632
Jacobus Antonius Vulpius et Jacobus Dorta
… usche 'ns amuossa quai eir sufficiaintamaing l' experienza stessa, è
l' event da tuots fats.
Perche ans sun circa 20. ch' eug in fine nominâ JACOBO DORTA
à VULPERA, tuot tras Providenza divina, m' ha impissâ è tût avant da
5 drizar in pê üna Stamparia, eir cun Instanza è cosalg da meis chiar bap
HENRIC DORTA à VULPERA p. m. è bod sün quai fat provisiun da
Characters bain blers: Schi aise interim dvantâ chia cun mais s' ha eir intramiss
… il Mlo. Revd. St. JON PITSCHEN SALUZ p. m. meritissem Mnr.
dalla Baselgia da Laguin, [il qual vi' avant haveiva cun grand stüdi è
10 cuost fat stampar Genesin] & havain da compagnia drizâ la Stamparia in
pê, cun proposit eir da continuar in la Stampa dalla Sacra Bibla: Mo
gniand bod il cours da sia vita complì, è ch' el tras gratia ais pro Deis
clamâ in tschel, haviand eir fat stampar Exodum, schi haun però al tandem
seis filgs, il Revd. St. ANDREIA SALUZ, hossa deng Minister à Castris,
15 è 'l Hon. Sr. JOANNES SALUZ, frars, per blers respets, renunciâ è surdat
la Stamparia tuotta cun il Privilegi da Cumünas Terras insemel à mai qui
supranominad.
Inuonder nualhura, in fine qui nominads, conferind supra tots fats
inter nus, ins havain insemel conliads, è da compagnia, sco indengs è
20 debels Instrumaints, intramiss, pigliand Deis in ajüd, veziand chia 'l desideri
… è voluntà da scodün eira chia quaista S. [f. A2] Ovra gniss missa in esser;
mo brich in blers Cudeschs separads, mo tuot in ün Volumen, il V. è N. T.
insemmel: schi gnand usche da blers recerchiads, cumbain luttand, è fand
blers pissêrs è cosalgs, ins havain nus però in respet dalla santità dall'
25 Ovra, è bramma dal pövel, servind quai in particolat alla gloria ed honûr
da Deis, à promotiun da seis S. Pled, edificatiun da sia Baselgia, & al
etern salüd da nossas ormas; il qual nus tuots eschen obligs da cerchar è
promover, sco serviaints da Jesu Christo, è dispensaduors dals mysteris divins,
laschads volvet à tour quel greif carg, in Nom dal Segner, sur da nus,
30 ins cuffartand sün Deis ch' el veng' ans assister cun la virtüd da seis
S. Spirt pro üna tal' sanct' Ovra; è cun fidelas è devotas Oratiuns l' havain
nus clamâ in ajüd: il qual sc' ün bun Bap chi nun bandun' ils seis, mo
'ls ha da tuot temps cuffortads è dats ardimaint in luc bun proposit via
l' ovra dal pled da sia gratia, ed impromiss sia assistenza ed ajüd: usche
35 nun ha el via da nus eir brichia manchâ in quaist nos bun proposit da
'ns far vair l' ajüd da sia gratia, è' ns assister cun sia divina virtüd è
pussanza: tal chia nus, é scodün pudain vair è cognuoscher chia quaist
tuot vain eir dalla Providenza è dispositiun dal Segner.
Essendo nus dimena antrats in l' Ær da Jesu Christi, è chia la Spia
da quella bella, püra, clæra Früja ais büttad' oura, è gnüda à madüranza,
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 632 <lb/>
Jacobus Antonius Vulpius et Jacobus Dorta <lb/>
… usche 'ns amuossa quai eir sufficiaintamaing l' experienza stessa, è <lb/>
l' event da tuots fats. <lb/>
Perche ans sun circa 20. ch' eug in fine nominâ JACOBO DORTA <lb/>
à VULPERA, tuot tras Providenza divina, m' ha impissâ è tût avant da <lb/>
5 drizar in pê üna Stamparia, eir cun Instanza è cosalg da meis chiar bap <lb/>
HENRIC DORTA à VULPERA p. m. è bod sün quai fat provisiun da <lb/>
Characters bain blers: Schi aise interim dvantâ chia cun mais s' ha eir intramiss <lb/>
… il Mlo. Revd. St. JON PITSCHEN SALUZ p. m. meritissem Mnr. <lb/>
dalla Baselgia da Laguin, [il qual vi' avant haveiva cun grand stüdi è <lb/>
10 cuost fat stampar Genesin] & havain da compagnia drizâ la Stamparia in <lb/>
pê, cun proposit eir da continuar in la Stampa dalla Sacra Bibla: Mo <lb/>
gniand bod il cours da sia vita complì, è ch' el tras gratia ais pro Deis <lb/>
clamâ in tschel, haviand eir fat stampar Exodum, schi haun però al tandem <lb/>
seis filgs, il Revd. St. ANDREIA SALUZ, hossa deng Minister à Castris, <lb/>
15 è 'l Hon. Sr. JOANNES SALUZ, frars, per blers respets, renunciâ è surdat <lb/>
la Stamparia tuotta cun il Privilegi da Cumünas Terras insemel à mai qui <lb/>
supranominad. <lb/>
Inuonder nualhura, in fine qui nominads, conferind supra tots fats <lb/>
inter nus, ins havain insemel conliads, è da compagnia, sco indengs è <lb/>
20 debels Instrumaints, intramiss, pigliand Deis in ajüd, veziand chia 'l desideri <lb/>
… è voluntà da scodün eira chia quaista S. [f. A2] Ovra gniss missa in esser; <lb/>
mo brich in blers Cudeschs separads, mo tuot in ün Volumen, il V. è N. T. <lb/>
insemmel: schi gnand usche da blers recerchiads, cumbain luttand, è fand <lb/>
blers pissêrs è cosalgs, ins havain nus però in respet dalla santità dall' <lb/>
25 Ovra, è bramma dal pövel, servind quai in particolat alla gloria ed honûr <lb/>
da Deis, à promotiun da seis S. Pled, edificatiun da sia Baselgia, & al <lb/>
etern salüd da nossas ormas; il qual nus tuots eschen obligs da cerchar è <lb/>
promover, sco serviaints da Jesu Christo, è dispensaduors dals mysteris divins, <lb/>
laschads volvet à tour quel greif carg, in Nom dal Segner, sur da nus, <lb/>
30 ins cuffartand sün Deis ch' el veng' ans assister cun la virtüd da seis <lb/>
S. Spirt pro üna tal' sanct' Ovra; è cun fidelas è devotas Oratiuns l' havain <lb/>
nus clamâ in ajüd: il qual sc' ün bun Bap chi nun bandun' ils seis, mo <lb/>
'ls ha da tuot temps cuffortads è dats ardimaint in luc bun proposit via <lb/>
l' ovra dal pled da sia gratia, ed impromiss sia assistenza ed ajüd: usche <lb/>
35 nun ha el via da nus eir brichia manchâ in quaist nos bun proposit da <lb/>
'ns far vair l' ajüd da sia gratia, è' ns assister cun sia divina virtüd è <lb/>
pussanza: tal chia nus, é scodün pudain vair è cognuoscher chia quaist <lb/>
tuot vain eir dalla Providenza è dispositiun dal Segner. <lb/>
Essendo nus dimena antrats in l' Ær da Jesu Christi, è chia la Spia <lb/>
da quella bella, püra, clæra Früja ais büttad' oura, è gnüda à madüranza, </body> </text></TEI>