216
Ulric de Salutz
l' obedientia d' Isac, la temma da Jacob, ils custüms da Joseph, la pietà da' l
juven Tobia, & à meis Padernurs da la cretta d' Abraham, la benedictiun
d' Isac, la protectiun da Jacob, la ventüra da Joseph, è la misericordia da' l
vëlg Tobia, láscha' ls in üna paschaivla quieta vita dvantar vëlgs in tota
5 pasch & uniun, lumaigia la fadia da lur crusch, è güda quella purtar,
exauda lur Oratiuns, è benedescha lur nudrigiamaint, acio ch' els in lur
vëlgs dits nun hagian manguel, il qual es à vëlgs in lur vëgs dits ün
grand fastidi: Schi conserva' ls è perchüra' ls da tot mal da' l corp è da
l' orma è cur els sun madürs pro la mort, schi völgias dar ad' els ün leiv
10 sön pro la mort, chia lur corps possen ngir tschantats in lur chiambras da
pussar, [p. 480] è lur ormas pilgia sü pro tai in la cestiala Patria.
O Gratius Deis, Bap cêlestial, da à mai lhura la gratia, ch' eug meis
chiars Padernurs ma nun contuorbla ne cun mal far ils metta in læd,
cordöli, è melancholia, dimpersai ch' eug saimper cun ün bun deportamaint,
15 buna vita, è demanamaint iminchiadi plü ils alleigra, acio chia lur benedictiun
… paussa sur mai, è reista sura da mai mia vit' oura: Eir cun viver
in tota amur è concordia cun mia fradlgianza, possa meis Padernurs saimper
allegrar; Schi láscha' m Segner crescher sü, ch' eug pilgia pro in sapientia,
æta è gratia, pro tai meis gratius Deis, è Bap Cêlestial, è pro tots ils
20 crastians, quest tot rou eug in virtüt da' l S. Spiert, in JEsu Christo. Amen.
Canzun da pietus Infants, per lur Padernurs.
In la melodia, sco; Eug völg cantar, è Psalmiar. Plat. 1zz.
1. Il Deis Aetern, è tot Pussant
Recerchia saimper tegnia
Da seis fidels è chiars Infants
Ch' els invlidar nun völgian
5 2. Fich d' honorar lur Paàernurs
A quai sur terr' adüna
A quels da sporscher grand honur
A saimper da contina.
3. Cun quella nöbl' impromischun
10 Da prolongar sur terra
Lur dits, cun pasch è paus fich bun
Sainza dispitt' è guerra.
4. E stant' eir eug quel nom d' Infant
Port: Schi mai völgias storscher
15 Cun teis agüd saimper Pussant
Honur da 'ls pudair sporscher.
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 216 <lb/>
Ulric de Salutz <lb/>
l' obedientia d' Isac, la temma da Jacob, ils custüms da Joseph, la pietà da' l <lb/>
juven Tobia, & à meis Padernurs da la cretta d' Abraham, la benedictiun <lb/>
d' Isac, la protectiun da Jacob, la ventüra da Joseph, è la misericordia da' l <lb/>
vëlg Tobia, láscha' ls in üna paschaivla quieta vita dvantar vëlgs in tota <lb/>
5 pasch & uniun, lumaigia la fadia da lur crusch, è güda quella purtar, <lb/>
exauda lur Oratiuns, è benedescha lur nudrigiamaint, acio ch' els in lur <lb/>
vëlgs dits nun hagian manguel, il qual es à vëlgs in lur vëgs dits ün <lb/>
grand fastidi: Schi conserva' ls è perchüra' ls da tot mal da' l corp è da <lb/>
l' orma è cur els sun madürs pro la mort, schi völgias dar ad' els ün leiv <lb/>
10 sön pro la mort, chia lur corps possen ngir tschantats in lur chiambras da <lb/>
pussar, [p. 480] è lur ormas pilgia sü pro tai in la cestiala Patria. <lb/>
O Gratius Deis, Bap cêlestial, da à mai lhura la gratia, ch' eug meis <lb/>
chiars Padernurs ma nun contuorbla ne cun mal far ils metta in læd, <lb/>
cordöli, è melancholia, dimpersai ch' eug saimper cun ün bun deportamaint, <lb/>
15 buna vita, è demanamaint iminchiadi plü ils alleigra, acio chia lur benedictiun <lb/>
… paussa sur mai, è reista sura da mai mia vit' oura: Eir cun viver <lb/>
in tota amur è concordia cun mia fradlgianza, possa meis Padernurs saimper <lb/>
allegrar; Schi láscha' m Segner crescher sü, ch' eug pilgia pro in sapientia, <lb/>
æta è gratia, pro tai meis gratius Deis, è Bap Cêlestial, è pro tots ils <lb/>
20 crastians, quest tot rou eug in virtüt da' l S. Spiert, in JEsu Christo. Amen. <lb/>
Canzun da pietus Infants, per lur Padernurs. <lb/>
In la melodia, sco; Eug völg cantar, è Psalmiar. Plat. 1zz. <lb/>
1. Il Deis Aetern, è tot Pussant <lb/>
Recerchia saimper tegnia <lb/>
Da seis fidels è chiars Infants <lb/>
Ch' els invlidar nun völgian <lb/>
5 2. Fich d' honorar lur Paàernurs <lb/>
A quai sur terr' adüna <lb/>
A quels da sporscher grand honur <lb/>
A saimper da contina. <lb/>
3. Cun quella nöbl' impromischun <lb/>
10 Da prolongar sur terra <lb/>
Lur dits, cun pasch è paus fich bun <lb/>
Sainza dispitt' è guerra. <lb/>
4. E stant' eir eug quel nom d' Infant <lb/>
Port: Schi mai völgias storscher <lb/>
15 Cun teis agüd saimper Pussant <lb/>
Honur da 'ls pudair sporscher. </body> </text></TEI>