Band: I

Seite: 115 (RF) Zur Bandauswahl

In Band I liegen die Seitenzahlen zwischen 1 (RF) und 907 (RF).
Cudisch de medeschinas 115
p. ögls, chen shcüri
prein laua da shelcrut, a chur ti Vas a durmir, shä Meitg Els iögls, quei
fa tuta Via Clars,
auon ira saun Nas.
prein arshila barshada dadina bigna u din fuorn, a Meitg Enten ferm ishiu, 5
a fai ina pasta cun tut, a pi frusha quei anpalitg cun in det igl Naas,
Endadens, shä staliuei,
[p. 23] p. la Vdida.
prein laitg petz da dina duna, cha Ei quindish dis En pigliola, a prein
hirshurzel. Vul dir Rägish tshierf, a quei laui bein shuber, a shmacka. 10
lura shä scuitsha cun igl laitg Entras in lenziel, a pi lai dogotar treis u
quater daguts Enten läs ohreiglias uer treis u quater dis, shä Ven ei pli
bien, a Vens bein Vdir.
p. la boca, cha Mal flad
prein läs crostäs da paun segel a ina iarua cha Num galgan, a Negels, a 15
fai puolura, a droua quei, shi Ven ei änagit,
[p. 24] p. igl Mal flad
shin Ves Mal flad, p. cashun de Enqual Malzoigna, shä prendi aua freida,
a sali bein fitg, a Magli giu da quella, paun segel Cauld, ton sco ti pos,
treis dis, da damauns da gigin, shä Ven la boca da funs ohra bein ferdar, 20
a Vens pli lustis da Migliar —
da far biala fatscha u Vista
prein faua, a Meitg bein biara Enten bien ferm ishiu, a lai sheer lien in
di, adina Noitg, antrocha la paletsha Va giu, a lura shä shigenta El soleigl,
a pi fai pulura, a lura shä Meitg shubra aua Caulda Vitiers, cha ti posias 25
[p. 25] te lauar Cun tut, a Cura ti Vol ihra a durmir, shä laui la Vista,
shä eis ela la damaun biala,
p. igl Culiez,
shin Mal u dolur El Culiez ues, prendi lendagens, a shmacki, lura shi
beiuitg da quela broda, Ei shlarga Era igl petz; 30
p. scitshar guotter
Quel prendi husuurz, a seif Nuorsa, a sal. ton in sco iglauter Ensemel
shmackau, a Meitg sil guotter, quei scatsha
auon igl sanglut
prein lendagens, a shmacka, a beiui la broda, quei tä gida, 35
[p. 26] Per Mal del sein,
prein Rägish fenckel, a cuöi quei bein chei Vigni lom, a pi Meitg tieui
sil sein della femna, shä Calla Ei igl Mal, Ner prein lentagens a Cuöi quei
bein cun Meel, a Meitg sil petz tieui, ina gada u duos, gida Era zunt bein!
p. läs femnas chan lur Cuors Memia sauens 40
prein tgiern tshierf a Rai En buolura, a Meitg Enten aua freida, a lura
shi beiui da quella aua, shi stiliueshei, po sha prein bucka Memia biar
puolura chei stiliuig Memia fitg —
8*
<TEI> <teiHeader> <fileDesc> <titleStmt> <title type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition>Digitalisierte Ausgabe</edition> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">1</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Köln</pubPlace> <publisher> <orgName>Sprachliche Informationsverarbeitung, Universität zu Köln</orgName> <email>buero@spinfo.uni-koeln.de</email> <address> <addrLine>Albertus-Magnus-Platz</addrLine> <addrLine>50923 Köln</addrLine> </address> </publisher> <availability> <licence target="http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/de/"> <p>Distributed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License.</p> </licence> </availability> </publicationStmt> <sourceDesc> <bibl>Decurtins, Caspar: Rätoromanische Chrestomathie</bibl> <biblFull> <titleStmt> <title level="m" type="main">Rätoromanische Chrestomathie</title> <author> <persName> <surname>Decurtins</surname> <forename>Caspar</forename> </persName> </author> </titleStmt> <editionStmt> <edition n="1"/> </editionStmt> <extent> <measure type="pages">7260</measure> </extent> <publicationStmt> <pubPlace>Erlangen</pubPlace> <publisher> <name>Vollmöller, Karl</name> </publisher> </publicationStmt> </biblFull> <msDesc> <msIdentifier> <repository>Digizeitschriften.de</repository> </msIdentifier> <physDesc> <typeDesc> <p>Chrestomatie</p> </typeDesc> </physDesc> </msDesc> </sourceDesc> </fileDesc> <encodingDesc> <p>Dieses Werk wurde in XML/TEI P5 kodiert.</p> </encodingDesc> <profileDesc> <langUsage> <language>Rhaeto Romanic</language> </langUsage> <textClass></textClass> </profileDesc> </teiHeader> <text> <body> Cudisch de medeschinas 115 <lb/>
p. ögls, chen shcüri <lb/>
prein laua da shelcrut, a chur ti Vas a durmir, shä Meitg Els iögls, quei <lb/>
fa tuta Via Clars, <lb/>
auon ira saun Nas. <lb/>
prein arshila barshada dadina bigna u din fuorn, a Meitg Enten ferm ishiu, 5 <lb/>
a fai ina pasta cun tut, a pi frusha quei anpalitg cun in det igl Naas, <lb/>
Endadens, shä staliuei, <lb/>
[p. 23] p. la Vdida. <lb/>
prein laitg petz da dina duna, cha Ei quindish dis En pigliola, a prein <lb/>
hirshurzel. Vul dir Rägish tshierf, a quei laui bein shuber, a shmacka. 10 <lb/>
lura shä scuitsha cun igl laitg Entras in lenziel, a pi lai dogotar treis u <lb/>
quater daguts Enten läs ohreiglias uer treis u quater dis, shä Ven ei pli <lb/>
bien, a Vens bein Vdir. <lb/>
p. la boca, cha Mal flad <lb/>
prein läs crostäs da paun segel a ina iarua cha Num galgan, a Negels, a 15 <lb/>
fai puolura, a droua quei, shi Ven ei änagit, <lb/>
[p. 24] p. igl Mal flad <lb/>
shin Ves Mal flad, p. cashun de Enqual Malzoigna, shä prendi aua freida, <lb/>
a sali bein fitg, a Magli giu da quella, paun segel Cauld, ton sco ti pos, <lb/>
treis dis, da damauns da gigin, shä Ven la boca da funs ohra bein ferdar, 20 <lb/>
a Vens pli lustis da Migliar — <lb/>
da far biala fatscha u Vista <lb/>
prein faua, a Meitg bein biara Enten bien ferm ishiu, a lai sheer lien in <lb/>
di, adina Noitg, antrocha la paletsha Va giu, a lura shä shigenta El soleigl, <lb/>
a pi fai pulura, a lura shä Meitg shubra aua Caulda Vitiers, cha ti posias 25 <lb/>
[p. 25] te lauar Cun tut, a Cura ti Vol ihra a durmir, shä laui la Vista, <lb/>
shä eis ela la damaun biala, <lb/>
p. igl Culiez, <lb/>
shin Mal u dolur El Culiez ues, prendi lendagens, a shmacki, lura shi <lb/>
beiuitg da quela broda, Ei shlarga Era igl petz; 30 <lb/>
p. scitshar guotter <lb/>
Quel prendi husuurz, a seif Nuorsa, a sal. ton in sco iglauter Ensemel <lb/>
shmackau, a Meitg sil guotter, quei scatsha <lb/>
auon igl sanglut <lb/>
prein lendagens, a shmacka, a beiui la broda, quei tä gida, 35 <lb/>
[p. 26] Per Mal del sein, <lb/>
prein Rägish fenckel, a cuöi quei bein chei Vigni lom, a pi Meitg tieui <lb/>
sil sein della femna, shä Calla Ei igl Mal, Ner prein lentagens a Cuöi quei <lb/>
bein cun Meel, a Meitg sil petz tieui, ina gada u duos, gida Era zunt bein! <lb/>
p. läs femnas chan lur Cuors Memia sauens 40 <lb/>
prein tgiern tshierf a Rai En buolura, a Meitg Enten aua freida, a lura <lb/>
shi beiui da quella aua, shi stiliueshei, po sha prein bucka Memia biar <lb/>
puolura chei stiliuig Memia fitg — <lb/>
8* </body> </text></TEI>