Band: X

Seite: 208 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
208
Extrat d' igl Contrat — Social de J. J. Rousseau
lungatg rumansch; betg angel per satisfar igl mias debet a la societat,
sonder era per dar in enzena de prompta voluntat de satisfar las mias
obligaziuns, tge ia va ad in Patrun particular, agl Fegl digl qual va ja
destino questa lavure. Sche ia pudes contribueir, ear ang enten la pi
pitschna part, tge ils hommans pudessen se liberar d' igls sias pregiudezas;
tge quels, tge en destinos de rigiar e guvernar, augmentassen lur enconaschienscha,
… sin que gl tge els hon de prescreiver, e tge quels tge hon
d' obedeir catasen noof plascheir dad' obedeir, e tge tots enseman vessan
noofs muteifs, novas raschuns de satisfar con fedeltat las sias obligaziuns,
e d' amar lur patria e las sias leschas, sche se giudichesa ia igl pli ventireival
… trangtar igls mortals. Ligié, et examiné, e quegl tge vus catez gist,
e raschonevel execute; e carte dantangt, tge ia va scretg con la pli sontga,
e sincera intenziun, con la quala va ia ear l' hoñur dad' eassar sainza
interruptiun. In sincer et obedeval Servitur.
Nus len enquirir, sche aint igl urden civil possa eassar ina regla de
ligitima, e süra administratiun, pigliend igls homans tals ch' els en, et las
leschas talas, ch' ellas pon eassar: nus lein enprovar d' unir adegna enten
questa retscherca quegl tg' igl dretg permetta con quegl tg' igl entares
prescreiva, sin a quegl tge la güstia, e l' utilitat ne vegnien betg separadas.
Igl homm (vi dir la spezia humana) é naschia liber, et é par tot
aintan las cadagnias. Quel tge s' inmaginescha d' eassar igl patrun d' igls
otars n' é betg manc sclaf tg' igls otars. Cho ella damai vegnida fatga
questa midada? ja ignorel. Tge puo la render legitima? quegl va jeu
speronza de puder rasponder. Sche nus ne consideressen che la forza, e
igl effect tge suonda dad' ella, sche sches ja: Schi dei tge in pievel e
sforzo d' obedeir et obedescha fo el baign, e schi prest tg' el puo bitar
giu igl gioef, e igl beta giu, fo el ang megliar: pertge recuperond la sia
libertat con igls medems dretgs tg' ella igl era vegnida piglieda ha el
raschun de la recuperar, u tg' in n' aveva betg gia de la igl pigliar. Aber
igl urden social é in dretg sacro, e tge serva de fundamaint a tots igls
otars dretgs; e pir ne vign el betg de la nateira, el é damai fundo sin
conventiuns.
La pli veglia de totas las Societats, e la soleta natirala é quella de
la famiglia. E questa sez ne coza betg pli dei, tg' igl basins tg' hon igls
Unfans de l' assistienscha d' igl bab per lur conservaziun, e siva turna tot
enten l' independenza. E sche continueschen de star unias, sche n' eigl
betg ple per nateira, sonder voluntariamantg, e la famiglia n' exista betg
ple, tge per conventiun. La famiglia damai é igl emprem model de las
societats politicas. Igl Superiur é la figura d' igl Bab, e igl pievel é la
figura d' igls unfans, e tots essend naschias eguals e libers, ne daten nigns
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 208 <lb/>
Extrat d' igl Contrat — Social de J. J. Rousseau <lb/>
lungatg rumansch; betg angel per satisfar igl mias debet a la societat, <lb/>
sonder era per dar in enzena de prompta voluntat de satisfar las mias <lb/>
obligaziuns, tge ia va ad in Patrun particular, agl Fegl digl qual va ja <lb/>
destino questa lavure. Sche ia pudes contribueir, ear ang enten la pi <lb/>
pitschna part, tge ils hommans pudessen se liberar d' igls sias pregiudezas; <lb/>
tge quels, tge en destinos de rigiar e guvernar, augmentassen lur enconaschienscha, <lb/>
… sin que gl tge els hon de prescreiver, e tge quels tge hon <lb/>
d' obedeir catasen noof plascheir dad' obedeir, e tge tots enseman vessan <lb/>
noofs muteifs, novas raschuns de satisfar con fedeltat las sias obligaziuns, <lb/>
e d' amar lur patria e las sias leschas, sche se giudichesa ia igl pli ventireival <lb/>
… trangtar igls mortals. Ligié, et examiné, e quegl tge vus catez gist, <lb/>
e raschonevel execute; e carte dantangt, tge ia va scretg con la pli sontga, <lb/>
e sincera intenziun, con la quala va ia ear l' hoñur dad' eassar sainza <lb/>
interruptiun. In sincer et obedeval Servitur. <lb/>
Nus len enquirir, sche aint igl urden civil possa eassar ina regla de <lb/>
ligitima, e süra administratiun, pigliend igls homans tals ch' els en, et las <lb/>
leschas talas, ch' ellas pon eassar: nus lein enprovar d' unir adegna enten <lb/>
questa retscherca quegl tg' igl dretg permetta con quegl tg' igl entares <lb/>
prescreiva, sin a quegl tge la güstia, e l' utilitat ne vegnien betg separadas. <lb/>
Igl homm (vi dir la spezia humana) é naschia liber, et é par tot <lb/>
aintan las cadagnias. Quel tge s' inmaginescha d' eassar igl patrun d' igls <lb/>
otars n' é betg manc sclaf tg' igls otars. Cho ella damai vegnida fatga <lb/>
questa midada? ja ignorel. Tge puo la render legitima? quegl va jeu <lb/>
speronza de puder rasponder. Sche nus ne consideressen che la forza, e <lb/>
igl effect tge suonda dad' ella, sche sches ja: Schi dei tge in pievel e <lb/>
sforzo d' obedeir et obedescha fo el baign, e schi prest tg' el puo bitar <lb/>
giu igl gioef, e igl beta giu, fo el ang megliar: pertge recuperond la sia <lb/>
libertat con igls medems dretgs tg' ella igl era vegnida piglieda ha el <lb/>
raschun de la recuperar, u tg' in n' aveva betg gia de la igl pigliar. Aber <lb/>
igl urden social é in dretg sacro, e tge serva de fundamaint a tots igls <lb/>
otars dretgs; e pir ne vign el betg de la nateira, el é damai fundo sin <lb/>
conventiuns. <lb/>
La pli veglia de totas las Societats, e la soleta natirala é quella de <lb/>
la famiglia. E questa sez ne coza betg pli dei, tg' igl basins tg' hon igls <lb/>
Unfans de l' assistienscha d' igl bab per lur conservaziun, e siva turna tot <lb/>
enten l' independenza. E sche continueschen de star unias, sche n' eigl <lb/>
betg ple per nateira, sonder voluntariamantg, e la famiglia n' exista betg <lb/>
ple, tge per conventiun. La famiglia damai é igl emprem model de las <lb/>
societats politicas. Igl Superiur é la figura d' igl Bab, e igl pievel é la <lb/>
figura d' igls unfans, e tots essend naschias eguals e libers, ne daten nigns </body> </text></TEI>