Band: X

Seite: 449 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Advocat Joseph Farrér
449
d' en dung special, tras igls sies discurs plagns spirt e umor, de dar ena
taimpra particulara ed ideala a chella festivitad singularmantg rumanscha.
An politica appartigniva Farrér, siva ena curta indecisiung passagera,
per convincziung alla parteida federal - conservativa, adegna moderó, mai
passiunó, e adegna bagn gliunsch de tendenzas intransigentas ed exclusivas.
Coura tgi dumondas de grond' importanza agitavan igl pievel e las ondas
della discussiung cun ramour se dulzavan, se carteva er el tranter agnt
clamó d' exprimer il sies pareir agnten en organ public della sia parteida.
Cun pleds clers ed arguments funsós, cugl igl ferm sella tgosa e mai sen
personalitads, cun bagn pasar e ponderar er igls arguments della parteida
contraria, trattava el igl téma questionabel sainza fracasch e passiung, ed
il lectour santiva ena çerta satisfacziung reconcilianta e pacifica disposiziung
agnten mez la vehementa battaglia journalistica.
An cumpagneia de pocs ameis e cunaschaints tascheva Farrér igl solit
ena grond' urela e pareva quasi met u indifferent, ma plang a plang igl
sies ilg expressiv e intelligent antschaveva a s' animar, en sanreir malign
manifestava igl sies interess ve della matergia [p. 257] trattada, en pled
tscho e lo stimulava igls interlocutours, e finalmantg cun dialectica precisa
e savens superioura scumansava el a distinguer e sondar las differentas
opiniungs e manar savens la discussiung tar en resultat, tgi cuntantava
totts e lascheva l' impressiung e la satisfacziung a mintgign, tgi alla fegn
vegia er el pretendia u giò managea igl madem.
Avant en pér onns ho el antschet a santeir ena certa indosposiziung,
per part caschunada e favoreida dagl enorm peis della sia occupaziung.
Igl clima digl sies lia natal igl veva remess perfetgamantg an apparenza,
e per mengia carteva el de stueir e pudeir continuar cun energia las
façendas della sia clamada e digls sies differents uffezas. L' indisposiziung
se mossa danovamantg, cun progressiva vehemenza, e se declera finalmantg
scu affecziung fisica incurabla. Cugls sintoms clers della malsogna an
fatscha ho el anc piglia part alla davosa sessiung digl cunsegl grond e
tignia agnten igl cunsegl municipal en lung referat de dus ouras sur
l' acquisiziung della fabrica digl gas tras igl martgea, essend sto incumpensó
dellas respectivas negotiaziungs.
Dall' aria de Sterva sperava el puspè la recuperaziung della sia
sanadad — ma adumbatten. Sott la cura instancabla della sia fidevla e
premurousa consorta ho el cun eroica resignaziung, sustignida anfignan la
sia sparteida d' ena brenzla de speranza, combattia cunter la greva malsogna.
… La seira digls 18 October 1895 ho ena leva agoneia mess en term
allas sias suffranzas. En trest dé d' October vainsa cugls sies paraints er
nous, igls sies ameis, e cun nous las deputaziungs digls uffezes e dellas
Romanische Forschungen XXXV. 29
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Advocat Joseph Farrér <lb/>
449 <lb/>
d' en dung special, tras igls sies discurs plagns spirt e umor, de dar ena <lb/>
taimpra particulara ed ideala a chella festivitad singularmantg rumanscha. <lb/>
An politica appartigniva Farrér, siva ena curta indecisiung passagera, <lb/>
per convincziung alla parteida federal - conservativa, adegna moderó, mai <lb/>
passiunó, e adegna bagn gliunsch de tendenzas intransigentas ed exclusivas. <lb/>
Coura tgi dumondas de grond' importanza agitavan igl pievel e las ondas <lb/>
della discussiung cun ramour se dulzavan, se carteva er el tranter agnt <lb/>
clamó d' exprimer il sies pareir agnten en organ public della sia parteida. <lb/>
Cun pleds clers ed arguments funsós, cugl igl ferm sella tgosa e mai sen <lb/>
personalitads, cun bagn pasar e ponderar er igls arguments della parteida <lb/>
contraria, trattava el igl téma questionabel sainza fracasch e passiung, ed <lb/>
il lectour santiva ena çerta satisfacziung reconcilianta e pacifica disposiziung <lb/>
agnten mez la vehementa battaglia journalistica. <lb/>
An cumpagneia de pocs ameis e cunaschaints tascheva Farrér igl solit <lb/>
ena grond' urela e pareva quasi met u indifferent, ma plang a plang igl <lb/>
sies ilg expressiv e intelligent antschaveva a s' animar, en sanreir malign <lb/>
manifestava igl sies interess ve della matergia [p. 257] trattada, en pled <lb/>
tscho e lo stimulava igls interlocutours, e finalmantg cun dialectica precisa <lb/>
e savens superioura scumansava el a distinguer e sondar las differentas <lb/>
opiniungs e manar savens la discussiung tar en resultat, tgi cuntantava <lb/>
totts e lascheva l' impressiung e la satisfacziung a mintgign, tgi alla fegn <lb/>
vegia er el pretendia u giò managea igl madem. <lb/>
Avant en pér onns ho el antschet a santeir ena certa indosposiziung, <lb/>
per part caschunada e favoreida dagl enorm peis della sia occupaziung. <lb/>
Igl clima digl sies lia natal igl veva remess perfetgamantg an apparenza, <lb/>
e per mengia carteva el de stueir e pudeir continuar cun energia las <lb/>
façendas della sia clamada e digls sies differents uffezas. L' indisposiziung <lb/>
se mossa danovamantg, cun progressiva vehemenza, e se declera finalmantg <lb/>
scu affecziung fisica incurabla. Cugls sintoms clers della malsogna an <lb/>
fatscha ho el anc piglia part alla davosa sessiung digl cunsegl grond e <lb/>
tignia agnten igl cunsegl municipal en lung referat de dus ouras sur <lb/>
l' acquisiziung della fabrica digl gas tras igl martgea, essend sto incumpensó <lb/>
dellas respectivas negotiaziungs. <lb/>
Dall' aria de Sterva sperava el puspè la recuperaziung della sia <lb/>
sanadad — ma adumbatten. Sott la cura instancabla della sia fidevla e <lb/>
premurousa consorta ho el cun eroica resignaziung, sustignida anfignan la <lb/>
sia sparteida d' ena brenzla de speranza, combattia cunter la greva malsogna. <lb/>
… La seira digls 18 October 1895 ho ena leva agoneia mess en term <lb/>
allas sias suffranzas. En trest dé d' October vainsa cugls sies paraints er <lb/>
nous, igls sies ameis, e cun nous las deputaziungs digls uffezes e dellas <lb/>
Romanische Forschungen XXXV. 29 </body> </text></TEI>