Band: X

Seite: 16 (RF) Zur Bandauswahl

In Band X liegen die Seitenzahlen zwischen III (RF) und 359 (RF).
16 P. Gion Andreas Lanfranchum
fi(u)[n]almaing par suruegnir da viuer in gratia da Dieu, dess' al' hura il
Christiaun ic la chiamungia dal Sacerdot aunqu' el' spiritualmaing … s'
chiamungiar, & insagiar la gronda dtschezza da tegnin spaisa celestiala.
D. Cura à l' hura il Christiaun và à s' chiamungiar realmain, in chiai guisa
5 s' dess' el parschurgiar?
R. Netgiar imprumma la sia orma interamaing, cun' l Sacramaint dalla pentenzia;
… al' hura cun s' inpisar la grondezza da quist saccret, & in semel
cun' ins' inpisar sum la nossa aignia bassezza, ins' dess dschruuegliar' in' nu
l' affect da riverenzia, & an sẽmel grond giauischamaint, & foma ardaĩta' duna
10 taũt auta spaisa, ins dess eir schmurefgliar, … dua taũta Maestà se degnia
cun tots ils' gronds, & nun masuraiuels Thesaurs dalla sia grondezza,
ella s' vessa nunc masuraiula, [p. 30] … tras mez da quist Sacramaint, da
gnir aint ils noss cours', & cun quist affect s' chiamungiar, & à l' hura
dauò l' ingraziar cun tot' il cour: s' vfferiond tot à sia Divina Maestà,
15 & la ruuond abbondaunta gratia par la seruirs' à studgiont, da star à
l' hura cun totta diligenzia, da mai più l' uffender.
D. Di sù dal Sacramaint dal sonch æli.
R. Meiglinauaunt dals gronds rimedis dals' auters Sacramaints, ha eir plaschù
alla Diuina bunt àin la fin dalla vita dal Christiaun, corachia la pa(t)[r]suna
20 eis grondamaing amalada, & stà in pregiel dalla mort, ad instituir
vn' auter Sacramaint par a' hura l' inguarnir, siond à l' hura più grondamaing
… in battaglia cu' l dimoni, in cuntra las sias tentatiuns, la dont
forza par far vn regniu grond viadi da quista vita à l' autra in sia
gratia, & quist eis il Sacramaint dal sonch æli.
25 D. Daclera tot' quai chi concuorra oder chi fa basoen à far quist Sacramaint?
… …
R. Il seruiaint da quel, eis il Sacerdot, la materia eis l' eli santifichiat tras
la benedictiun, & consecratiun d' vn ouaischg, il moed eis d' dontscher
lamalad in quelles parts, chi sun principales dal sentimaints exteriurs
30 cun proepi pled, il frutts eis chiassar gis' ils pechiadts, & tot' il restondt
tras maunquam aint dalla pentenzia, als da' eir forza, e cufort chi al
piglia al mal cun pentenzia, par cuntrastar [p. 31] al dimuni, & cum
viua spraunza in Dieu fat' il viadi da questa vita à l' autra.
D. Vegnin' ossa al Sacramaint dall' ordinatiun dal Sacerdot?
35 R. Quist Sacramaint eis vn gibad spiritual, dat a speciales parsunes, tras
mez dal Caratter chia aint in quel Sacramaint s' da alla parsuna … … da
padair maneschar il S. Sacramaint.
D. Rest' hossa il Sacramaint dalla laij, & imprumma di chiai chiasa chial sia.
R. L' eis vna congiunti[u]n dall' hom, & da la donna, fatta cun voluntà dall' una,
40 & dall' autra part, senza alchiun impedimaint ad sclata, da saung, oder
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> 16 P. Gion Andreas Lanfranchum <lb/>
fi(u)[n]almaing par suruegnir da viuer in gratia da Dieu, dess' al' hura il <lb/>
Christiaun ic la chiamungia dal Sacerdot aunqu' el' spiritualmaing … s' <lb/>
chiamungiar, & insagiar la gronda dtschezza da tegnin spaisa celestiala. <lb/>
D. Cura à l' hura il Christiaun và à s' chiamungiar realmain, in chiai guisa <lb/>
5 s' dess' el parschurgiar? <lb/>
R. Netgiar imprumma la sia orma interamaing, cun' l Sacramaint dalla pentenzia; <lb/>
… al' hura cun s' inpisar la grondezza da quist saccret, & in semel <lb/>
cun' ins' inpisar sum la nossa aignia bassezza, ins' dess dschruuegliar' in' nu <lb/>
l' affect da riverenzia, & an sẽmel grond giauischamaint, & foma ardaĩta' duna <lb/>
10 taũt auta spaisa, ins dess eir schmurefgliar, … dua taũta Maestà se degnia <lb/>
cun tots ils' gronds, & nun masuraiuels Thesaurs dalla sia grondezza, <lb/>
ella s' vessa nunc masuraiula, [p. 30] … tras mez da quist Sacramaint, da <lb/>
gnir aint ils noss cours', & cun quist affect s' chiamungiar, & à l' hura <lb/>
dauò l' ingraziar cun tot' il cour: s' vfferiond tot à sia Divina Maestà, <lb/>
15 & la ruuond abbondaunta gratia par la seruirs' à studgiont, da star à <lb/>
l' hura cun totta diligenzia, da mai più l' uffender. <lb/>
D. Di sù dal Sacramaint dal sonch æli. <lb/>
R. Meiglinauaunt dals gronds rimedis dals' auters Sacramaints, ha eir plaschù <lb/>
alla Diuina bunt àin la fin dalla vita dal Christiaun, corachia la pa(t)[r]suna <lb/>
20 eis grondamaing amalada, & stà in pregiel dalla mort, ad instituir <lb/>
vn' auter Sacramaint par a' hura l' inguarnir, siond à l' hura più grondamaing <lb/>
… in battaglia cu' l dimoni, in cuntra las sias tentatiuns, la dont <lb/>
forza par far vn regniu grond viadi da quista vita à l' autra in sia <lb/>
gratia, & quist eis il Sacramaint dal sonch æli. <lb/>
25 D. Daclera tot' quai chi concuorra oder chi fa basoen à far quist Sacramaint? <lb/>
… … <lb/>
R. Il seruiaint da quel, eis il Sacerdot, la materia eis l' eli santifichiat tras <lb/>
la benedictiun, & consecratiun d' vn ouaischg, il moed eis d' dontscher <lb/>
lamalad in quelles parts, chi sun principales dal sentimaints exteriurs <lb/>
30 cun proepi pled, il frutts eis chiassar gis' ils pechiadts, & tot' il restondt <lb/>
tras maunquam aint dalla pentenzia, als da' eir forza, e cufort chi al <lb/>
piglia al mal cun pentenzia, par cuntrastar [p. 31] al dimuni, & cum <lb/>
viua spraunza in Dieu fat' il viadi da questa vita à l' autra. <lb/>
D. Vegnin' ossa al Sacramaint dall' ordinatiun dal Sacerdot? <lb/>
35 R. Quist Sacramaint eis vn gibad spiritual, dat a speciales parsunes, tras <lb/>
mez dal Caratter chia aint in quel Sacramaint s' da alla parsuna … … da <lb/>
padair maneschar il S. Sacramaint. <lb/>
D. Rest' hossa il Sacramaint dalla laij, & imprumma di chiai chiasa chial sia. <lb/>
R. L' eis vna congiunti[u]n dall' hom, & da la donna, fatta cun voluntà dall' una, <lb/>
40 & dall' autra part, senza alchiun impedimaint ad sclata, da saung, oder </body> </text></TEI>