Band: I

Seite: 188 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
188
Glienart Balleta
ach, per leider, quei mai na daventa;
pauper Schuviu!
45 co vul po mai a Diu responder;
ni tgei vul gir?
von siu tribunal stos ti Responder;
ti has de murir!
Tgei veis per pagailia, cur vus ceu
navenda
50 Stueis spartgir?
Las petras peinas ei tutt vossa Renda,
che veis da murir;
quei ei la pagailia dellas malas
leungas,
che han faig Sentir,
55 cun morder a punscher, e trer scho
zeu[n]gas
avon che murir.
Dueis bein tatlar la lescha divina,
et eung Suondar
Sco el perdunar, a viver perina
60 e buc Sengular,
Sei bein, ne honur, che el dat sin tiara
gie mintgia gi,
vivan perina; calei de far uiara!
Nus stuein murir!
65 Freitgs a flurr, che dat sin Tiara
vurdeien in quest;
e buc senza schrupe(r)l de Cunzienzia,
mei tras pertut!
Gie per sagir eis ei buc maneivel
70 de restituir
in don, ch' ei faitg aschi schnueivel.
Nus stuein murir.
Ladernesch sut rigel a siara
ei buc schi puccau,
75 Sco de prender ils beins della tiar[a],
ch' ei buc en sarau;
Sei enten Sagar, ner ir tras, ne lena
u freigs malmadirs,
che biars legegian, de prender manegen?
… …
80 Mo, co leis murir; mo co leis murir.
Scadin fetschi per sen
Sin quest mund faulzs et enganus!
L' ei pleins de enganaments;
Leider Savein er nus;
5 Che quei sei vér, ei bein de crér,
Ch' ei sei, ch' ei sei;
In mal schi gron, che va vinavont
Gli' ei ne verdat ne fei.
Il Stand Spiritual,
10 Quel ei pli sointgs a pli perfeitgs;
Nagin ei adual; l' ei surnies intelleitg.
Sch' in dat adaig en tut lur faitgs.
Sch' en quels; Sch' en quels
Enter essai; contens en mai,
15 Sch' in gie des tut ad els.
Ilg Oberkeit, quel fa
Siu Sarament sut tschiel aviert,
Fus me glier biaras ga, ch' ei vessen
mairetsch:
Ei salvan nuot, ei rumpentut, …
20 Ei van; ei van.
Buc en Parvis; jau quels avis;
Bein uarden quels, che fan!
Gliei biars signurs ton grons,
Ch' an rauba, pli ch' ei pon dovrar;
25 Ei quenten de melli oñs silmund ristar,
Ei en zun strengs de trer ils ciens
Dilg pur, dilg pur;
Per quels stuer dar a contentar
Pon vess salvar la honur.
30 Ils babs e mumas lain.
Ils lur affons far tgei, ch' ei plai.
Duessen bein tumer, ch' els vegnian
lavagai;
Stroffegian buc, turzegian nuot
Ilg mal, ilg mal,
35 Ei ston dar quen a Diaus pussent,
Avont ilg tribunal.
Vus giuvens e matauns!
Che carscheits si enten la flur,
Salveit quella biars oñ, a buc perdeit
… l' honur;
II.
(Nach Ms. Gi.)
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 188 <lb/>
Glienart Balleta <lb/>
ach, per leider, quei mai na daventa; <lb/>
pauper Schuviu! <lb/>
45 co vul po mai a Diu responder; <lb/>
ni tgei vul gir? <lb/>
von siu tribunal stos ti Responder; <lb/>
ti has de murir! <lb/>
Tgei veis per pagailia, cur vus ceu <lb/>
navenda <lb/>
50 Stueis spartgir? <lb/>
Las petras peinas ei tutt vossa Renda, <lb/>
che veis da murir; <lb/>
quei ei la pagailia dellas malas <lb/>
leungas, <lb/>
che han faig Sentir, <lb/>
55 cun morder a punscher, e trer scho <lb/>
zeu[n]gas <lb/>
avon che murir. <lb/>
Dueis bein tatlar la lescha divina, <lb/>
et eung Suondar <lb/>
Sco el perdunar, a viver perina <lb/>
60 e buc Sengular, <lb/>
Sei bein, ne honur, che el dat sin tiara <lb/>
gie mintgia gi, <lb/>
vivan perina; calei de far uiara! <lb/>
Nus stuein murir! <lb/>
65 Freitgs a flurr, che dat sin Tiara <lb/>
vurdeien in quest; <lb/>
e buc senza schrupe(r)l de Cunzienzia, <lb/>
mei tras pertut! <lb/>
Gie per sagir eis ei buc maneivel <lb/>
70 de restituir <lb/>
in don, ch' ei faitg aschi schnueivel. <lb/>
Nus stuein murir. <lb/>
Ladernesch sut rigel a siara <lb/>
ei buc schi puccau, <lb/>
75 Sco de prender ils beins della tiar[a], <lb/>
ch' ei buc en sarau; <lb/>
Sei enten Sagar, ner ir tras, ne lena <lb/>
u freigs malmadirs, <lb/>
che biars legegian, de prender manegen? <lb/>
… … <lb/>
80 Mo, co leis murir; mo co leis murir. <lb/>
Scadin fetschi per sen <lb/>
Sin quest mund faulzs et enganus! <lb/>
L' ei pleins de enganaments; <lb/>
Leider Savein er nus; <lb/>
5 Che quei sei vér, ei bein de crér, <lb/>
Ch' ei sei, ch' ei sei; <lb/>
In mal schi gron, che va vinavont <lb/>
Gli' ei ne verdat ne fei. <lb/>
Il Stand Spiritual, <lb/>
10 Quel ei pli sointgs a pli perfeitgs; <lb/>
Nagin ei adual; l' ei surnies intelleitg. <lb/>
Sch' in dat adaig en tut lur faitgs. <lb/>
Sch' en quels; Sch' en quels <lb/>
Enter essai; contens en mai, <lb/>
15 Sch' in gie des tut ad els. <lb/>
Ilg Oberkeit, quel fa <lb/>
Siu Sarament sut tschiel aviert, <lb/>
Fus me glier biaras ga, ch' ei vessen <lb/>
mairetsch: <lb/>
Ei salvan nuot, ei rumpentut, … <lb/>
20 Ei van; ei van. <lb/>
Buc en Parvis; jau quels avis; <lb/>
Bein uarden quels, che fan! <lb/>
Gliei biars signurs ton grons, <lb/>
Ch' an rauba, pli ch' ei pon dovrar; <lb/>
25 Ei quenten de melli oñs silmund ristar, <lb/>
Ei en zun strengs de trer ils ciens <lb/>
Dilg pur, dilg pur; <lb/>
Per quels stuer dar a contentar <lb/>
Pon vess salvar la honur. <lb/>
30 Ils babs e mumas lain. <lb/>
Ils lur affons far tgei, ch' ei plai. <lb/>
Duessen bein tumer, ch' els vegnian <lb/>
lavagai; <lb/>
Stroffegian buc, turzegian nuot <lb/>
Ilg mal, ilg mal, <lb/>
35 Ei ston dar quen a Diaus pussent, <lb/>
Avont ilg tribunal. <lb/>
Vus giuvens e matauns! <lb/>
Che carscheits si enten la flur, <lb/>
Salveit quella biars oñ, a buc perdeit <lb/>
… l' honur; <lb/>
II. <lb/>
(Nach Ms. Gi.) </body> </text></TEI>