Band: X

Seite: 376 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
376 Gion Wezel Dedual
la vetta perpetna. Vurdé damai, la satisfaziung extrasacramentala é schon
compiglida — aint e vign supponeida aintan l' absoluziung digl Spiritual.
Parchegl pó igl mond degr tge tgi el vot, la nossa delicateza e marschadetna
po sa storschar tant scu ella vot, igls exaimpels da veir penitents pon esser
schi rars, scu i vottan. — l' obligaziung da satasfar resta an mintgia cass.
Eña tala satisfacziung ischans obblias alla divina misericorgia an angraziamaint,
… tgi ella ans ho pardunó la culpa digl putgea e laschea — siva igls
strofs perpettens. Oder é' gl betg raschunevel, tgi igl putgiangt, siva tgi
'gl é ad el nia tschintgigia en dabett enorm, scu igl putgea é, — e dabett
igl chal el na fiss mai sto bung da pae[a]r giu —, é' gl betg raschunevel, [f. 15a]
… dumond ia, tgi el fetscha se 'gl manc tant scu el pó, detta chella
satisfaziung, tgi el po dar, mossa gió ena buna e prompta viglia? — Ena
tala satisfaziung ischans obblias alla divina gisteia, par las pagnas temporalas
digl putgea, tgi restan anc siva tgi la culpa é perdunada. Partge, scu dei
S. Aug. nos stuagn aintan la panatenzia considerar duas tgiosas: la misericorgia
… da Dia e la sia gisteia. La sia misericorgia, an vartett dalla chala
el relascha la culpa e igls strofs perpettens; la sia gisteia, second la chala
el strofegia igl putgiangt temporalmaintg. Imploragn, dei S. Aug. in
Ps. 50., la misericorgia da Dia; aber sa ragordagn er dala sia gisteia.
Alla misericorgia convign' igl da pardunar agl putgiangt: alla gisteia aber,
da strofagear igl putgea. Nos na dastgiagn betg pretender tanta misericorgia,
tgi igl putgea resta sainsa strof: Na, Signer, uscheia scheia mintgign cun
David, igl mias putgea na resta betg sainsa strof; ia canosch er la gisteia
da chel, la misericorgia digl chal ia tschertg. Ia givisch dad esser liber
digl strof angal par chegl, tgi ia vi mez am strofagear. — Ena tala satisfaziung
… ischans nogs er obblias a nos — ez, essend ella en remedi ancuntar
novs putgeas. Partge mai nignsa a sa tgirar tottalmaintg da chegl tgi é
scumandó, schi nos na sa snaagn betg er voluntariamaintg en chaltge
tgiossa lubeida. Tras l' absoluziung vign igl putgiangt liberó digl putgea,
betg aber dal inclinaziung tar igl mal. Chella resta aintan el e sto nir
supprimeida tras continuada penetenzia. Aintan el restan anc las passiungs;
igls schleats vezis, las tentaziungs. Vurdé damai, chant necessaria tgi la
satisfaziung è, tant chella tgi igl confessogr dat — se, scu chella, tgi igl
veir spirt da panatenzia dictescha. Facite dignos pænitentiæ fructus! —
Betg sché: „Christus ho schon abundantamaintg satisfatg par totts.“
Bagn ho el satisfatg (schiglió nizigiess la nossa satisfaziung navot; vessans
er tott las bunas ovras tgi davaintan se' gl mond, ellas na bastessan betg,
par recuperar la grazia persa, u par paear — giu las pagnas, tgi er angal
en solett putgea mortal maretta — essend ellas perpettnas—); el ho satisfatg,
… aber par davantar participevels dalla sia satisfaziung stuaignsa er nogs
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 376 Gion Wezel Dedual <lb/>
la vetta perpetna. Vurdé damai, la satisfaziung extrasacramentala é schon <lb/>
compiglida — aint e vign supponeida aintan l' absoluziung digl Spiritual. <lb/>
Parchegl pó igl mond degr tge tgi el vot, la nossa delicateza e marschadetna <lb/>
po sa storschar tant scu ella vot, igls exaimpels da veir penitents pon esser <lb/>
schi rars, scu i vottan. — l' obligaziung da satasfar resta an mintgia cass. <lb/>
Eña tala satisfacziung ischans obblias alla divina misericorgia an angraziamaint, <lb/>
… tgi ella ans ho pardunó la culpa digl putgea e laschea — siva igls <lb/>
strofs perpettens. Oder é' gl betg raschunevel, tgi igl putgiangt, siva tgi <lb/>
'gl é ad el nia tschintgigia en dabett enorm, scu igl putgea é, — e dabett <lb/>
igl chal el na fiss mai sto bung da pae[a]r giu —, é' gl betg raschunevel, [f. 15a] <lb/>
… dumond ia, tgi el fetscha se 'gl manc tant scu el pó, detta chella <lb/>
satisfaziung, tgi el po dar, mossa gió ena buna e prompta viglia? — Ena <lb/>
tala satisfaziung ischans obblias alla divina gisteia, par las pagnas temporalas <lb/>
digl putgea, tgi restan anc siva tgi la culpa é perdunada. Partge, scu dei <lb/>
S. Aug. nos stuagn aintan la panatenzia considerar duas tgiosas: la misericorgia <lb/>
… da Dia e la sia gisteia. La sia misericorgia, an vartett dalla chala <lb/>
el relascha la culpa e igls strofs perpettens; la sia gisteia, second la chala <lb/>
el strofegia igl putgiangt temporalmaintg. Imploragn, dei S. Aug. in <lb/>
Ps. 50., la misericorgia da Dia; aber sa ragordagn er dala sia gisteia. <lb/>
Alla misericorgia convign' igl da pardunar agl putgiangt: alla gisteia aber, <lb/>
da strofagear igl putgea. Nos na dastgiagn betg pretender tanta misericorgia, <lb/>
tgi igl putgea resta sainsa strof: Na, Signer, uscheia scheia mintgign cun <lb/>
David, igl mias putgea na resta betg sainsa strof; ia canosch er la gisteia <lb/>
da chel, la misericorgia digl chal ia tschertg. Ia givisch dad esser liber <lb/>
digl strof angal par chegl, tgi ia vi mez am strofagear. — Ena tala satisfaziung <lb/>
… ischans nogs er obblias a nos — ez, essend ella en remedi ancuntar <lb/>
novs putgeas. Partge mai nignsa a sa tgirar tottalmaintg da chegl tgi é <lb/>
scumandó, schi nos na sa snaagn betg er voluntariamaintg en chaltge <lb/>
tgiossa lubeida. Tras l' absoluziung vign igl putgiangt liberó digl putgea, <lb/>
betg aber dal inclinaziung tar igl mal. Chella resta aintan el e sto nir <lb/>
supprimeida tras continuada penetenzia. Aintan el restan anc las passiungs; <lb/>
igls schleats vezis, las tentaziungs. Vurdé damai, chant necessaria tgi la <lb/>
satisfaziung è, tant chella tgi igl confessogr dat — se, scu chella, tgi igl <lb/>
veir spirt da panatenzia dictescha. Facite dignos pænitentiæ fructus! — <lb/>
Betg sché: „Christus ho schon abundantamaintg satisfatg par totts.“ <lb/>
Bagn ho el satisfatg (schiglió nizigiess la nossa satisfaziung navot; vessans <lb/>
er tott las bunas ovras tgi davaintan se' gl mond, ellas na bastessan betg, <lb/>
par recuperar la grazia persa, u par paear — giu las pagnas, tgi er angal <lb/>
en solett putgea mortal maretta — essend ellas perpettnas—); el ho satisfatg, <lb/>
… aber par davantar participevels dalla sia satisfaziung stuaignsa er nogs </body> </text></TEI>