Band: X

Seite: 691 Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen I und 777.
Sprichwörtliche Formeln 691
24 Bucca largia, scu 'na porta clavo.
25 Cotschen sc' in burnia.
26 Cuntaint scu igl cot silla meas.
27 Foz scu' gl daner.
28 Gaglerd scu sogn Christoffel.
29 Heusli scu ina furmeila.
30 Lad scu in papa.
31 Lad scu in tgom d' ina petta.
32 Laischen scu la biglia.
33 Lom scu buglia.
34 Lung scu la curesma.
35 Maier scu in len.
36 Malezious scu' na golp.
37 Marsch scu' n ladem.
38 Mellen scu' na merda.
39 Mellen scu la tscheira.
40 Nair scu in parler.
41 Nair scu la sontga terra.
42 Narr scu ina panaglia.
43 Narr scu' n vadel.
44 Nosch scu' na neiv.
45 Orv scu' na talpa.
46 Plang scu' na talpa.
47 Plat scu' na petta.
48 Schvelt scu' gl ureza.
49 Setg scu in oss.
50 Stgir scu la bucca digl lof.
51 Stgir scu ainten ena vatga.
52 Spert scu' na musteila.
53 Spert scu' na perla.
54 Spert scu' na roda.
55 Spert scu en utschel.
56 Stino scu en crap.
57 Surd scu' na talpa.
58 Surd scu la pezza Toisa.
59 Tgutg scu la glina.
60 Tgutg scu la pezza Toisa.
61 Veard scu ina merda.
62 Veard scu ina ravetscha.
63 Vigl scu pang e boglia.
64 Villinous scu' n zarpent.
65 Vilo scu ina zacra.
66 Baiver scu ina vatga.
67 Cantar tgi fenda.
68 Correr scu in pulieder.
69 Dar sco da s-cheuder. …
70 Maglier davent coart e sulom.
71 Maglier davent tetsch e schenlas.
72 Roir da sasternar.
73 Sagleir scu en gig.
74 Smaladeir scu en gidia.
75 Snaiar scu en gidia.
76 Astg e pastg.
77 Brietg e broca.
78 Broca e burtget.
79 Crocs ed anzas.
80 Cupa e cupegn.
81 Fagn e figlia.
82 Fi e flomma.
83 Fier ed atschal.
84 Fia ed ava.
85 Furmeila e furmicler.
86 Letsch e tetsch.
87 Mulegn e mulinanca.
88 Pang e paintg.
89 Parder e parler.
90 Parlet e padela.
91 Pastg e pastgira.
92 Piz e cup.
93 Plugls e pelaschs.
94 Prer e pader.
95 Pugn e patg.
96 Rostgs e rangas.
97 Tgang e giat.
98 Tgar e tgaval.
99 Tgebel e tganta.
100. Tgo e tgigl.
101 Vatga e vadi.
102 Ni letg ni tetg.
103 Ni vainter ni biglia.
44*
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Sprichwörtliche Formeln 691 <lb/>
24 Bucca largia, scu 'na porta clavo. <lb/>
25 Cotschen sc' in burnia. <lb/>
26 Cuntaint scu igl cot silla meas. <lb/>
27 Foz scu' gl daner. <lb/>
28 Gaglerd scu sogn Christoffel. <lb/>
29 Heusli scu ina furmeila. <lb/>
30 Lad scu in papa. <lb/>
31 Lad scu in tgom d' ina petta. <lb/>
32 Laischen scu la biglia. <lb/>
33 Lom scu buglia. <lb/>
34 Lung scu la curesma. <lb/>
35 Maier scu in len. <lb/>
36 Malezious scu' na golp. <lb/>
37 Marsch scu' n ladem. <lb/>
38 Mellen scu' na merda. <lb/>
39 Mellen scu la tscheira. <lb/>
40 Nair scu in parler. <lb/>
41 Nair scu la sontga terra. <lb/>
42 Narr scu ina panaglia. <lb/>
43 Narr scu' n vadel. <lb/>
44 Nosch scu' na neiv. <lb/>
45 Orv scu' na talpa. <lb/>
46 Plang scu' na talpa. <lb/>
47 Plat scu' na petta. <lb/>
48 Schvelt scu' gl ureza. <lb/>
49 Setg scu in oss. <lb/>
50 Stgir scu la bucca digl lof. <lb/>
51 Stgir scu ainten ena vatga. <lb/>
52 Spert scu' na musteila. <lb/>
53 Spert scu' na perla. <lb/>
54 Spert scu' na roda. <lb/>
55 Spert scu en utschel. <lb/>
56 Stino scu en crap. <lb/>
57 Surd scu' na talpa. <lb/>
58 Surd scu la pezza Toisa. <lb/>
59 Tgutg scu la glina. <lb/>
60 Tgutg scu la pezza Toisa. <lb/>
61 Veard scu ina merda. <lb/>
62 Veard scu ina ravetscha. <lb/>
63 Vigl scu pang e boglia. <lb/>
64 Villinous scu' n zarpent. <lb/>
65 Vilo scu ina zacra. <lb/>
66 Baiver scu ina vatga. <lb/>
67 Cantar tgi fenda. <lb/>
68 Correr scu in pulieder. <lb/>
69 Dar sco da s-cheuder. … <lb/>
70 Maglier davent coart e sulom. <lb/>
71 Maglier davent tetsch e schenlas. <lb/>
72 Roir da sasternar. <lb/>
73 Sagleir scu en gig. <lb/>
74 Smaladeir scu en gidia. <lb/>
75 Snaiar scu en gidia. <lb/>
76 Astg e pastg. <lb/>
77 Brietg e broca. <lb/>
78 Broca e burtget. <lb/>
79 Crocs ed anzas. <lb/>
80 Cupa e cupegn. <lb/>
81 Fagn e figlia. <lb/>
82 Fi e flomma. <lb/>
83 Fier ed atschal. <lb/>
84 Fia ed ava. <lb/>
85 Furmeila e furmicler. <lb/>
86 Letsch e tetsch. <lb/>
87 Mulegn e mulinanca. <lb/>
88 Pang e paintg. <lb/>
89 Parder e parler. <lb/>
90 Parlet e padela. <lb/>
91 Pastg e pastgira. <lb/>
92 Piz e cup. <lb/>
93 Plugls e pelaschs. <lb/>
94 Prer e pader. <lb/>
95 Pugn e patg. <lb/>
96 Rostgs e rangas. <lb/>
97 Tgang e giat. <lb/>
98 Tgar e tgaval. <lb/>
99 Tgebel e tganta. <lb/>
100. Tgo e tgigl. <lb/>
101 Vatga e vadi. <lb/>
102 Ni letg ni tetg. <lb/>
103 Ni vainter ni biglia. <lb/>
44* </body> </text></TEI>