Ils Psalms d' ilg soinc prophet
121
Cun Psalms vi jou tei semper celebrar
Parquei ca ti tieu Reg has lieu gidar.
[p. 70] 11 Cun tieu bratsch has spindrau quel ord' l' anguscha
La tia gronda grazja chel gaud ussa
[p. 71] David tieu char unschieu numnadameng
Ad elg vangir sieu semper petnameng.
[p. 557] Ilg CXLVII. Psalm.
1 LUdeit ilg Senger d' la pussonza
[p. 559] Parmur d' sis ovras d' ampurtonza,

Ilg ei ün faic a Deus plascheivel
Ludar ilg Senger buntadeivel.
Ierusalem tras grazja sia
Ha 'l bigiau, duvrau gistia,
Si' hierta ca fò spatatschada
[p. 560] Vont ons, ei ussa turnantada.
2 Ils cors ruts el puschpei scampenta
La sanadat a quels turnenta,
Lur plagas velgias malcureivlas
Cun madaschinnas sanadeivlas.
Ha 'l ligiau sur, 'l ha cunaschienscha
D' ilg cuors d' las steilas, la sabjenscha
Sia manidlameng las d' umbra
A cun lur agien num las numna.
3 Gronds ei nies Deus, sia grondezja.
Ha da pussonza la berezja,
Nuncumpilgeivl' ei la sabjenscha,
Sia, pussonz' a cunaschienscha.
Vers quels ca vivan en bassezja
Vult el mussar sia charezja,
Mo quels ch' ean pleins da garmaschia
Firr' el navend d' la vista sia.
4 Sin l' harpfa cun recunaschienscha
Cantei, ludei sia sabjenscha
El regia tuttas creatiras
Surtrai ilg tschiel cun nevlas scüras.
Par far curdar giu plievja bera
La quala bongia tutt' la terra
Tras quei noss culmens bi flureschan,
Si 'ls quals bers frigs ad ervas cre-
schan.
5 [p. 561] Ils thiers sulvadis el spisenta,
Ad ilg nies muvel el viventa,
Ils giuvens corfs, garrir sch' els vengian

D' el lur vivond' er quels' survengian
'L ha buc daleg da la fermezja
D' ilg bi cavalg, d' sia spertezja,
La comba ferma a lingiera
Da quel ca curra Deus buc mira.
6 Mo mai da quel Deus sa dalechia
Ca ven en fuorma zund perfechia
Tumer sieu num, schentar la spronza
Sin la buntad si' a pussonza.
Ierusalem ti stonza sia
Laude tieu Deus, sia gistia
Er ti ô Zion ta ragorda
Da ludar la misericorja.
7 Las tias portas el parchira
Pussentameng, chi dat vantira.
Ils tes uffonts el benedescha
En lur intent 'l ils favorescha.
El dat la pasch partut la terra
Giu d' tieu antschies fa 'l ir la guerra
Cun duns custeivels el t' angrascha
A cu' lg pli bien furment ca nascha.
8 [p. 562] Sieu plaid a velgia ch' ei
secretta
El or da tschiel si 'lg mund tarmetta,
Sin terra zund aneg quel curra,
A chei ch' ilg Senger vult lavura.
El fa vangir la neif curdada
Sco plats da louna scartatschada,
Er la pruinna sin la terra
Sc' ei fuss semnau or tschendra bera.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Ils Psalms d' ilg soinc prophet <lb/>
121 <lb/>
Cun Psalms vi jou tei semper celebrar <lb/>
Parquei ca ti tieu Reg has lieu gidar. <lb/>
[p. 70] 11 Cun tieu bratsch has spindrau quel ord' l' anguscha <lb/>
La tia gronda grazja chel gaud ussa <lb/>
[p. 71] David tieu char unschieu numnadameng <lb/>
Ad elg vangir sieu semper petnameng. <lb/>
[p. 557] Ilg CXLVII. Psalm. <lb/>
1 LUdeit ilg Senger d' la pussonza <lb/>
[p. 559] Parmur d' sis ovras d' ampurtonza, <lb/>
… <lb/>
Ilg ei ün faic a Deus plascheivel <lb/>
Ludar ilg Senger buntadeivel. <lb/>
Ierusalem tras grazja sia <lb/>
Ha 'l bigiau, duvrau gistia, <lb/>
Si' hierta ca fò spatatschada <lb/>
[p. 560] Vont ons, ei ussa turnantada. <lb/>
2 Ils cors ruts el puschpei scampenta <lb/>
La sanadat a quels turnenta, <lb/>
Lur plagas velgias malcureivlas <lb/>
Cun madaschinnas sanadeivlas. <lb/>
Ha 'l ligiau sur, 'l ha cunaschienscha <lb/>
D' ilg cuors d' las steilas, la sabjenscha <lb/>
Sia manidlameng las d' umbra <lb/>
A cun lur agien num las numna. <lb/>
3 Gronds ei nies Deus, sia grondezja. <lb/>
Ha da pussonza la berezja, <lb/>
Nuncumpilgeivl' ei la sabjenscha, <lb/>
Sia, pussonz' a cunaschienscha. <lb/>
Vers quels ca vivan en bassezja <lb/>
Vult el mussar sia charezja, <lb/>
Mo quels ch' ean pleins da garmaschia <lb/>
Firr' el navend d' la vista sia. <lb/>
4 Sin l' harpfa cun recunaschienscha <lb/>
Cantei, ludei sia sabjenscha <lb/>
El regia tuttas creatiras <lb/>
Surtrai ilg tschiel cun nevlas scüras. <lb/>
Par far curdar giu plievja bera <lb/>
La quala bongia tutt' la terra <lb/>
Tras quei noss culmens bi flureschan, <lb/>
Si 'ls quals bers frigs ad ervas cre- <lb/>
schan. <lb/>
5 [p. 561] Ils thiers sulvadis el spisenta, <lb/>
Ad ilg nies muvel el viventa, <lb/>
Ils giuvens corfs, garrir sch' els vengian <lb/>
… <lb/>
D' el lur vivond' er quels' survengian <lb/>
'L ha buc daleg da la fermezja <lb/>
D' ilg bi cavalg, d' sia spertezja, <lb/>
La comba ferma a lingiera <lb/>
Da quel ca curra Deus buc mira. <lb/>
6 Mo mai da quel Deus sa dalechia <lb/>
Ca ven en fuorma zund perfechia <lb/>
Tumer sieu num, schentar la spronza <lb/>
Sin la buntad si' a pussonza. <lb/>
Ierusalem ti stonza sia <lb/>
Laude tieu Deus, sia gistia <lb/>
Er ti ô Zion ta ragorda <lb/>
Da ludar la misericorja. <lb/>
7 Las tias portas el parchira <lb/>
Pussentameng, chi dat vantira. <lb/>
Ils tes uffonts el benedescha <lb/>
En lur intent 'l ils favorescha. <lb/>
El dat la pasch partut la terra <lb/>
Giu d' tieu antschies fa 'l ir la guerra <lb/>
Cun duns custeivels el t' angrascha <lb/>
A cu' lg pli bien furment ca nascha. <lb/>
8 [p. 562] Sieu plaid a velgia ch' ei <lb/>
secretta <lb/>
El or da tschiel si 'lg mund tarmetta, <lb/>
Sin terra zund aneg quel curra, <lb/>
A chei ch' ilg Senger vult lavura. <lb/>
El fa vangir la neif curdada <lb/>
Sco plats da louna scartatschada, <lb/>
Er la pruinna sin la terra <lb/>
Sc' ei fuss semnau or tschendra bera. </body> </text></TEI>