Ün cudischet da soinchias historias
75
7 Puschpei ansemmel ean vangi.
Buc quescher chiou pudennen pli,
S' han quei rischdau dascuse.
Ilg tentament,
Vett els prieu ent,
Ch' els fovan zunt rabgiusi.
8 Nus ngin ounc or stuver mirar
Un temps, ca nus la ngin afflar,
Schenn, els ounc damparseie.
Quou daventà,
Ca quella mà,
Cun duas elg iert puschpeie.
9 Els fonn' zuppai elg iert dascus.
Par balsam à savun meit vus,
Schett ell', à faschineite,
Jou vi boingiar,
A mi lavar,
[p. 139] Ils ischs cun vus cludeite.
10 Quou nginn' nou tiers ils mals Cusslgiers

Ils ischs schenn' els serrai ean tiers,
Cun nus deis ti dormire.
Nagin po ver,
Scha ti vol crer,
Schillgog ngin nus à gire:
11 Nus veigian tei cun ün Juvnal,
Afflau dascus figent quou mal,
Quel seigig staus zunt fermse.
Seig or tilaus,
Navent mitschaus.
O list; ô fraud da schelmse!
12 Susann' antschiet ha suspirar
Ah! co dei jou à mouns pillgiar,
Sch' jou ngist sto jou pirire.
Schi' jou buc savund,
Mi leits vus zunt,
En priguel mei radire.
13 Po jou ber ont vi Deus tumer,
Sch' jou zenza culpa je sto ver,
Ch' ei faic mi ven antierte.
Ell' ha bargieu
Tschels han garrieu,
[p. 140] Arvennan lg' isch d' ilg ierte.
14 Ilg pievel d' casa tiers curdà
Susanna l' ün da quels chisà,
Sco' ls vevan schmanatschaue,
Quel ei fugieus,
Navent stulieus.
Ca nus vein angartaue.
15 Da quell' han els tont mal plidau,
Ca ses fumelgs sh' an turpiau,
Parchei ch' els mai n' han gieue.
La tal sgrischur,
A tal zanur,
Da lur Patrunn' udieue.
16 Susanna lur à casa mà,
Lgi Bab a Mumma tut rischdà,
Co ella ngis squitschada.
Mo lg' auter gi,
Ean els vangi,
A dreg la cummondada.
17 La ngit vont dreg cun ses Parents,
Cun Bab, uffonts, à cunuschents,
Ha cauldamenc bargieue.
Sün Tschiel mirâ,
Chi la guardà,
[p. 141] Ha er bargir stuvieue.
18 Mo quels dus velgs han cummondau,
Ch' ilg piez lgi deigig ngir scarpau,
Giu d' ilg sieu chiau navente.
Par ounc puder,
Si' vista ver,
Cun quei ver lagramente.
19 Els lgi maten' lur mouns s' ilg chiau
Sco' lg urden fò han els girau.
Nus vein la vieu quei gie,
En mal daleg,
Rumpont da leg,
Ad essan tiers currie.
20 Nus quei Juvnal vein lieu pillgiar,
Ell fo pli ferms pudet mitschar.
La vein lur dumondaue.
Chi quel seig staus,
Ca seig mitschaus?
Mo l' ha nus pauc dichiaue.
21 A quels Derschaders tut cartet.
Da l' ancrappar ancunaschet.
Susann' ha fig garrieue
[p. 142] Chei dei jou gir,
Jou sto morir,
P' ilg plaid ch' els han manchieue.
22 O Senger Deus, ô Bab grazius!
Ca sas secrets, à faics dascus,
Ti sas sagiramenge,
Ca tut lur gir,
Ei spir manchir,
Spir lists, angonnamentse.
23 Deus ha prieu si quel uratiun,
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Ün cudischet da soinchias historias <lb/>
75 <lb/>
7 Puschpei ansemmel ean vangi. <lb/>
Buc quescher chiou pudennen pli, <lb/>
S' han quei rischdau dascuse. <lb/>
Ilg tentament, <lb/>
Vett els prieu ent, <lb/>
Ch' els fovan zunt rabgiusi. <lb/>
8 Nus ngin ounc or stuver mirar <lb/>
Un temps, ca nus la ngin afflar, <lb/>
Schenn, els ounc damparseie. <lb/>
Quou daventà, <lb/>
Ca quella mà, <lb/>
Cun duas elg iert puschpeie. <lb/>
9 Els fonn' zuppai elg iert dascus. <lb/>
Par balsam à savun meit vus, <lb/>
Schett ell', à faschineite, <lb/>
Jou vi boingiar, <lb/>
A mi lavar, <lb/>
[p. 139] Ils ischs cun vus cludeite. <lb/>
10 Quou nginn' nou tiers ils mals Cusslgiers <lb/>
… <lb/>
Ils ischs schenn' els serrai ean tiers, <lb/>
Cun nus deis ti dormire. <lb/>
Nagin po ver, <lb/>
Scha ti vol crer, <lb/>
Schillgog ngin nus à gire: <lb/>
11 Nus veigian tei cun ün Juvnal, <lb/>
Afflau dascus figent quou mal, <lb/>
Quel seigig staus zunt fermse. <lb/>
Seig or tilaus, <lb/>
Navent mitschaus. <lb/>
O list; ô fraud da schelmse! <lb/>
12 Susann' antschiet ha suspirar <lb/>
Ah! co dei jou à mouns pillgiar, <lb/>
Sch' jou ngist sto jou pirire. <lb/>
Schi' jou buc savund, <lb/>
Mi leits vus zunt, <lb/>
En priguel mei radire. <lb/>
13 Po jou ber ont vi Deus tumer, <lb/>
Sch' jou zenza culpa je sto ver, <lb/>
Ch' ei faic mi ven antierte. <lb/>
Ell' ha bargieu <lb/>
Tschels han garrieu, <lb/>
[p. 140] Arvennan lg' isch d' ilg ierte. <lb/>
14 Ilg pievel d' casa tiers curdà <lb/>
Susanna l' ün da quels chisà, <lb/>
Sco' ls vevan schmanatschaue, <lb/>
Quel ei fugieus, <lb/>
Navent stulieus. <lb/>
Ca nus vein angartaue. <lb/>
15 Da quell' han els tont mal plidau, <lb/>
Ca ses fumelgs sh' an turpiau, <lb/>
Parchei ch' els mai n' han gieue. <lb/>
La tal sgrischur, <lb/>
A tal zanur, <lb/>
Da lur Patrunn' udieue. <lb/>
16 Susanna lur à casa mà, <lb/>
Lgi Bab a Mumma tut rischdà, <lb/>
Co ella ngis squitschada. <lb/>
Mo lg' auter gi, <lb/>
Ean els vangi, <lb/>
A dreg la cummondada. <lb/>
17 La ngit vont dreg cun ses Parents, <lb/>
Cun Bab, uffonts, à cunuschents, <lb/>
Ha cauldamenc bargieue. <lb/>
Sün Tschiel mirâ, <lb/>
Chi la guardà, <lb/>
[p. 141] Ha er bargir stuvieue. <lb/>
18 Mo quels dus velgs han cummondau, <lb/>
Ch' ilg piez lgi deigig ngir scarpau, <lb/>
Giu d' ilg sieu chiau navente. <lb/>
Par ounc puder, <lb/>
Si' vista ver, <lb/>
Cun quei ver lagramente. <lb/>
19 Els lgi maten' lur mouns s' ilg chiau <lb/>
Sco' lg urden fò han els girau. <lb/>
Nus vein la vieu quei gie, <lb/>
En mal daleg, <lb/>
Rumpont da leg, <lb/>
Ad essan tiers currie. <lb/>
20 Nus quei Juvnal vein lieu pillgiar, <lb/>
Ell fo pli ferms pudet mitschar. <lb/>
La vein lur dumondaue. <lb/>
Chi quel seig staus, <lb/>
Ca seig mitschaus? <lb/>
Mo l' ha nus pauc dichiaue. <lb/>
21 A quels Derschaders tut cartet. <lb/>
Da l' ancrappar ancunaschet. <lb/>
Susann' ha fig garrieue <lb/>
[p. 142] Chei dei jou gir, <lb/>
Jou sto morir, <lb/>
P' ilg plaid ch' els han manchieue. <lb/>
22 O Senger Deus, ô Bab grazius! <lb/>
Ca sas secrets, à faics dascus, <lb/>
Ti sas sagiramenge, <lb/>
Ca tut lur gir, <lb/>
Ei spir manchir, <lb/>
Spir lists, angonnamentse. <lb/>
23 Deus ha prieu si quel uratiun, </body> </text></TEI>