Band: I

Seite: 57 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
Historia da Barlaam et Giosafat 57
III.
IV.
che tutts igls aungels digl Parvis
fan gronda fiasta enten
tschiel, avon la fatscha de Diu.
et curche Giosafath a giu udiu,
aschi sabiameing tschintschon questa
dunschalla; chella vegli deventar
… christgiauna, a scheva, che la
la leig fus schi sointgia a
buna causa; a cartent de
gudigniar ina olma — a
Diu; et era — che la carn
gli molestava Per la tentaziun
digl demuni; a Per la Bellezia
della giufna, Sch' eis el bunameing
staus convertius, a Per curdar
enten igl Puccau; mo ladinameing
igl SPirt Soing ei vignius enten
el, ad el ei era semes enschanuiglias,
ad a entschiet a far oraziun,
… a Diu schent: „o, Segnier,
Jesu Christi! veigies misericordia
de mei, PauPer Pucont; Pertgei
ieu sun sPer la mort, ad ieu Pos
bucca pli mi sedefender de questa
concuPisienzia carnala; mo mi
vegn an agit, miu signiur!“
et stent Giosafath enten la oratiun,
sche dat el a tiarra a sedormenta;
et ladinameing siu Spirt fuva
Portaus entschiel avon la fatscha
de Diu; agli fuva mussau la
Gloria digl Parvis, a igl uerden digls
aungels, et digls Patriarcs a digls
Profets; a vei igls Apostels ad iña
gronda quantitat de Cavaliers, de
Purschals e Purschallas; a quels
che Portaven
… Giosafath, cantaven a figievan
… fiasta, a schevan: „quests
che tutts ils Aungels dil Parvis
fan — — fiasta en — —
Ciel, avon la fatscha da Diu.
Cura che Giosafat ha udiu 5
discurer aschia perdertameing de
quella Dunschalla; a che ella vegli daventar
… Christgiaun, a scheva che
la leig fussi aschi Sointgia —
— — — — — cartend de 10
gudagnar in olma a Diu;
ad era pertgiei la carn
stimulava el per las tentatiuns
dils Demunis; a per la bellezia
della Giufna voleva el bunameing 15
… sevolver a consentir
— — al puccau; mo ladinameing
ei il Spirt Soing vegnius Sur el,
ad ha semess enschanuglias
ad ha enciet a far oraziun 20
tier Diu schend: „o, Segner,
Jesus Christus! agies misericordia
de mei, — puccont; pertgiei
jau Sun vi tier la mort, a mi poss
bucca — — defender da questa 25
tentaziun carnala! — — —
sche ti mi vegnes bucca
enagit.“
e stend aschia Giosafat en l' oraziun,
eis el daus a tiarra dormentaus via;
ad ei ladinameing vegnius retraigs 30
en Spirt Sin Ciel — — —
— —, a gli ei stau mussau la
Gloria dil Parvis, ed ils Uordens dils
35
Aungels, dils Patriarchs, — —
Profets; e ha viu ils Apostels, [p. 77]
ed in
gron diember — — — de
Soings e Purschallas; a quels Aungels, 40
che portaven Giosafat, cantond e selegrond
… — — schevan: „Quests
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Historia da Barlaam et Giosafat 57 <lb/>
III. <lb/>
IV. <lb/>
che tutts igls aungels digl Parvis <lb/>
fan gronda fiasta enten <lb/>
tschiel, avon la fatscha de Diu. <lb/>
et curche Giosafath a giu udiu, <lb/>
aschi sabiameing tschintschon questa <lb/>
dunschalla; chella vegli deventar <lb/>
… christgiauna, a scheva, che la <lb/>
la leig fus schi sointgia a <lb/>
buna causa; a cartent de <lb/>
gudigniar ina olma — a <lb/>
Diu; et era — che la carn <lb/>
gli molestava Per la tentaziun <lb/>
digl demuni; a Per la Bellezia <lb/>
della giufna, Sch' eis el bunameing <lb/>
staus convertius, a Per curdar <lb/>
enten igl Puccau; mo ladinameing <lb/>
igl SPirt Soing ei vignius enten <lb/>
el, ad el ei era semes enschanuiglias, <lb/>
ad a entschiet a far oraziun, <lb/>
… a Diu schent: „o, Segnier, <lb/>
Jesu Christi! veigies misericordia <lb/>
de mei, PauPer Pucont; Pertgei <lb/>
ieu sun sPer la mort, ad ieu Pos <lb/>
bucca pli mi sedefender de questa <lb/>
concuPisienzia carnala; mo mi <lb/>
vegn an agit, miu signiur!“ <lb/>
et stent Giosafath enten la oratiun, <lb/>
sche dat el a tiarra a sedormenta; <lb/>
et ladinameing siu Spirt fuva <lb/>
Portaus entschiel avon la fatscha <lb/>
de Diu; agli fuva mussau la <lb/>
Gloria digl Parvis, a igl uerden digls <lb/>
aungels, et digls Patriarcs a digls <lb/>
Profets; a vei igls Apostels ad iña <lb/>
gronda quantitat de Cavaliers, de <lb/>
Purschals e Purschallas; a quels <lb/>
che Portaven <lb/>
… Giosafath, cantaven a figievan <lb/>
… fiasta, a schevan: „quests <lb/>
che tutts ils Aungels dil Parvis <lb/>
fan — — fiasta en — — <lb/>
Ciel, avon la fatscha da Diu. <lb/>
Cura che Giosafat ha udiu 5 <lb/>
discurer aschia perdertameing de <lb/>
quella Dunschalla; a che ella vegli daventar <lb/>
… Christgiaun, a scheva che <lb/>
la leig fussi aschi Sointgia — <lb/>
— — — — — cartend de 10 <lb/>
gudagnar in olma a Diu; <lb/>
ad era pertgiei la carn <lb/>
stimulava el per las tentatiuns <lb/>
dils Demunis; a per la bellezia <lb/>
della Giufna voleva el bunameing 15 <lb/>
… sevolver a consentir <lb/>
— — al puccau; mo ladinameing <lb/>
ei il Spirt Soing vegnius Sur el, <lb/>
ad ha semess enschanuglias <lb/>
ad ha enciet a far oraziun 20 <lb/>
tier Diu schend: „o, Segner, <lb/>
Jesus Christus! agies misericordia <lb/>
de mei, — puccont; pertgiei <lb/>
jau Sun vi tier la mort, a mi poss <lb/>
bucca — — defender da questa 25 <lb/>
tentaziun carnala! — — — <lb/>
sche ti mi vegnes bucca <lb/>
enagit.“ <lb/>
e stend aschia Giosafat en l' oraziun, <lb/>
eis el daus a tiarra dormentaus via; <lb/>
ad ei ladinameing vegnius retraigs 30 <lb/>
en Spirt Sin Ciel — — — <lb/>
— —, a gli ei stau mussau la <lb/>
Gloria dil Parvis, ed ils Uordens dils <lb/>
35 <lb/>
Aungels, dils Patriarchs, — — <lb/>
Profets; e ha viu ils Apostels, [p. 77] <lb/>
ed in <lb/>
gron diember — — — de <lb/>
Soings e Purschallas; a quels Aungels, 40 <lb/>
che portaven Giosafat, cantond e selegrond <lb/>
… — — schevan: „Quests </body> </text></TEI>