Ilg celestial Hierusalem 39
19. Quals tschertameng, sagirameng
crên fermameng
100 Sin sieu vangiau sa fidan.
26.
A temman Deus enten vardad,
Si dretg culg spirt en pietad,
A tignan car, ilg sieu plaid clar,
cun gyr a far,
Da côr zund bein da tschierte.
27.
105 P' ilg num da Deus ên els parderts
Da d' andirar crusch ad unguerts
Ad ean fitai cur ch' a Deus plai,
cun tutta fei
Da bandunar quest munde.
28.
Par quei lein nus zund buc tumér,
110 Laschein pir yr scô Deus vult vêr,
Schein ell manar, ell sa bein far,
ad á nus dar
A tutts 'na buna fine.
29.
Prest a vagnir vên l' aulta Deus,
Cun la pagalgia a seas ligeus,
115 Ch' ell vên a dar, seinz' antardar, a
s' anriglar,
A quells chi bein cumbatten.
30.
Hei nus laschad 'lg uffiern gunchyr,

Sch' nus gea silg mund stuein pitir
Deus ha sampchiau en tschiel bien
paus, a bien ruaus
120 Larmas ei lou naginas.
31.
Ô vêr cartents spusa da Christ,
Rugad cha vies spus vegnig prest;
Nus basêngs vein a mal munglein
partal rugein
Ch' ell vêlgig far la guerra.
Mô pir partrachi bein scodin,
Lient nun vean buc aminchin,
75 Quei ch' ei malmund, sclaud' or Deus
zund, quei ei radunt,
Ils mals stôn star dafora.
20.
Ils nun cartents a fandschadurs,
Ch' amblidan Deus par lur hanurs,
Fan adaleid, lgi sieu soing plaid a
lgi vardad,
80 Ear sieu soing num buc hundran.
21.
Als quals lur trost han sin quest
mund,
Ad han' na fleivla cretta zund,
A fã puccau seinza quitau, a san
buc grau,
A Deus par seas grond dunse.
22.
85 Ear quells chi mazn' a fan daleid,
Cun guaffans puings ad êr cun plaid,
Temman nagin, drizan sgurdin,
schdagian scodin,
Ad han pauc bien alg côre.
23.
Ear pitanadars a ranvers,
90 A tutt malgists a mansasers,
Cha vanitad, malschubradad, a nauschadad,

Enten lur côrs cuvieran.
24.
Da quella sort scô lgei numnau
Nun pôn vagnir en quei marcau:
95 Ear scungirar a vaun sinar, cun
tutt mal far,
Ent ilg uffiern stô arder.
25.
Mô quels cha Christus ha spindrau,
Quels van sagir en quei marcau,
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Ilg celestial Hierusalem 39 <lb/>
19. Quals tschertameng, sagirameng <lb/>
crên fermameng <lb/>
100 Sin sieu vangiau sa fidan. <lb/>
26. <lb/>
A temman Deus enten vardad, <lb/>
Si dretg culg spirt en pietad, <lb/>
A tignan car, ilg sieu plaid clar, <lb/>
cun gyr a far, <lb/>
Da côr zund bein da tschierte. <lb/>
27. <lb/>
105 P' ilg num da Deus ên els parderts <lb/>
Da d' andirar crusch ad unguerts <lb/>
Ad ean fitai cur ch' a Deus plai, <lb/>
cun tutta fei <lb/>
Da bandunar quest munde. <lb/>
28. <lb/>
Par quei lein nus zund buc tumér, <lb/>
110 Laschein pir yr scô Deus vult vêr, <lb/>
Schein ell manar, ell sa bein far, <lb/>
ad á nus dar <lb/>
A tutts 'na buna fine. <lb/>
29. <lb/>
Prest a vagnir vên l' aulta Deus, <lb/>
Cun la pagalgia a seas ligeus, <lb/>
115 Ch' ell vên a dar, seinz' antardar, a <lb/>
s' anriglar, <lb/>
A quells chi bein cumbatten. <lb/>
30. <lb/>
Hei nus laschad 'lg uffiern gunchyr, <lb/>
… <lb/>
Sch' nus gea silg mund stuein pitir <lb/>
Deus ha sampchiau en tschiel bien <lb/>
paus, a bien ruaus <lb/>
120 Larmas ei lou naginas. <lb/>
31. <lb/>
Ô vêr cartents spusa da Christ, <lb/>
Rugad cha vies spus vegnig prest; <lb/>
Nus basêngs vein a mal munglein <lb/>
partal rugein <lb/>
Ch' ell vêlgig far la guerra. <lb/>
Mô pir partrachi bein scodin, <lb/>
Lient nun vean buc aminchin, <lb/>
75 Quei ch' ei malmund, sclaud' or Deus <lb/>
zund, quei ei radunt, <lb/>
Ils mals stôn star dafora. <lb/>
20. <lb/>
Ils nun cartents a fandschadurs, <lb/>
Ch' amblidan Deus par lur hanurs, <lb/>
Fan adaleid, lgi sieu soing plaid a <lb/>
lgi vardad, <lb/>
80 Ear sieu soing num buc hundran. <lb/>
21. <lb/>
Als quals lur trost han sin quest <lb/>
mund, <lb/>
Ad han' na fleivla cretta zund, <lb/>
A fã puccau seinza quitau, a san <lb/>
buc grau, <lb/>
A Deus par seas grond dunse. <lb/>
22. <lb/>
85 Ear quells chi mazn' a fan daleid, <lb/>
Cun guaffans puings ad êr cun plaid, <lb/>
Temman nagin, drizan sgurdin, <lb/>
schdagian scodin, <lb/>
Ad han pauc bien alg côre. <lb/>
23. <lb/>
Ear pitanadars a ranvers, <lb/>
90 A tutt malgists a mansasers, <lb/>
Cha vanitad, malschubradad, a nauschadad, <lb/>
… <lb/>
Enten lur côrs cuvieran. <lb/>
24. <lb/>
Da quella sort scô lgei numnau <lb/>
Nun pôn vagnir en quei marcau: <lb/>
95 Ear scungirar a vaun sinar, cun <lb/>
tutt mal far, <lb/>
Ent ilg uffiern stô arder. <lb/>
25. <lb/>
Mô quels cha Christus ha spindrau, <lb/>
Quels van sagir en quei marcau, </body> </text></TEI>