Band: I

Seite: 796 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
796
Florin Berther
Igl uestg de Cuera, Peter Rascher, ha ditg sedustau, de dar sia approbaziun
… tier questa elecziun, che haveva risguardau aschi pauc las determinaziuns
… dil dretg canonic. Pér igl onn suenter, 1594 ils 22 de Favrer, ha
igl uestg benediu ora e confirmau Bundi sco avat de Mustèr.
5 En l' administraziun della claustra ha Bundi semanifestau sco in premurau
… et excellent avat, et ha tras siu operar fatg emblidar vi in ton
l' irregularitat passada tier sia elecziun. La „Cuorta memoria“ di ded
el: „Jacob Bundi fuss staus in fetg bien bab de casa e nizeivel avat,
tucont tier il temporal zun meriteivels de questa dignitat; mo sch' el legitimamein
10 … e canonicamein fuss staus fatgs avat.“
Il competent avat, Augustin Stöcklin, dat il bi laud a Bundi: „El ei
staus in bien e prudent bab de casa.“ En emprema lingia ha Bundi encuretg
… de meglierentar la tresta posiziun economica, en la quala la claustra
era vegnida tras ils embrugls della reformaziun. Gliei era reussiu ad el
15 de pagar giu ils grevs deivets, che schischevan sin la claustra, et ultra da
quei eunc procurar novas entradas, regulont ils dretgs sin las alps et schent
vi il dretg de cavar fier et autras mineralias a la casa Vertemathi Franchi
de Plurs.
Cun igl oberkeit de cumin ha Bundi igl onn 1595 serrau giu ina convenziun,
20 la quala scommondava tut vender e cumprar uffecis. Quest statut
dueva vegnir legius avon sin mintga cumin, et ils ellegi prestar serament,
d' esser seconteni leusuenter.
Las augmentadas entradas della claustra porschevan agl avat ils mettels,
per baghiar ora et embellir la baselgia e la claustra. El ha schau ornar
25 il chor della baselgia cun maletgs ord la vetta de s. Plazi e Sigisbert.
Anton Müntig dad Augsburg ha 1612 baghigiau ina nova orgla, cun in
quost da 1100 renschs.
Igl onn 1610 ha ina gronda bova ruinau la fontauna della claustra e
rumpent giu tras il vitg devastau ils funs de Carcarola. Bundi ha eunc
30 el madem onn turnau a baghiar la fontauna, reconstruiu igl aquaduct e
schubergiau l' acla cun in quost de 500 renschs.
Sper quels quitaus per il prosperar temporal della claustra vegneva era
la svilupaziun religiusa e politica della Cadi bucca emblidada. Sia premura
… per manar atras ils conclus dil cussegl de Trident muossa denter
35 auter sia ordinaziun, ch' ellas farrias della claustra degi tiel batten bucca
vegnir priu pli, ch' in padrin et ina madretscha. La manifestaziun publica
della vetta religiusa vegneva dagl avat sustenida era cun prestaziuns materialas.
… Aschia ha el fatg ina stiftiaziun, tras la quala la venerabla
claustra ei obligada de dar a las suprastonzas dellas vischnauncas l' Uorscha,
40 Campo e Largaro in comunabel gientar et al pievel ina saumna vin, cura
che quels vegnien Nossadunna d' Uost cun processiun sin il Lucmanier.
En ils vivs combatts sur la ligia cun Vaniescha ha Bundi priu ina part
praeponderonta. Principalmein a sia influenza ei ded adscriver il conclus
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 796 <lb/>
Florin Berther <lb/>
Igl uestg de Cuera, Peter Rascher, ha ditg sedustau, de dar sia approbaziun <lb/>
… tier questa elecziun, che haveva risguardau aschi pauc las determinaziuns <lb/>
… dil dretg canonic. Pér igl onn suenter, 1594 ils 22 de Favrer, ha <lb/>
igl uestg benediu ora e confirmau Bundi sco avat de Mustèr. <lb/>
5 En l' administraziun della claustra ha Bundi semanifestau sco in premurau <lb/>
… et excellent avat, et ha tras siu operar fatg emblidar vi in ton <lb/>
l' irregularitat passada tier sia elecziun. La „Cuorta memoria“ di ded <lb/>
el: „Jacob Bundi fuss staus in fetg bien bab de casa e nizeivel avat, <lb/>
tucont tier il temporal zun meriteivels de questa dignitat; mo sch' el legitimamein <lb/>
10 … e canonicamein fuss staus fatgs avat.“ <lb/>
Il competent avat, Augustin Stöcklin, dat il bi laud a Bundi: „El ei <lb/>
staus in bien e prudent bab de casa.“ En emprema lingia ha Bundi encuretg <lb/>
… de meglierentar la tresta posiziun economica, en la quala la claustra <lb/>
era vegnida tras ils embrugls della reformaziun. Gliei era reussiu ad el <lb/>
15 de pagar giu ils grevs deivets, che schischevan sin la claustra, et ultra da <lb/>
quei eunc procurar novas entradas, regulont ils dretgs sin las alps et schent <lb/>
vi il dretg de cavar fier et autras mineralias a la casa Vertemathi Franchi <lb/>
de Plurs. <lb/>
Cun igl oberkeit de cumin ha Bundi igl onn 1595 serrau giu ina convenziun, <lb/>
20 la quala scommondava tut vender e cumprar uffecis. Quest statut <lb/>
dueva vegnir legius avon sin mintga cumin, et ils ellegi prestar serament, <lb/>
d' esser seconteni leusuenter. <lb/>
Las augmentadas entradas della claustra porschevan agl avat ils mettels, <lb/>
per baghiar ora et embellir la baselgia e la claustra. El ha schau ornar <lb/>
25 il chor della baselgia cun maletgs ord la vetta de s. Plazi e Sigisbert. <lb/>
Anton Müntig dad Augsburg ha 1612 baghigiau ina nova orgla, cun in <lb/>
quost da 1100 renschs. <lb/>
Igl onn 1610 ha ina gronda bova ruinau la fontauna della claustra e <lb/>
rumpent giu tras il vitg devastau ils funs de Carcarola. Bundi ha eunc <lb/>
30 el madem onn turnau a baghiar la fontauna, reconstruiu igl aquaduct e <lb/>
schubergiau l' acla cun in quost de 500 renschs. <lb/>
Sper quels quitaus per il prosperar temporal della claustra vegneva era <lb/>
la svilupaziun religiusa e politica della Cadi bucca emblidada. Sia premura <lb/>
… per manar atras ils conclus dil cussegl de Trident muossa denter <lb/>
35 auter sia ordinaziun, ch' ellas farrias della claustra degi tiel batten bucca <lb/>
vegnir priu pli, ch' in padrin et ina madretscha. La manifestaziun publica <lb/>
della vetta religiusa vegneva dagl avat sustenida era cun prestaziuns materialas. <lb/>
… Aschia ha el fatg ina stiftiaziun, tras la quala la venerabla <lb/>
claustra ei obligada de dar a las suprastonzas dellas vischnauncas l' Uorscha, <lb/>
40 Campo e Largaro in comunabel gientar et al pievel ina saumna vin, cura <lb/>
che quels vegnien Nossadunna d' Uost cun processiun sin il Lucmanier. <lb/>
En ils vivs combatts sur la ligia cun Vaniescha ha Bundi priu ina part <lb/>
praeponderonta. Principalmein a sia influenza ei ded adscriver il conclus </body> </text></TEI>