Band: I

Seite: 211 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
Pertraitgs da Liung' Urialla
211
[p. 3] Han priu cun els tut las scartiras,

Ella tiara scret aviras
E luvrau tafer sin sventiras.
Els han endridau Franzos
55 De vegni en nossa tiara,
Per nus dar il stausch davos
En nos cuolms entras l' ujara.
Perfin en truch eis ei squitschau,
Co ei han feitg engarziau,
60 Culs Franzos en stai vegni,
Dad els ufecis han priu si;
Tgiei provas vul ins eunc dapli?
Per quei Zuch fuven els en siala;
Prepotenza han duvrau
65 Et han biars en cuort' uriala
Tras vendetgia deportau,
Per exequir lur neras miras
Duvrau han ei la noitg cun
stgisas,
Havend els faitg las lur capturas;
70 Mintga mai de quelas uras
Tirans sco quels sei stau zacuras?
Part en gutschas, part sin cars
Han ei faitg mana naven,
A zacons da quels lur nars
75 Miraven quei cun legermen;
Quei ei glieut de quela sort,
[p. 4] Ch' an deleitg vid seun e mort,
Ils babs de pren od leitg sco
nius,
Surscha duneuns senza marius,
80 Orfens a beins a schuldaus schi
crius.
Als inimitgs nus han surdau
Zun senza condiziun;
Mo ils Franzos han els duvrau
Empau de discretiun.
85 Dils nos sei stau urdiu discus,
Da nus tane zun rigurus,
Per noss danes nus mal salva,
En buns quatiers da bucca scha,
Els vitgs, sco schelms a tras mana.
90 Els han è bucca giu schau sut,
De dar a tut gl' avis,
Cu nus vegnin, ch' ei cuori tut
Per mirar sin nus cun fliss,
Suspirs cun larmas mischedau
95 Han biars per nus e priu puccau;
Mols … Giacubiners de quei spert,
Quels vein nus feitg bein entgiert

Vid nauscha sen e cor mitgiert.
Sch' in denter nus bein fa per sen,
100 Co nus essen componi,
Sche sei gie clar, ch' il falamen,
Muort il qual vein st[u]iu y,
Sei mo spir riguards privats
Denter els e lur magnats;
105 [p. 5] Ma che purs mo glieut d' honur,
Ch' en vi da lur lavur,
Piti ston schar a cas ils lur.
Gliei lur era denter en
Bein enqual Signiur,
110 Ch' en mai stai el regiemen
Et han quitau dil lur.
Tgiei po mai pon have quels,
Mess zacu en peis ad els,
Auter ch' ei an faitg per fa,
115 A per biars mortifica
A bia familias combria.
Biars han ei la noitg termess
En perschun, e sarau si,
Ella quala ei stau valvess
120 Da tschien ons enneu zatgi.
Auters han a ferm faitg sta,
Schau o gnianc ils basens fa.
Arburg ei stau a nus fixau
Gliemprem per nies quatier;
125 Leu nus han zacho luschau,
[p. 6] Zun ping spazi e dau tier.
Essend schubers en conssientia
Vein mo giu pli tgiunsch patientia,

Strusch han ei podiu capi,
130 Che lur spel pudess fali,
Ch' ei han nus pli lunsch faitg y.
14*
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Pertraitgs da Liung' Urialla <lb/>
211 <lb/>
[p. 3] Han priu cun els tut las scartiras, <lb/>
… <lb/>
Ella tiara scret aviras <lb/>
E luvrau tafer sin sventiras. <lb/>
Els han endridau Franzos <lb/>
55 De vegni en nossa tiara, <lb/>
Per nus dar il stausch davos <lb/>
En nos cuolms entras l' ujara. <lb/>
Perfin en truch eis ei squitschau, <lb/>
Co ei han feitg engarziau, <lb/>
60 Culs Franzos en stai vegni, <lb/>
Dad els ufecis han priu si; <lb/>
Tgiei provas vul ins eunc dapli? <lb/>
Per quei Zuch fuven els en siala; <lb/>
Prepotenza han duvrau <lb/>
65 Et han biars en cuort' uriala <lb/>
Tras vendetgia deportau, <lb/>
Per exequir lur neras miras <lb/>
Duvrau han ei la noitg cun <lb/>
stgisas, <lb/>
Havend els faitg las lur capturas; <lb/>
70 Mintga mai de quelas uras <lb/>
Tirans sco quels sei stau zacuras? <lb/>
Part en gutschas, part sin cars <lb/>
Han ei faitg mana naven, <lb/>
A zacons da quels lur nars <lb/>
75 Miraven quei cun legermen; <lb/>
Quei ei glieut de quela sort, <lb/>
[p. 4] Ch' an deleitg vid seun e mort, <lb/>
Ils babs de pren od leitg sco <lb/>
nius, <lb/>
Surscha duneuns senza marius, <lb/>
80 Orfens a beins a schuldaus schi <lb/>
crius. <lb/>
Als inimitgs nus han surdau <lb/>
Zun senza condiziun; <lb/>
Mo ils Franzos han els duvrau <lb/>
Empau de discretiun. <lb/>
85 Dils nos sei stau urdiu discus, <lb/>
Da nus tane zun rigurus, <lb/>
Per noss danes nus mal salva, <lb/>
En buns quatiers da bucca scha, <lb/>
Els vitgs, sco schelms a tras mana. <lb/>
90 Els han è bucca giu schau sut, <lb/>
De dar a tut gl' avis, <lb/>
Cu nus vegnin, ch' ei cuori tut <lb/>
Per mirar sin nus cun fliss, <lb/>
Suspirs cun larmas mischedau <lb/>
95 Han biars per nus e priu puccau; <lb/>
Mols … Giacubiners de quei spert, <lb/>
Quels vein nus feitg bein entgiert <lb/>
… <lb/>
Vid nauscha sen e cor mitgiert. <lb/>
Sch' in denter nus bein fa per sen, <lb/>
100 Co nus essen componi, <lb/>
Sche sei gie clar, ch' il falamen, <lb/>
Muort il qual vein st[u]iu y, <lb/>
Sei mo spir riguards privats <lb/>
Denter els e lur magnats; <lb/>
105 [p. 5] Ma che purs mo glieut d' honur, <lb/>
Ch' en vi da lur lavur, <lb/>
Piti ston schar a cas ils lur. <lb/>
Gliei lur era denter en <lb/>
Bein enqual Signiur, <lb/>
110 Ch' en mai stai el regiemen <lb/>
Et han quitau dil lur. <lb/>
Tgiei po mai pon have quels, <lb/>
Mess zacu en peis ad els, <lb/>
Auter ch' ei an faitg per fa, <lb/>
115 A per biars mortifica <lb/>
A bia familias combria. <lb/>
Biars han ei la noitg termess <lb/>
En perschun, e sarau si, <lb/>
Ella quala ei stau valvess <lb/>
120 Da tschien ons enneu zatgi. <lb/>
Auters han a ferm faitg sta, <lb/>
Schau o gnianc ils basens fa. <lb/>
Arburg ei stau a nus fixau <lb/>
Gliemprem per nies quatier; <lb/>
125 Leu nus han zacho luschau, <lb/>
[p. 6] Zun ping spazi e dau tier. <lb/>
Essend schubers en conssientia <lb/>
Vein mo giu pli tgiunsch patientia, <lb/>
… <lb/>
Strusch han ei podiu capi, <lb/>
130 Che lur spel pudess fali, <lb/>
Ch' ei han nus pli lunsch faitg y. <lb/>
14* </body> </text></TEI>