Inna Canzun Da Durmantar — Üna canzun davart la cunpartonza 193
[f. 19a] INNA CANZUN
Da Durmantar ün char üffont
sa conta ent ilg miedi sco:
(Ineditum nach Ms. Sa.)
Il nies uffont vi jou ittar,
[f. 19b] Cun mia canzun ilg durmantar;
ludaus seig ilg scaffider sieu,
Ilg senger Dieu!
5 jlg qual ilg ha schi bein scaffieu.
Ti Deus, chilg has vallieu scaffir,
jlg völgias po er banadir.
Dai sanadat a nies uffont,
Chel vengic grond!
10 lai viver quel bears gis ad Ons!
Dai er ilg paun da minchia gi!
[f. 20a] A Bab a muma dits trer si.
Ti das als tiers ad ils utschels;
quont pli a quels,
15 Ca ti has andirrau par els.
Dai er a lgi, o Deus, ilg spirtt,
Chel seig als ses un grong cunfiert,
A Bab a muma dubadir,
Ad els survir;
20 A tuorp ils lai po buc vangir!
Dai gratia ti, o Deus, o Bab!
Chel ancanuschig la vardad,
[f. 20b] Da crer a far ilg dreg cun flis
Bears ons a gis,
25 Alur vangir elg soing Parvis.
Deus, dai a nus lagreiuels uffonts
En diember dad anzaconts onts!
Deus nus ha zunt da cor lagrau,
Nus Confortau,
30 Tuts bein scaffieus uffonts nus dau.
Vs hai jou mieu uffont itau,
Cun mia canzun ilg durmantau;
jlg nies uffont ei durmantaus.
Deus seig ludaus;
Deus velgig da ilg ver ruvaus!
Amen.
ÜNA CANZUN
[f.
71a]
davart la cunpartonza, ubadienscha, humalitad, Caretzia a Tema.
(Ineditum nach Ms. G.)
Iou ma bein ina gada
or silg feldt par ir a spase;
Tschung flu[r]s ieu lou catava,
Cun quelas gieu sulaze.
5 quelas hai jeu prieu cun meie,
hai prieu er avont meie,
Da quellas metter ora,
Co quel(s)as haigen numme.
Romanische Forschungen IV.
Lamprima flur ei nera,
10 Sa numna cunpartonza,
lei loma sco la Tschera,
lei ina buna schontza.
[f. 71b] stos cunpartar ad er surfrire
Tut quei, ca chi ven faig cungir,
15 a prender bein an pasche,
Scha ge chei sumelg asche.
13
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Inna Canzun Da Durmantar — Üna canzun davart la cunpartonza 193 <lb/>
[f. 19a] INNA CANZUN <lb/>
Da Durmantar ün char üffont <lb/>
sa conta ent ilg miedi sco: <lb/>
(Ineditum nach Ms. Sa.) <lb/>
Il nies uffont vi jou ittar, <lb/>
[f. 19b] Cun mia canzun ilg durmantar; <lb/>
ludaus seig ilg scaffider sieu, <lb/>
Ilg senger Dieu! <lb/>
5 jlg qual ilg ha schi bein scaffieu. <lb/>
Ti Deus, chilg has vallieu scaffir, <lb/>
jlg völgias po er banadir. <lb/>
Dai sanadat a nies uffont, <lb/>
Chel vengic grond! <lb/>
10 lai viver quel bears gis ad Ons! <lb/>
Dai er ilg paun da minchia gi! <lb/>
[f. 20a] A Bab a muma dits trer si. <lb/>
Ti das als tiers ad ils utschels; <lb/>
quont pli a quels, <lb/>
15 Ca ti has andirrau par els. <lb/>
Dai er a lgi, o Deus, ilg spirtt, <lb/>
Chel seig als ses un grong cunfiert, <lb/>
A Bab a muma dubadir, <lb/>
Ad els survir; <lb/>
20 A tuorp ils lai po buc vangir! <lb/>
Dai gratia ti, o Deus, o Bab! <lb/>
Chel ancanuschig la vardad, <lb/>
[f. 20b] Da crer a far ilg dreg cun flis <lb/>
Bears ons a gis, <lb/>
25 Alur vangir elg soing Parvis. <lb/>
Deus, dai a nus lagreiuels uffonts <lb/>
En diember dad anzaconts onts! <lb/>
Deus nus ha zunt da cor lagrau, <lb/>
Nus Confortau, <lb/>
30 Tuts bein scaffieus uffonts nus dau. <lb/>
Vs hai jou mieu uffont itau, <lb/>
Cun mia canzun ilg durmantau; <lb/>
jlg nies uffont ei durmantaus. <lb/>
Deus seig ludaus; <lb/>
Deus velgig da ilg ver ruvaus! <lb/>
Amen. <lb/>
ÜNA CANZUN <lb/>
[f. <lb/>
71a] <lb/>
davart la cunpartonza, ubadienscha, humalitad, Caretzia a Tema. <lb/>
(Ineditum nach Ms. G.) <lb/>
Iou ma bein ina gada <lb/>
or silg feldt par ir a spase; <lb/>
Tschung flu[r]s ieu lou catava, <lb/>
Cun quelas gieu sulaze. <lb/>
5 quelas hai jeu prieu cun meie, <lb/>
hai prieu er avont meie, <lb/>
Da quellas metter ora, <lb/>
Co quel(s)as haigen numme. <lb/>
Romanische Forschungen IV. <lb/>
Lamprima flur ei nera, <lb/>
10 Sa numna cunpartonza, <lb/>
lei loma sco la Tschera, <lb/>
lei ina buna schontza. <lb/>
[f. 71b] stos cunpartar ad er surfrire <lb/>
Tut quei, ca chi ven faig cungir, <lb/>
15 a prender bein an pasche, <lb/>
Scha ge chei sumelg asche. <lb/>
13 </body> </text></TEI>