Band: X

Seite: 378 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
378 Codasch da liger per la sagonda classa 1857
ruada. Sur igls sies tgeas pendevan roma de pomèra plagna' d flours, l' aria
respirava las pi deliziousas odours. Siva passan els tras en god de fo,
giu dalla frestga figlia della sia roma starsunga igl dolsch tgant de legars
utschels. Rivont sen som igl mott, era la part digl tschiel, ancunter la
c(o)[a]la igls genitours dirigevan igls sies igls, circumdada d' en our splendent
e sco igl pi fegn or targlischivan flomantas neivlas. Dantant sco igls
unfants tott ancantos vurdavan sen chella bela splendour, sa dolza davos
la piza en artg sco igl pi terglischont or; ainten mez chell leva se igl
losch sulegl cun pompa e majestad. Igl bab e la mamma dolzan igls sies
mangs a Dia, vardan ancunter tschiel e deian: O Dia, cant magnific è igl
ties stgafimaint! Tot mets tignan er igls unfants se igls sies mangs a Dia,
[p. 97] e vardan igl arviout blo digl tschiel. Igls genitours seran igls unfants
ainten la sia bratscha, et igl bab dei: Chise an tschiel è Dia, tgi ò stgaffia
igl sulegl, la gligna e las steilas, e magna chellas infalibelmantg mintgigna
sen la sia veia digl firmament. El ò fatg igls colms, igls floss, igls felds,
las vals, igls lais. Tschiel e tera èn ovras digls sies mangs. Dia è igl
stgaffeider digl mond. Mintga tgesa vign d' ensatgi biagida, chel tgi ò
aber (s)[f]atg tott è Dia.
Signer, te ist chel, tgi ò fatg tschiel e tera cun la tia gronda pussanza
Gligna, sulegl e steilas
Cun tott igl firmamaint
Tottas tgosas vesevlas
De Dia èn stgaffimaint.
Nro. 2.
En lung de de stad, curtg' igl sulegl splendeva ot sen igl
firmament,
e termetteva ardentas strolas giu sen tera, sa cattava igl bab cun Carla
sen igl feld; igl matatsch salamentava della gronda caleira, igl bab igl
magna ve dasper igl ér de salegn e dei: Saintas te, sco schlupigna aint
co. [?] Carla tedla e dumonda: Tge egl ainten chel strom? Varda, rasponda
igl bab, igl sulegl andirescha igls grangs ainten las speias: sen chella
veisa madirescha la nossa vivonda antras la sia caleira. Lo sen igl pro
crescha l' erva tar ot fagn, igl cal serva d' anviern per vivonda alla biestga;
e chise sen chel tschirischér èn las tscharischas nidas lommas e dolschas
antras las tgodas radias digl sulegl. Carla rasponda: gea, aber chell' erva
sen la terassa setga ve, igl teratsch è setg [p. 98] e plagn stremas. Dantant
levan se stgiras neivlas e bab e fegl von a tgesa. Dalung sesour romp' or
en temporal. La plievgia croda derottamantg, igls tgametgs von an crousch
l' egn sen lótar, igl tung croda cun fracasch. Ma anc la madema seira ò
igl tschiel sa sclaria se. Carla vign plagn legreia or d' iert e na so betg
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 378 Codasch da liger per la sagonda classa 1857 <lb/>
ruada. Sur igls sies tgeas pendevan roma de pomèra plagna' d flours, l' aria <lb/>
respirava las pi deliziousas odours. Siva passan els tras en god de fo, <lb/>
giu dalla frestga figlia della sia roma starsunga igl dolsch tgant de legars <lb/>
utschels. Rivont sen som igl mott, era la part digl tschiel, ancunter la <lb/>
c(o)[a]la igls genitours dirigevan igls sies igls, circumdada d' en our splendent <lb/>
e sco igl pi fegn or targlischivan flomantas neivlas. Dantant sco igls <lb/>
unfants tott ancantos vurdavan sen chella bela splendour, sa dolza davos <lb/>
la piza en artg sco igl pi terglischont or; ainten mez chell leva se igl <lb/>
losch sulegl cun pompa e majestad. Igl bab e la mamma dolzan igls sies <lb/>
mangs a Dia, vardan ancunter tschiel e deian: O Dia, cant magnific è igl <lb/>
ties stgafimaint! Tot mets tignan er igls unfants se igls sies mangs a Dia, <lb/>
[p. 97] e vardan igl arviout blo digl tschiel. Igls genitours seran igls unfants <lb/>
ainten la sia bratscha, et igl bab dei: Chise an tschiel è Dia, tgi ò stgaffia <lb/>
igl sulegl, la gligna e las steilas, e magna chellas infalibelmantg mintgigna <lb/>
sen la sia veia digl firmament. El ò fatg igls colms, igls floss, igls felds, <lb/>
las vals, igls lais. Tschiel e tera èn ovras digls sies mangs. Dia è igl <lb/>
stgaffeider digl mond. Mintga tgesa vign d' ensatgi biagida, chel tgi ò <lb/>
aber (s)[f]atg tott è Dia. <lb/>
Signer, te ist chel, tgi ò fatg tschiel e tera cun la tia gronda pussanza <lb/>
Gligna, sulegl e steilas <lb/>
Cun tott igl firmamaint <lb/>
Tottas tgosas vesevlas <lb/>
De Dia èn stgaffimaint. <lb/>
Nro. 2. <lb/>
En lung de de stad, curtg' igl sulegl splendeva ot sen igl <lb/>
firmament, <lb/>
e termetteva ardentas strolas giu sen tera, sa cattava igl bab cun Carla <lb/>
sen igl feld; igl matatsch salamentava della gronda caleira, igl bab igl <lb/>
magna ve dasper igl ér de salegn e dei: Saintas te, sco schlupigna aint <lb/>
co. [?] Carla tedla e dumonda: Tge egl ainten chel strom? Varda, rasponda <lb/>
igl bab, igl sulegl andirescha igls grangs ainten las speias: sen chella <lb/>
veisa madirescha la nossa vivonda antras la sia caleira. Lo sen igl pro <lb/>
crescha l' erva tar ot fagn, igl cal serva d' anviern per vivonda alla biestga; <lb/>
e chise sen chel tschirischér èn las tscharischas nidas lommas e dolschas <lb/>
antras las tgodas radias digl sulegl. Carla rasponda: gea, aber chell' erva <lb/>
sen la terassa setga ve, igl teratsch è setg [p. 98] e plagn stremas. Dantant <lb/>
levan se stgiras neivlas e bab e fegl von a tgesa. Dalung sesour romp' or <lb/>
en temporal. La plievgia croda derottamantg, igls tgametgs von an crousch <lb/>
l' egn sen lótar, igl tung croda cun fracasch. Ma anc la madema seira ò <lb/>
igl tschiel sa sclaria se. Carla vign plagn legreia or d' iert e na so betg </body> </text></TEI>