Martyrologium magnum
233
eir s' florescha baut, 'l cor chi es à Dieu surdat. Els interim giauden, s'
containten & s' allegran della spirituala & interna pace chi trapassa il captum
& intellet human; primò cun Dieu, in Christo cū els placá & reconciliá:
lhura cū se sves, in il jüdamaint della vera allegreza [fol. 3b] & contanteza da
lur cor & anim: tandem cun lur frars & confederats in la religon & cretta, 5
del consensu & voluntat dels quals, els s' tegnen būs & fan granda 'stima.
Chi s' fortifichen pür & s' confermen ils Crastians carnals & Mundans, in lur
calamitat cū la lege della natüra, cü la fatala necessitat, cun la lüm del
jntellet, cun il exempel dels oters, cun il usu del temp & oters tals impotents
… arguments, sperand cun quels da podair emerger & s' extricar or 10
del vortice & virbel del cōtrari; els vegnē á perder il früt da tal confort.
Jl Bab dellas comiserations ha provist sia sudada cun üna divina panoplia
& armatura & impli lur cors cun dulcissem lamjamaint da salüdaivlas
consolations; tras il qual tot els, sine vents naturals, dovrand ils rembels
della gratia, la vella del sanctuari da Jehova & l' ancora della spranza, 15
supereschen il grand Oceano dellas persecutions & passen tras il impetuos
Pelago da tots surmaduors, & sco constanta … & fidella sudada da Christi,
haviand deponü la sarcina & valisch del pucca, combatten sot secura spranza
della victoria, valerosamang contra tots lur inimis. Duas richas fontanas
da tallas efficaces consolations sun a no apertas in las divinas scripturas 20
del V. & N. T. Una es abundante da dutschas promissions, chi lamiajen
ils cors languents: L' otra es plena da glorios excempels, chi splēduren sco
Perlas & pedras preciosas: or da quella vegnen ils anims smarits & à terra
büttats, darcheu allegrats & in pe drizats, tras la contemplation dellas
personas, dels temps, dellas mutations della Baselgia, chi baut sco la luna 25
calla & pigla gio, baut darcheu crescha & s' adampja, & dellas periodos
della Baselgia huossa militante & fluctante, baut emergente & victorizante.
Jl qual tot es comprais in las prædictions del Spirt S. in il Thesaur alla
Baselgia solùm confidá & in seis ravuolg reponü. Mo il plü vain quai representà
… in la divina Apocalipsi da Johañis il sanct Theologi, plena da 30
Mysterys, chi sū tras il complimaint dal temp baut aperts & manifests, la
quala propona la incunabula, incremēta & progress del Reginam da Christi,
las combattas dels sancts & las miraculosas victorias contra il Dragun
cotschē & seis perniciôs & periculôs instruments. Che havess podü gnir
ordinà, mossà & revelá, per bain, secureza & cōfort della Christiana 35
Baselgia, la quala vain del Mond & seis principe [fol. 4a] da contin oppugnada
& ãgoschiada, plü Divin & excellent, co las gloriosas prædictiōs & Prophetias,
in part completas, in part chi in il compliment del temp han da gnir
complidas; davart la forza da l' üna & davart il ingañ, astutia & conats
da l' otra, Bestia; davart il interior & exterior habit della Putana Babylonica; 40
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Martyrologium magnum <lb/>
233 <lb/>
eir s' florescha baut, 'l cor chi es à Dieu surdat. Els interim giauden, s' <lb/>
containten & s' allegran della spirituala & interna pace chi trapassa il captum <lb/>
& intellet human; primò cun Dieu, in Christo cū els placá & reconciliá: <lb/>
lhura cū se sves, in il jüdamaint della vera allegreza [fol. 3b] & contanteza da <lb/>
lur cor & anim: tandem cun lur frars & confederats in la religon & cretta, 5 <lb/>
del consensu & voluntat dels quals, els s' tegnen būs & fan granda 'stima. <lb/>
Chi s' fortifichen pür & s' confermen ils Crastians carnals & Mundans, in lur <lb/>
calamitat cū la lege della natüra, cü la fatala necessitat, cun la lüm del <lb/>
jntellet, cun il exempel dels oters, cun il usu del temp & oters tals impotents <lb/>
… arguments, sperand cun quels da podair emerger & s' extricar or 10 <lb/>
del vortice & virbel del cōtrari; els vegnē á perder il früt da tal confort. <lb/>
Jl Bab dellas comiserations ha provist sia sudada cun üna divina panoplia <lb/>
& armatura & impli lur cors cun dulcissem lamjamaint da salüdaivlas <lb/>
consolations; tras il qual tot els, sine vents naturals, dovrand ils rembels <lb/>
della gratia, la vella del sanctuari da Jehova & l' ancora della spranza, 15 <lb/>
supereschen il grand Oceano dellas persecutions & passen tras il impetuos <lb/>
Pelago da tots surmaduors, & sco constanta … & fidella sudada da Christi, <lb/>
haviand deponü la sarcina & valisch del pucca, combatten sot secura spranza <lb/>
della victoria, valerosamang contra tots lur inimis. Duas richas fontanas <lb/>
da tallas efficaces consolations sun a no apertas in las divinas scripturas 20 <lb/>
del V. & N. T. Una es abundante da dutschas promissions, chi lamiajen <lb/>
ils cors languents: L' otra es plena da glorios excempels, chi splēduren sco <lb/>
Perlas & pedras preciosas: or da quella vegnen ils anims smarits & à terra <lb/>
büttats, darcheu allegrats & in pe drizats, tras la contemplation dellas <lb/>
personas, dels temps, dellas mutations della Baselgia, chi baut sco la luna 25 <lb/>
calla & pigla gio, baut darcheu crescha & s' adampja, & dellas periodos <lb/>
della Baselgia huossa militante & fluctante, baut emergente & victorizante. <lb/>
Jl qual tot es comprais in las prædictions del Spirt S. in il Thesaur alla <lb/>
Baselgia solùm confidá & in seis ravuolg reponü. Mo il plü vain quai representà <lb/>
… in la divina Apocalipsi da Johañis il sanct Theologi, plena da 30 <lb/>
Mysterys, chi sū tras il complimaint dal temp baut aperts & manifests, la <lb/>
quala propona la incunabula, incremēta & progress del Reginam da Christi, <lb/>
las combattas dels sancts & las miraculosas victorias contra il Dragun <lb/>
cotschē & seis perniciôs & periculôs instruments. Che havess podü gnir <lb/>
ordinà, mossà & revelá, per bain, secureza & cōfort della Christiana 35 <lb/>
Baselgia, la quala vain del Mond & seis principe [fol. 4a] da contin oppugnada <lb/>
& ãgoschiada, plü Divin & excellent, co las gloriosas prædictiōs & Prophetias, <lb/>
in part completas, in part chi in il compliment del temp han da gnir <lb/>
complidas; davart la forza da l' üna & davart il ingañ, astutia & conats <lb/>
da l' otra, Bestia; davart il interior & exterior habit della Putana Babylonica; 40 </body> </text></TEI>