176
Schentaments da Flem
3°. Da Callond' Avust pon las Cauras ir, un gi Si Cassons, ad ilg
auter Si Platta, ad aschia adinn' ün gi par lgauter. Las Cauras da Fidaz
dein da quou d' anvi ver nagins dregs dad ir Sin L' Alp Sura da Vacas, a
quei Sut una Cruna fallonza, tontas gadas sco ei vangiss Surpassau. Lg'
5 Atun cur nossa bieschia ei Si Culm, dein las Cauras er buc ir Si, antroqua
S' ils pli davos oig gis, avont ca la bieschia vengig giu da Culm a Casa.
4°. Eis ei dau tiers, ca sch' ei fuss anqualchin, ca vess da basengs par
Sia Casada d' una Vaca, ei seig da taner a Casa ner da metter ad Alp,
Scha po el quella cun Sia Comoditad cumprar, mo bucca prender si mai
10 p' ilg laig, ner far anqual marcantia cun ella, [fol. 3b] par gudingiar quoutras
… anqual caussa, Sut fallonza dad una Cruna, la quala dei vangir trachi' ent
senza grazia da quel c' ha fallieu. Quei dei er vangir antalleg davart la
bieschia Schiggia. Er dei ei esser Scumandau, ca nagin possig prender Si
bieschia eastra, par taner a Casa, Sco antroquan ussa ei daventau, Sut
15 l' aduala fallonza.
5°. Scha Cassons a Platta fussan curclai Sut cun neif, ch' els pudessan
cun la bieschia lou bucca Star, Schi pon els gunchir giu antroqua elg Prau
d' ilg Urs; mo aschi bauld ca la neif tschessa, Scha dein els Suenter la neif
turnar cun la bieschia en l' Alp. A Sch' ilg Prau d' ilg Urs fuss er curclau
20 Sut cun neif, Scha pon els vangir a Casa cun la bieschia.
Lousperas ei ei er Serrau giu, ca quels da Platta possian ansemblameng
… cun las Vaccas da Casa pascar S' ilg Plaun Valatsch.
Er eis ei Scumandau da prender si Platta nursas par las vender, a
far marcantia cun ellas.
25 6°. En cas ch' ei daventass, ch' ün ner plis vessan una Vaca, ca vess
bucca faig vadi avont ca cargar ad Alp, Schi dei quella ver term 10 gis,
da Spender minchiagi 8. Crizers, a lura cur ils diesch gis ean [fol. 4b]
vargai, a la Vacca ei larga d' ilg vadi, Scha dei ella vangir prid' en la
Caschada a quintar, ad ilg Pur, c' ha quella Vacca, dei adinn' esser culponts
30 da pagar suenter ils gis. Mo Scha la Vacca figess bucca vadi avont ils
diesch gis, dei la Caschada buc esser culponta da la prender ent pli.
7°. Cugl parchir ner far a mezas ven ei laschau sco da vegl ei stau.
8°. … Lg' Atun cur la bieschia ei si Culm, dei Muntatsch, Calgia Spessa,
Lainis, (chei) ch' ei Sut la via nova esser liber, a bucca vangir paschentau
35 Sco ils beins da Casa, Senza lubienscha d' ilg Oberkeit, ei Seig ch' ilg Culm
Seig curclaus cun neif ner buc.
9°. Tuccont tiers ils bos antirs, Scha dei minchia Girau muntaner ün,
ca Seig blaus ner fuscs, gronds a Sufficients, ad ils Giraus dein da quou
d' anvi puder taner nagins taurs ners, ne maccords brins, par Survir a lgi
40 Cumin; ad a nossa Duna dein quels bos antirs tuts, ils pings aschibein Sco
ils gronds, esser Sufficients, a vangir catschai Sin ilg platz, par vangir visitai
d' ilg Cumin a Cuvigs, Sch' els Seigian Sufficients, bels a gronds, Sco Sisur' ei
[fol. 5b] Scrit, ner bucca, a Sch' ei vangiss afflau ilg contrari, Scha dei ilg
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 176 <lb/>
Schentaments da Flem <lb/>
3°. Da Callond' Avust pon las Cauras ir, un gi Si Cassons, ad ilg <lb/>
auter Si Platta, ad aschia adinn' ün gi par lgauter. Las Cauras da Fidaz <lb/>
dein da quou d' anvi ver nagins dregs dad ir Sin L' Alp Sura da Vacas, a <lb/>
quei Sut una Cruna fallonza, tontas gadas sco ei vangiss Surpassau. Lg' <lb/>
5 Atun cur nossa bieschia ei Si Culm, dein las Cauras er buc ir Si, antroqua <lb/>
S' ils pli davos oig gis, avont ca la bieschia vengig giu da Culm a Casa. <lb/>
4°. Eis ei dau tiers, ca sch' ei fuss anqualchin, ca vess da basengs par <lb/>
Sia Casada d' una Vaca, ei seig da taner a Casa ner da metter ad Alp, <lb/>
Scha po el quella cun Sia Comoditad cumprar, mo bucca prender si mai <lb/>
10 p' ilg laig, ner far anqual marcantia cun ella, [fol. 3b] par gudingiar quoutras <lb/>
… anqual caussa, Sut fallonza dad una Cruna, la quala dei vangir trachi' ent <lb/>
senza grazia da quel c' ha fallieu. Quei dei er vangir antalleg davart la <lb/>
bieschia Schiggia. Er dei ei esser Scumandau, ca nagin possig prender Si <lb/>
bieschia eastra, par taner a Casa, Sco antroquan ussa ei daventau, Sut <lb/>
15 l' aduala fallonza. <lb/>
5°. Scha Cassons a Platta fussan curclai Sut cun neif, ch' els pudessan <lb/>
cun la bieschia lou bucca Star, Schi pon els gunchir giu antroqua elg Prau <lb/>
d' ilg Urs; mo aschi bauld ca la neif tschessa, Scha dein els Suenter la neif <lb/>
turnar cun la bieschia en l' Alp. A Sch' ilg Prau d' ilg Urs fuss er curclau <lb/>
20 Sut cun neif, Scha pon els vangir a Casa cun la bieschia. <lb/>
Lousperas ei ei er Serrau giu, ca quels da Platta possian ansemblameng <lb/>
… cun las Vaccas da Casa pascar S' ilg Plaun Valatsch. <lb/>
Er eis ei Scumandau da prender si Platta nursas par las vender, a <lb/>
far marcantia cun ellas. <lb/>
25 6°. En cas ch' ei daventass, ch' ün ner plis vessan una Vaca, ca vess <lb/>
bucca faig vadi avont ca cargar ad Alp, Schi dei quella ver term 10 gis, <lb/>
da Spender minchiagi 8. Crizers, a lura cur ils diesch gis ean [fol. 4b] <lb/>
vargai, a la Vacca ei larga d' ilg vadi, Scha dei ella vangir prid' en la <lb/>
Caschada a quintar, ad ilg Pur, c' ha quella Vacca, dei adinn' esser culponts <lb/>
30 da pagar suenter ils gis. Mo Scha la Vacca figess bucca vadi avont ils <lb/>
diesch gis, dei la Caschada buc esser culponta da la prender ent pli. <lb/>
7°. Cugl parchir ner far a mezas ven ei laschau sco da vegl ei stau. <lb/>
8°. … Lg' Atun cur la bieschia ei si Culm, dei Muntatsch, Calgia Spessa, <lb/>
Lainis, (chei) ch' ei Sut la via nova esser liber, a bucca vangir paschentau <lb/>
35 Sco ils beins da Casa, Senza lubienscha d' ilg Oberkeit, ei Seig ch' ilg Culm <lb/>
Seig curclaus cun neif ner buc. <lb/>
9°. Tuccont tiers ils bos antirs, Scha dei minchia Girau muntaner ün, <lb/>
ca Seig blaus ner fuscs, gronds a Sufficients, ad ils Giraus dein da quou <lb/>
d' anvi puder taner nagins taurs ners, ne maccords brins, par Survir a lgi <lb/>
40 Cumin; ad a nossa Duna dein quels bos antirs tuts, ils pings aschibein Sco <lb/>
ils gronds, esser Sufficients, a vangir catschai Sin ilg platz, par vangir visitai <lb/>
d' ilg Cumin a Cuvigs, Sch' els Seigian Sufficients, bels a gronds, Sco Sisur' ei <lb/>
[fol. 5b] Scrit, ner bucca, a Sch' ei vangiss afflau ilg contrari, Scha dei ilg </body> </text></TEI>