapibel, schi nous cunaschagn la posiziung digl creditour e debitour. Igl
[p. 72] debitour, tgi antardava cun paiamaints liquids, pudeva sa parager
sella visada dagl ghebel della tera, dagl mastral u quia' d - cumegn da l' en
de sen loter da lascher stimar sies fatg tras igls stimidours da cumegn per
corver igl dabet. Tgetgi veva da neir stimo dei Tgap. 60. Igl debitour,
tgi na leva betg lascher stimar en impegn tschanto per en dabet, era
sotapost da stueir lascher stimar dalla soprastanza la dobla valetta digl
dabet, conform Tgap. 61.
Er igl debitour era pero schurmagea an tras igl Startet. Tschains
sur tschains era el betg obliia da paer, pletgi 3 crezzers per ransch
annualmaintg na veva igl debitour er betg da sa lascher plascheir scu
maseira da tschains (cir. 5 %). Chel tgi lascheva star en capital u dabet
ple tgi 12 onns sainza far chint u scoder, veva nign dretg da tschantar
tschains siva digl davos chint fatg. —
Angal anc varsacantas parolas sur digl luiamaint ed igl proceder
processual.
Nous vagn gio ventilo, tgi igl daner era rar, chegl tgi er l'
instituziung digl luiamaint lascha canoscher. Mintg onn veva igl Tribunal
della Tera da far igl luiamaint ch. v. d., fixar igl prietsch da tots products
da nossa tera: grang, fagn, paintg, caschiel ed o. ple. Chels prietschs
valevan per en onn scu norma a chels, tgi faschevan paiamaints cun
products anpè dagls daners mancants. Tots [p. 73] pistrietschs p. ex.
nivan paeas cun victualias, usche anc avant 70 — 80 onns. Da 1840 anc
geva igl gerber da Savognign a Salouf cun en bov a scoder per sia lavour
da mastier, pigliond per paiamaint grang, tiffels ed o. ple.
Igl proceder processual. Tant scu sa lascha concluder or dellas pacas
relativas determinaziungs digl Startet, scu er digl antier indrez giudizial,
era igl proceder processual curt e summaric e da pac cost. Igl darscheder
civil era gio segl li, la soprastanza. El veva las parts ed igl obiect
questionabel per regla avant igl. Er an fatgs penals era igl tribunal
manevel, la parschung segl li (casti da Riom) e la furtga betg dagliunsch.
I seia anc fatg menziung d' en mettel da comprova, tgi niva usito
savenz, igl sarramaint. Chel, tgi veva pindro giud sies bagn biestga estra,
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Ensatge sur digl Startet ed igls tschantamaints della Quideia da Surses 607 <lb/>
„egna tschagna cun vegn - vuclegna da Marde' d - Tschever seira“. Igl martgea <lb/>
era nia fatg ainten la premaveira, igl onn sessour da Marde' - Tschever - seira <lb/>
e igl cumprader da Riom rivo a Salouf tar la tschagna, tgi vegia cuzo <lb/>
anfignen la dumang da Mesemda - della - Tschendra. <lb/>
(15.) [14.] Anc ensatge davart paiamaints e della posiziung digl creditour <lb/>
… e debitour. <lb/>
Igls noss vigls tamevan fitg igls dabets — ena buna sanadevla tgosa. <lb/>
Tgapibel, schi nous cunaschagn la posiziung digl creditour e debitour. Igl <lb/>
[p. 72] debitour, tgi antardava cun paiamaints liquids, pudeva sa parager <lb/>
sella visada dagl ghebel della tera, dagl mastral u quia' d - cumegn da l' en <lb/>
de sen loter da lascher stimar sies fatg tras igls stimidours da cumegn per <lb/>
corver igl dabet. Tgetgi veva da neir stimo dei Tgap. 60. Igl debitour, <lb/>
tgi na leva betg lascher stimar en impegn tschanto per en dabet, era <lb/>
sotapost da stueir lascher stimar dalla soprastanza la dobla valetta digl <lb/>
dabet, conform Tgap. 61. <lb/>
Er igl debitour era pero schurmagea an tras igl Startet. Tschains <lb/>
sur tschains era el betg obliia da paer, pletgi 3 crezzers per ransch <lb/>
annualmaintg na veva igl debitour er betg da sa lascher plascheir scu <lb/>
maseira da tschains (cir. 5 %). Chel tgi lascheva star en capital u dabet <lb/>
ple tgi 12 onns sainza far chint u scoder, veva nign dretg da tschantar <lb/>
tschains siva digl davos chint fatg. — <lb/>
Angal anc varsacantas parolas sur digl luiamaint ed igl proceder <lb/>
processual. <lb/>
Nous vagn gio ventilo, tgi igl daner era rar, chegl tgi er l' <lb/>
instituziung digl luiamaint lascha canoscher. Mintg onn veva igl Tribunal <lb/>
della Tera da far igl luiamaint ch. v. d., fixar igl prietsch da tots products <lb/>
da nossa tera: grang, fagn, paintg, caschiel ed o. ple. Chels prietschs <lb/>
valevan per en onn scu norma a chels, tgi faschevan paiamaints cun <lb/>
products anpè dagls daners mancants. Tots [p. 73] pistrietschs p. ex. <lb/>
nivan paeas cun victualias, usche anc avant 70 — 80 onns. Da 1840 anc <lb/>
geva igl gerber da Savognign a Salouf cun en bov a scoder per sia lavour <lb/>
da mastier, pigliond per paiamaint grang, tiffels ed o. ple. <lb/>
Igl proceder processual. Tant scu sa lascha concluder or dellas pacas <lb/>
relativas determinaziungs digl Startet, scu er digl antier indrez giudizial, <lb/>
era igl proceder processual curt e summaric e da pac cost. Igl darscheder <lb/>
civil era gio segl li, la soprastanza. El veva las parts ed igl obiect <lb/>
questionabel per regla avant igl. Er an fatgs penals era igl tribunal <lb/>
manevel, la parschung segl li (casti da Riom) e la furtga betg dagliunsch. <lb/>
I seia anc fatg menziung d' en mettel da comprova, tgi niva usito <lb/>
savenz, igl sarramaint. Chel, tgi veva pindro giud sies bagn biestga estra, </body> </text></TEI>